Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Egzaminy sprawdziany (8)

sobota, 10 listopad 2018 19:25

Egzamin gimnazjalny

Napisane przez
Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w terminach:
 1. część humanistyczna

– 10 kwietnia 2019 r. (środa)

 •   z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 •   z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
 1. część matematyczno-przyrodnicza

– 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
 1. język obcy nowożytny

– 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

 •  na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym -  godz. 11:00

Części humanistyczna ‎i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut. Egzamin z zakresu języka polskiego ‎i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie ‎i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut. Część egzaminu z języka obcego ‎nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku części drugiej z zakresu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ‎nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ‎z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ‎zamkniętych znajdują się również zadania otwarte. ‎

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego - 14 czerwca 2019 r. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni przystępują do ‎egzaminu gimnazjalnego w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej)

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu

Więcej informacji o przebiegu egzaminu gimnazjalnego, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie www.oke.krakow.pl

sobota, 10 listopad 2018 19:03

Egzamin ósmoklasisty

Napisane przez
W roku szkolnym 2018/2019 po raz pierwszy przeprowadzony będzie egzamin ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie  w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Egzamin jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. 

Egzamin ósmoklasisty w roku szkolnym 2018/2019 odbędzie się w terminach:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00

2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Termin ogłaszania wyników egzaminu 14 czerwca 2019 r. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Rodzice ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym: dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią (na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) przystępują do ‎egzaminu w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb:

1. Zaznaczanie odpowiedzi do zadań zamkniętych w zeszycie zadań egzaminacyjnych, bez przenoszenia ich na kartę odpowiedzi.

2. Przedłużenie czasu pisania egzaminu:

· z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut

· z matematyki – nie więcej niż o 50 minut

· z języka obcego nowożytnego – nie więcej niż o 45 minut

 

Więcej informacji o przebiegu egzaminu ósmoklasisty, w tym przykładowe arkusze egzaminacyjne, można znaleźć na stronie www.oke.krakow.pl

wtorek, 17 kwiecień 2018 12:47

Terminy egzaminu gimnazjalnego 2018

Napisane przez
W dniach 18, 19, 20  kwietnia 2018 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne klas III w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego.

Uczniowie klas I - VII i II gimnazjum w tych dniach nie mają zajęć edukacyjnych.

Obecność uczniów klas III jest obowiązkowa!

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.30

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9.00

Przypominamy o obowiązku posiadania przyborów do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem) i dodatkowo w przypadku części z zakresu matematyki - linijkę.

Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

18 kwietnia 2018 r. (środa) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu języka polskiego (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

19 kwietnia 2018 r. (czwartek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu matematyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

20 kwietnia 2018 r. (piątek) CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO

godz. 9.00 - 10.00 egzamin na poziomie podstawowym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.00 egzamin na poziomie rozszerzonym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 12.30)

wtorek, 18 kwiecień 2017 13:20

Terminy egzaminu gimnazjalnego

Napisane przez
W dniach 19, 20, 21 kwietnia 2017 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne klas III w części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i z języka obcego.

Uczniowie klas I i II gimnazjum w tych dniach nie mają zajęć edukacyjnych.

Obecność uczniów klas III jest obowiązkowa!

Uczniowie przychodzą do szkoły o godz. 8.25

Egzamin rozpoczyna się każdego dnia o godz. 9.00

Przypominamy o obowiązku posiadania przyborów do pisania (pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem) i dodatkowo w przypadku części z zakresu matematyki - linijkę.

Nie wolno wnosić na salę żadnych urządzeń telekomunikacyjnych!

