Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Konkursy (39)

poniedziałek, 03 wrzesień 2018 08:31

„Bezpieczne Wakacje 2018″

Napisane przez
„Bezpieczne Wakacje 2018″ to hasło tegorocznego konkursu prac plastycznych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjalnych

Organizatorami konkursu są: Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Tematyka konkursu związana jest z bezpiecznym zachowaniem w każdej sytuacji, w której może się znaleźć młody człowiek w czasie letniego wypoczynku. 

Szczegóły konkursu i regulamin u pedagoga szkolnego.

Prace konkursowe powinny poruszać tematykę jednego z wymienionych tematów:

Bezpieczny pobyt w górach, nad morzem i w lesie,
Bezpieczna szkoła,
Bezpieczne miejsce zamieszkania,
Bezpieczny Internet,
Bezpieczna droga,
Zagrożenie używkami (papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze),
Przemoc rówieśnicza,
Subkultury młodzieżowe

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego lub kilku wyżej przedstawionych tematów. Mają być wykonane własnoręcznie, samodzielnie przez autora w formie np. rysunku, akwareli, grafiki itd. (wyklucza się przygotowanie pracy konkursowej w formie przestrzennej). Nad wykonaniem pracy powinien czuwać opiekun (np. nauczyciel, pedagog szkolny lub wychowawca). Prace nie mogą być opracowane przy pomocy różnego rodzaju urządzeń jak np. komputera. Może to być również projekt plakatu, znaczka pocztowego itp.

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

Prace mogą być wykonane w dowolnym formacie.

Na odwrocie każdej pracy należy umieścić następujące dane: Imię i nazwisko autora, Wiek, Adres zamieszkania, Nazwę i adres szkoły, do której uczęszcza, Temat lub tytuł pracy,  Imię i Nazwisko opiekuna pracy, jego miejsce zatrudnienia.

Czas trwania konkursu od 18 czerwca 2018 r. do 5 października 2018 r.

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową, wartość artystyczna pracy, oryginalność podejścia do tematu.

wtorek, 24 kwiecień 2018 09:58

Szkolny konkurs kaligraficzny

Napisane przez
Ogłoszenie
W piątek 27  kwietnia 2018 roku, na lekcji 5, odbędzie się
SZKOLNY KONKURS KALIGRAFICZNY
dla uczniów klas IV-VII.
Jeśli piszesz starannie i czytelnie, spróbuj swoich sił.
Zasady konkursu:
  1. Uczestnicy przepisują odręcznie podany tekst na kartkę bez liniatury.
  2. Każdy pisze własnym piórem lub długopisem.
  3. Czas pracy 35 minut.
  4. W razie pomyłki można zacząć pisanie od początku nie więcej niż 2 razy.
  5. Ocenie jury podlega:
- staranność i estetyka zapisu
- rozmieszczenie tekstu na kartce
- poprawność ortograficzna
Dla zwycięzców przewidziano nagrody.
 
Zgłoszenia do czwartku 26 kwietnia u pani Małgorzaty Tłuściak. 
I Cele konkursu:

- kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu
- propagowanie kultury czytelniczej
- rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa
- przybliżanie literatury dziecięcej i młodzieżowej
- uczenie rywalizacji w przyjemnej atmosferze
- uwrażliwienie na piękno literatury
- wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

II Organizatorzy:
Biblioteka Szkolna w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie

III Zasady konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV – VII szkoły podstawowej.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:
Kategoria I - uczniowie klas 4 - 5
Kategoria II - uczniowie klas 6 – 7
2. Każda szkoła podstawowa może zgłosić maksymalnie 2 osoby do udziału w danej kategorii (maksymalnie 4 kandydatów).
3. Zgłoszenia uczniów do konkursu należy dostarczyć do dnia 7 maja 2018 roku do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Zgłoszenie zawierać powinno nazwę szkoły, imię i nazwisko ucznia, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego.
4. Konkurs odbędzie się w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie dnia 15 maja 2018 roku o godzinie 9.00. 
5. Uczestnicy konkursu otrzymają wylosowaną przez siebie książkę (spośród 5 wybranych przez komisję) i następnie przeczytają wskazany jej fragment. Uczestnik będzie miał możliwość zapoznania się z tekstem w ciągu 1 minuty przed samym występem.
6. Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu.

Strona 1 z 13