Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

poniedziałek, 29 październik 2018 06:12

Statut Szkoły Podstawowej w Nowym Żmigrodzie - 2017

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(1 głos)

 S T A T U T

 Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

 

(Tekst jednolity)

 wrzesień 2017


 

SPIS TREŚCI:

 

ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

ROZDZIAŁ II: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 • 2 Cele i zadania wychowania przedszkolnego
 • 3 Współpraca w realizacji zadań
 • 4 Współpraca z rodzicami
 • 5 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
 • 6 Dożywianie
 • 7 Organizacja pracy oddziału
 • 8 Zasady rekrutacji uczniów
 • 9 Procedura przyjęcia dziecka do oddziału
 • 10 Nauczyciel oddziału przedszkolnego
 • 11 Wychowankowie oddziału przedszkolnego

 

ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA SZKOŁY

 • 12 Cele i zadania szkoły podstawowej
 • 13 Cele i zadania gimnazjum
 • 14 Praca wychowawcza
 • 15 Realizacja celów i zadań szkoły podstawowej i gimnazjum
 • 16 Realizacja projektu edukacyjnego
 • 17 Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia
 • 18 Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym
 • 19 Realizacja zadań związanych z rozwojem zainteresowań uczniów
 • 20 Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów
 • 21 Formy opieki i pomocy uczniom
 • 22 Współdziałanie z przychodnią psychologiczno-pedagogiczną
 • 23 Innowacje i eksperymenty

 

ROZDZIAŁ IV: ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ       

 • 24 ust.2 Zadania dyrektora Zespołu
 • 24 ust.3 Zadania zastępcy dyrektora Zespołu
 • 24 ust.4 Zadania kierownika szkoły filialnej
 • 24 ust.5 Zadania Rady Pedagogicznej
 • 24 ust.6 Zadania Rady Rodziców
 • 24 ust.7 Samorząd Uczniowski
 • 25 Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

 

ROZDZIAŁ V: ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ          

 • 26 Podstawowe informacje
 • 27 Zasady ogólne
 • 28 Rozkład zajęć
 • 29 System klasowo-lekcyjny            
 • 30 Podział na grupy
 • 31 Zasady niektórych zajęć
 • 32 Oddział przysposabiający do pracy
 • 33 Baza szkoły
 • 34 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 • 35 Świetlica szkolna
 • 36 Stołówka szkolna
 • 37 Dziennik elektroniczny

 

ROZDZIAŁ VI: BIBLIOTEKA        

 • 37 Podstawowe informacje
 • 38 Zadania bibliotekarza
 • 39 Regulamin korzystania z biblioteki
 • 39 Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

 

ROZDZIAŁ VII: PRACOWNICY SZKOŁY           

 • 40 Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • 40 ust.3 Prawa nauczyciela
 • 41 Wychowawca
 • 42 Zadania wychowawcy
 • 43 Zadania zespołów nauczycielskich
 • 44 Pedagog szkolny i logopeda szkolny

 

ROZDZIAŁ VIII: UCZNIOWIE I RODZICE          

 • 45 Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów
 • 46 Prawa i obowiązki uczniów
 • 47 Nagrody i kary
 • 48 Zasady i formy współpracy z rodzicami
 • 48 ust.5 Prawa i obowiązki rodziców
 • 48 ust.6 Formy współpracy rodziców ze szkołą

 

ROZDZIAŁ IX: WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

 • 49 Podstawowe informacje
 • 50 Nauczycielski dekalog
 • 51 Sposoby zbierania informacji o uczniu
 • 52 Szkolny system motywacyjny
 • 53 Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej i zachowania
 • 53 ust.5.39 Kryteria stopni:
  • I etap edukacyjny (I-III)
  • II etap edukacyjny (IV-VI) i III etap edukacyjny (gimnazjum)
 • 53 ust.5.43 Kryteria ocen z zachowania
 • 53 ust.5.50 Punktowy system oceniania zachowania
 • 54 Egzamin klasyfikacyjny
 • 55 Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o ocenach uczniów
 • 56 System odwoławczy
 • 57 Promowanie
 • 58 Egzamin poprawkowy
 • 59 Projekt edukacyjny w gimnazjum
 • 60 Ukończenie szkoły podstawowej
 • 61 Ukończenie gimnazjum
 • 62 Dokumentacja osiągnięć uczniów
 • 63 Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów
 • 64 Ważne terminy
 • 65 Ewaluacja