19 kwietnia 2017 r. (środa) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu języka polskiego (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

20 kwietnia 2017 r. (czwartek) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

godz. 9.00 - 10.00 egzamin z zakresu przedmiotów przyrodniczych (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.30 egzamin z zakresu matematyki (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 13.15)

21 kwietnia 2017 r. (piątek) CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO

godz. 9.00 - 10.00 egzamin na poziomie podstawowym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 10.20)

godz. 10.00 - 11.00 przerwa

godz. 11.00 - 12.00 egzamin na poziomie rozszerzonym (dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony do godz. 12.30)

niedziela, 10 styczeń 2010 13:14

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

Napisane przez

Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM

 

    W dniach 13, 14, 15 stycznia 2010r. uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum wezmą udział w PRÓBNYM EGZAMINIE GIMNAZJALNYM Z OPERONEM. Egzamin organizowany jest wspólnie z Gazetą Wyborczą. Rok temu wzięło w nim udział ponad 70% szkół z całej Polski. Jesteśmy przekonani, że w tym roku będzie cieszył się równie dużym zainteresowaniem.

Egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00

 • 13 stycznia 2010r. (środa) - godz. 9.00 - 11.00 - próbny egzamin z przedmiotów humanistycznych;
 • 14 stycznia 2010r. (czwartek) - godz. 9.00 - 11.00 - próbny egzamin z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 • 15 stycznia 2010r. (piątek) - godz. 9.00 - 10.30 - próbny egzamin z języków obcych.

Uczniowie piszą egzamin w następujących salach:

Sala 22 - klasa 3a (1 - 20)

Sala 23 - klasa 3a (21 - 26) oraz 3b (1 - 9)

Sala 24 - klasa 3b (10 - 24)

Jadalnia - klasa 3c (1 - 23)

środa, 06 styczeń 2010 14:56

Próbny egzamin gimnazjalny

Napisane przez

 

DROGI TRZECIOKLASISTO !

    Otrzymałeś już wyniki z ostatniego próbnego egzaminu gimnazjalnego części matematyczno - przyrodniczej. Tutaj zamieszczamy test, klucz odpowiedzi oraz opis (kartotekę części matematyczno - przyrodniczej). Sprawdź prawidłowe rozwiązania! Plik do pobrania z działu DOWNLOAD

czwartek, 24 wrzesień 2009 21:37

EGZAMIN GIMNAZJALNY

Napisane przez

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY

 

Egzamin gimnazjalny przeprowadzany jest w trzeciej klasie gimnazjum. Obejmuje on:

1) w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych;
2) w części drugiej – wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych;
3)  w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że musi przystąpić do niego każdy uczeń kończący szkołę. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły.

Z każdej części egzaminu gimnazjalnego można otrzymać maksymalnie 50 punktów. Wyniku egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym. Każdy gimnazjalista otrzymuje z okręgowej komisji egzaminacyjnej zaświadczenie o uzyskanych przez siebie wynikach. Uczeń lub jego rodzice odbierają to zaświadczenie w szkole.

W trzech kolejnych latach szkolnych wynik trzeciej części egzaminu gimnazjalnego nie będzie brany pod uwagę w trakcie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. Do punktacji obowiązującej w zasadach rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych będą brane, tak jak dotychczas, tylko wyniki uzyskane z dwóch pierwszych części  egzaminu.

Podstawowym źródłem wiedzy o sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym są  Informatory, których  adresatami są  przede wszystkim uczniowie. Tekst informatora dostępny jest na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Rozwiązany przez ucznia arkusz egzaminacyjny jest sprawdzany i oceniany przez przygotowanych i przeszkolonych egzaminatorów, wpisanych do ewidencji. Wynik sprawdzianu  i egzaminu gimnazjalnego to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań zamkniętych i otwartych. Wynik sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny.

Wyniki sprawdzianu i egzaminów gromadzone w bazach danych przez kolejne lata stanowią cenny materiał empiryczny, przydatny do systematycznej ewaluacji najważniejszych kierunków zmian w edukacji. Pomagają one weryfikować programy nauczania, sprzyjają wprowadzaniu skuteczniejszych metod nauczania, a w efekcie mają wpływ na poprawę jakości kształcenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl