Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63

Samorząd gimnazjum (7)


czwartek, 27 wrzesień 2018 10:50

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Napisane przez
Przewodnicząca: Katarzyna Musiał klasa 3a

Zastępca: Tomasz Barzycki klasa 6a

Członkowie samorządu: Oliwia Nawracaj  3b, Ewelina Wilk 7a, Otylia Baran 5a, Dawid Marchewka 5b, Natalia Baran  7b, Oliwia Łącka 4a, Oliwia Wielgosz 8a, Justyna Kudłaty 8b, Nadia Kania 4b.

Opiekunki samorządu: pani Małgorzata Tłuściak i pani Barbara Świerzowska.

poniedziałek, 09 październik 2017 12:08

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Napisane przez
Przewodnicząca: Katarzyna Musiał

Zastępca: Anna Zdebik

Członkowie Samorządu: Tomasz Barzycki, Szymon Leśniak, Oliwia Nawracaj, Bartosz Skwara, Ewelina Wilk, Justyna Kudłaty, Karolina Majka, Oliwia Przybyłowska, Oliwia Wielgosz.

Opiekunowie: pan Mirosław Biernacki i pan Krzysztof Gorczyca.

czwartek, 24 listopad 2016 08:26

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Napisane przez
Szkoła Podstawowa
 
Przewodnicząca - Ewelina Wilk
Zastępca - Bartosz Palcar
Sekretarz – Kamila Kudłaty
Skarbnik - Klaudia Roman
Pozostali członkowie: Nowacka Magdalena, Mroczka Anna, Mastej Miłosz, Kostrząb Kinga, Idzik Urszula, Topolski Jakub, Szczurek Patrycja, Baran Natalia, Krowicka Wiktoria, Wielgosz Oliwia, Turek Zuzanna.
Opiekunowie: pani Teresa Niemiec i pani Renata Piątkowska
 
Gimnazjum
 
Przewodniczący – Jakub Dziwak
Zastępca – Anna Zdebik
Zarząd: Oliwia Nawracaj, Emilia Mroczka, Natalia Kłosowska
Członkowie: Katarzyna Musiał, Justyna Głodziak, Katarzyna Burda, Bartosz Skwara, Hubert Szwast, Aleksandra Sypień, Ilona Wietecha.
Opiekunowie: pani Małgorzata Tłuściak, pani Katarzyna Jurkowska.
Przewodnicząca - Anna Zdebik  kl. 1a 
Pozostali członkowie samorządu:
Dżesika Kostrząb  kl. 1b
Natalia Kłosowska kl. 2a
Klaudia Mroczka kl. 2b
Artur Grzywacz kl. 3a
Izabela Gryziec kl.3b
Opiekunowie: Barbara Świerzowska, Mirosław Biernacki.
wtorek, 06 październik 2009 16:40

Plan pracy samorządu GIM

Napisane przez

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika

w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie

na rok szkolny 2009/2010

Praca Samorządu Uczniowskiego dotyczy pewnych kręgów tematycznych rozwijanych i realizowanych w ciągu całego roku. Są to następujące zagadnienia:

 1. Rozwijanie samorządności:

  • Opracowywanie planu pracy SU

  • Stałe prowadzenie tablicy informacyjnej.

  • Wybory uzupełniające do SU.

  • Spotkania z samorządami klasowymi, informacje o podejmowanych akcjach, zapoznanie ze statutem szkoły, regulaminem ucznia, wewnątrzszkolnym systemem oceniania, regulaminem SU.

  • Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzeniu.

  • Pomoc w przeprowadzeniu uroczystych apeli rozpoczynających i kończących rok szkolny oraz apeli porządkowych i okolicznościowych.

  • Systematyczne spotkania SU – planowanie i organizowanie pracy, omawianie przebiegu przeprowadzanych akcji.

 2. Akcje charytatywne

  • Wspomaganie fundacji działających na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

  • Rozprowadzanie pomocy szkolnych na rzecz fundacji „Serce”.

  • Pomoc w przygotowaniu upominków dla dzieci z KPW „Nasz Dom” i osób z Warsztatu Terapii Zajęciowej z Jasła.