 

ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 66 Postanowienia końcowe

 


ROZDZIAŁ I

PODSTAWOWE INFORMACJE

O SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

 • 1

Podstawowe informacje

 

 1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie
 2. Siedziba szkoły mieści się w Nowym Żmigrodzie, na działce nr 947, w budynku przy ul. Mickiewicza 4 oraz w Starym Żmigrodzie nr 37, na działce o nr 52.
 3. Celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkolny w Nowym Żmigrodzie oraz teren szkolny do niego przyległy objęty jest monitoringiem wizyjnym.
 4. Szkoła obowiązkiem nauczania obejmuje dzieci z następujących miejscowości: Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki, Mytarz, Mytarka.
 5. Informacja o oddziale przedszkolnym: W szkole działa oddział przedszkolny. Mieści się on w budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie.
 6. Pełne nazwy szkół:

1) Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie, zwana dalej Szkołą Podstawową,

2) Filialna Szkoła Podstawowa Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie, zwana dalej Szkołą Filialną.

 1. Pieczęcie szkoły:

Na pieczęciach używana jest nazwa:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,

Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie.

Na stemplach używane są nazwy:

1) Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa

 1. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika

38-230 Nowy Żmigród

 1. Mickiewicza 4

tel. (013) 441 50 31

 

2) Szkoła Filialna

Szkoła Podstawowa

w Nowym Żmigrodzie

Filialna Szkoła Podstawowa

w Starym Żmigrodzie, Stary Żmigród 72

38-230 Nowy Żmigród, tel. (013) 441 56 45

 

 1. Sztandary należące do szkoły.

Szkoła posiada trzy sztandary, które stanowią wartość niezbywalną:

 

1) Zabytkowy Sztandar 7-klasowej Szkoły Powszechnej Mieszanej w Żmigrodzie Nowym, przypuszczalnie z lat 20-tych XX wieku, ocalony z pożogi wojennej przez kierownika Władysława Kasprzyka, odrestaurowany i wyeksponowany w holu szkoły w roku 2015.

2) Sztandar Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Władysława Findysza z 2006 r.

3) Sztandar Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza z 2006 r.

 

 1. Szkoła ma status publicznej placówki oświatowej dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Czas cyklu kształcenia:

3 – letnia filialna szkoła podstawowa, realizująca program nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej, z oddziałem przedszkolnym.

8 – letnia szkoła podstawowa

3 – letnie gimnazjum

 

 

 1. Począwszy od roku szkolnego 2014/15 liczba uczniów w klasie 1 szkoły podstawowej nie może przekraczać 25 osób (dopuszcza się 27 osób, jeśli zostanie zatrudniony nauczyciel wspomagający, którym może być osoba niemająca wykształcenia pedagogicznego). Od września 2017 roku liczba uczniów klas 1-3 nie może przekraczać 25 osób.

 

 1. Organ prowadzący:

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nowy Żmigród w powiecie jasielskim, województwie podkarpackim.

 

 1. Organ nadzorujący:

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ II

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

 • 2

Cele i zadania oddziału przedszkolnego oraz sposób realizacji

 

 1. Oddział przedszkolny pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 2. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:

1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowaniu u dzieci umiejętności czytania i przygotowaniu dzieci do nabywania umiejętności pisania,

12) przygotowaniu dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, z tym że z realizacji tego celu zwolnione są:

dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

13) umożliwianiu dzieciom w  oddziale przedszkolnym należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej – przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych.

 1. Oddział przedszkolny prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.
 2. Nauczyciele prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.
 3. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej przeprowadza się analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozę przedszkolną). Celem diagnozy jest:

1) przekazanie informacji rodzicom o stanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

2) opracowanie indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci tego wymagających,

3) przekazanie informacji poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeśli będzie tam prowadzona pogłębiona diagnoza rozwoju dziecka

 1. Celem w/w. działań jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej i rozwój potencjalnych możliwości dziecka.
 2. Oddział przedszkolny pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.

