Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

 •  § 1. Organizacja konkursu
  1. Organizatorem Gminnego Konkursu Ortograficznego jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie.
  2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach: klasy 4- 6 szkoły podstawowej oraz klasy 7-8 szkoły podstawowej.

   

  • § 2. Cele konkursu
  1. Propagowanie kultury języka polskiego.
  2. Szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością językową i ortograficzną.
  3. Wdrażanie do systematycznej pracy ze słownikiem ortograficznym.

   

  • § 3. Termin i miejsce konkursu
 1. Gminny Konkurs Ortograficzny odbędzie się w Szkole Podstawowej im.bł. ks. Władysława Findysza- Męczennika w Nowym Żmigrodzie.
 2. Termin konkursu: 9 czerwca 2022 r., godz. 1000.
 3. Adres szkoły:

  Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie,

            ul. Mickiewicza 4,

            38-230 Nowy Żmigród,

            tel.  13 441 50 31,

    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 •  § 4. Warunki uczestnictwa w konkursie

   

 1. Każda szkoła może zgłosić do konkursu 3 uczniów w kategorii kl. 4-6 oraz 3 uczniów w kategorii kl. 7-8
 2. O sposobie wyłonienia reprezentacji szkoły decydują nauczyciele danej szkoły.
 3. „Kartę zgłoszenia” z imiennym wykazem uczestników konkursu i klasą oraz zgody rodziców na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dzieci należy przesłać na adres lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie do 6 czerwca 2022 roku.

 

 • § 5. Przebieg konkursu
 1. Uczestnicy winni zgłosić się w budynku Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie w dniu konkursu nie później niż o godzinie 945.
 2. Organizator powoła komisję konkursową, w skład której wejdą opiekunowie uczniów.
 3. Uczeń może korzystać tylko z materiałów, które otrzyma od organizatorów w trakcie konkursu.

 

 • § 6. Zakres treściowy konkursu
 1. Konkurs składa się z dwóch części: testu sprawdzającego znajomość zasad pisowni i interpunkcji oraz dyktanda ortograficznego ( zakres przewidziany w podstawie programowej dla klas 4-8 szkoły podstawowej).
 2. Test ortograficzny tworzą zadania otwarte i zamknięte sprawdzające znajomość reguł ortograficznych, wyjątków i wyrazów do zapamiętania oraz zasad użycia znaków interpunkcyjnych.
 3. Dyktando ma postać tekstu z lukami. Uczeń ma za zadanie wpisać brakujące wyrazy, wyrażenia lub zwroty oraz uzupełnić dyktando znakami przestankowymi.

 

 • § 7. Poprawa i ocena prac konkursowych
 1. Prace konkursowe poprawia komisja sprawdzająca.
 2. Za każdą prawidłowo uzupełnioną lukę w dyktandzie uczeń otrzymuje punkt. Pod uwagę będzie też brana interpunkcja. Jeden punkt uzyskuje również uczeń za każde prawidłowo wykonane zadanie w teście.
 3. Wyniki dyktanda i testu ortograficznego są podstawą do wyłonienia 5 finalistów w każdej kategorii. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów, nastąpi dogrywka.
 4. W każdej kategorii do finału kwalifikuje się 5 uczniów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z zadań konkursowych.
 5. Suma punktów za test oraz dyktando decyduje o zajęciu miejsca w konkursie.
 6. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej uczniów jednakowej liczby punktów w finale, nastąpi dogrywka.

 

 • § 8. Nagrody
 1. Dla zwycięzców konkursu Wójt Gminy Nowy Żmigród oraz organizatorzy i sponsorzy przewidują nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody otrzymują zwycięzcy indywidualni (I-III miejsce) oraz drużynowo najlepsze szkoły(I-III miejsce). Komisja konkursowa może przyznać wyróżnienia.
 3. O zwycięstwie drużynowym decyduje suma punktów (a nie kolejność zajętych miejsc) uzyskanych przez wszystkich uczniów jednej szkoły.

 

 • § 9. Postanowienia końcowe
 1. W kwestiach spornych organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wyłącznego interpretowania regulaminu.
 2. Uczestnicy konkursu przynoszą jedynie długopis lub pióro do pisania.
 3. Uczniowie nie piszą ołówkami i nie używają korektorów.
 4. Bieżące informacje o konkursie będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły w zakładce: Gminny Konkurs Ortograficzny.
 5. Za przebieg i organizację konkursu odpowiedzialni są: 
 • Iwona Turek
 • Barbara Marszał

Do pobrania:

KARTA_ZGŁOSZENIA Konkurs Ortograficzny.pdf