 3. Udział SU w pracach porządkowych na rzecz szkoły i środowiska.

 4. Kultura spędzania wolnego czasu - imprezy towarzyskie, szkolne lub środowiskowe:

  • Otrzęsiny.

  • Dyskoteka andrzejkowa.

  • Wieczór kolęd i/lub Mikołajki dla najmłodszych.

  • Studniówka.

  • Zabawa karnawałowa.

  • Pierwszy dzień wiosny.

  • Dyskoteki szkolne.

 5. Konkursy, wystawy, udział w pracach komisji oceniających prace zgłoszone do konkursów szkolnych.

 6. Obchody rocznic narodowych i szkolnych:

  • Święto Niepodległości.

  • Rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

  • Święto Patrona.

      7. Kontrola obuwia zmiennego i porządku w salach lekcyjnych.

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie w roku szkolnym 2014/2015

 

Przewodnicząca: Karolina Winiarska

Zastępca: Jakub Wójcik

Skarbnik: Kamil Grzywacz

Sekretarz: Izabela Gryziec

 

Pozostali członkowie samorządu:

Julianna Stoś

Julia Jasionowicz

Klaudia Mroczka

Artur Grzywacz

Gabriela Klich

Natalia Kusz

Natalia Szwast

Tomasz Potera

 

Opiekunowie samorządu:

 

 

piątek, 25 wrzesień 2009 19:45

Samorząd uczniowski

Napisane przez

Samorząd uczniowski:

 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski.

1.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.1. Tryb wyboru Samorządu uczniowskiego i zasady jego działania :

3.1. Wybór Szkolnej Komisji Wyborczej (5 osób)

3.1.1. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 5 osób. Jej członkowie losowani są spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy (1 kandydat z każdej klasy).

3.1.2. Losowanie odbywa się w obecności dyrektora lub zastępcy dyrektora przy udziale zgłoszonych kandydatów. W trakcie tego zebrania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

3.1.3. Szkolna Komisja Wyborcza

 1. opracowuje i ogłasza kalendarz wyborczy,
 2. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego i członków samorządu,
 3. prezentuje kandydatów,
 4. przeprowadza głosowanie,
 5. ogłasza wyniki wyborów,
 6. rozpatruje protesty, a w razie konieczności przeprowadza wybory uzupełniające lub powtórne.

3.1.4. W przypadku, gdy członek komisji byłby kandydatem w wyborach, wycofuje się z pracy w komisji, a jego miejsce zajmuje członek rezerwowy (proponuje się 3 członków rezerwowych).

 

3.2. Wybór przewodniczącego Samorządu (1 osoba) :

3.2.1. Prawo zgłaszania kandydatów do samorządu mają wszystkie działające w szkole organizacje uczniowskie, samorządy klasowe oraz każda co najmniej 5 osobowa grupa uczniów.

3.2.2. Zgłoszenie winno być pisemne z krótką charakterystyką kandydata.

3.2.3. W dniu wyborów członkowie Szkolnej Komisji wyborczej przeprowadzają dwukrotnie głosowanie dla I i II zmiany uczniów. Głosowanie jest tajne.

3.2.4. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja w obecności dyrektora lub jego zastępcy oblicza wyniki głosowania i ogłasza je.

 

3.3. Wybór Zarządu Samorządu uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej (5 osób).

3.3.1. Zgłoszenie kandydatów na członków, przebieg głosowania ustala się tak samo, jak w przypadku wyboru przewodniczącego.

 

3.4. Ukonstytuowanie się Samorządu.

3.4.1. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się kandydata, który otrzymał 50% + 1 głos spośród głosów ważnych.

3.4.2. Za wybranego na członka Zarządu uważa się 6 uczniów z najwyższą uzyskaną ilością głosów.

3.4.3. Za wybranego do Komisji Rewizyjnej uważa się 5 osób, które po wyłonieniu członków zarządu uzyskały najwyższą ilość głosów.

 

Samorząd Uczniowski:

 1. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
 2. Opiniuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
 3. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 4. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 5. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
 • trzy sprawdziany w ciągu tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
 • dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze sprawdzianu.
 1. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów:
 2. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 3. prawo do organizacji życia szkoły,
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi,

 1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności, który nnie może być sprzeczny ze statutem Zespołu i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

Źródło: Statut szkoły