 

 • 3

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 1. Oddział przedszkolny organizuje i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:

1) problemów emocjonalnych

2) z deficytów rozwoju lub ze specyficznych trudności w uczeniu się

3) z zaburzeń komunikacji językowej

4) z choroby przewlekłej

5) ze zdarzeń traumatycznych

6) szczególnych uzdolnień

7) z niepowodzeń edukacyjnych

8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi

9) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą

 1. Nauczyciele przy wsparciu specjalistów prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne, których celem jest poznanie potrzeb i możliwości dzieci. W ostatnim roku pobytu w oddziale przedszkolnym badają gotowość szkolną.
 2. Jeśli w toku tych czynności ustalą problem, trudność, deficyt, szczególne uzdolnienie, udzielają natychmiastowej pomocy w toku bieżącej pracy i informują o tym przełożonych.
 3. Kierownik lub wyznaczony koordynator planuje i czuwa nad udzielaniem dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym.
 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej pracy przez nauczycieli oraz w następujących formach:

1) zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia

2) zajęcia specjalistyczne:

 1. a) korekcyjno-kompensacyjne,
 2. b) logopedyczne,
 3. c) socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;

3) porady i konsultacje.

 

 1. Formy pomocy, wymiar godzin oraz okres udzielania ustala kierownik placówki.
 2. Kierownik pisemnie zawiadamia rodziców o objęciu ich dzieci formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Oddział przedszkolny we współpracy z Poradnią psychologiczno- pedagogiczną udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz nauczycielom. Pomoc udzielana w oddziale przedszkolnym rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.
 4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli:

1) porady

2) konsultacje

3) warsztaty

4) szkolenia

 1. Zasady udzielania pomocy w oddziale przedszkolnym:

1) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym jest dobrowolne i nieodpłatne.

2) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oddziale przedszkolnym udzielają dzieciom nauczyciele w toku bieżącej pracy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, posiadający odpowiednie kwalifikacje.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddziale przedszkolnym może być udzielana z inicjatywy:

1) dyrektora

2) rodziców dziecka

3) nauczyciela

4) specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem

5) pomocy nauczyciela

6) poradni

7) pracownika socjalnego

8) asystenta rodziny

9) kuratora sądowego

 

 • 4

Opieka i kształcenie dzieci niepełnosprawnych

 1. W oddziale przedszkolny mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja orzeczeń następuje odpowiednio do zaleceń zawartych w orzeczeniu w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący.
 2. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.
 3. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.
 4. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, oddział przedszkolny zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej lub specjalistów w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub pomoc nauczyciela, w zależności od zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jeśli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane jest ze względu na inne niż wymienione powyżej niepełnosprawności, za zgodą organu prowadzącego, w oddziale przedszkolnym można zatrudniać dodatkowo w/w. osoby w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
 5. Oddział przedszkolny gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę, lekarza, nauczyciela.
 6. Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.

 

 • 5

Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej

 1. Oddział przedszkolny umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
 2. a) zajęcia w języku polskim;
 3. b) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju;
 4. c) prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.
 5. Oddział przedszkolny prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach uniwersalnych.

 

 • 6

Sposób realizacji zadań

 1. Oddział przedszkolny prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej.
 2. Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających podstawę programową wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji.
 3. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program opracowany samodzielnie lub z zespołem nauczycieli, program innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Dyrektor dopuszcza program po uprzednim zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 5. Programy dopuszczone w przedszkolu stanową zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 6. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczony program, a w toku bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 7. Nauczyciele stosują uznane, pedagogiczne metody, zasady i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci.

 

 

 • 7

Organizacja zajęć dodatkowych

 

 1. Oddział przedszkolny na życzenie rodziców może organizować zajęcia dodatkowe.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych oraz ich częstotliwość jest uzgadniana z Radą Rodziców na początku roku szkolnego.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.
 4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez kierownika placówki.
 5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci. Osoba ta odbiera dzieci od nauczyciela i oddaje je po zakończeniu zajęć.
 6. Rodzice ponoszą dodatkowe opłaty za zajęcia dodatkowe.

 

 

 • 8

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi

 1. Oddział przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w oddziale przedszkolnym oraz w trakcie zajęć poza terenem oddziału przedszkolnego,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

 1. Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku a w szczególności:

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową,

2) sprzęty posiadają atesty i certyfikaty,

3) oddział przedszkolny posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,

4) w oddział przedszkolnym znajduje się apteczka wyposażona w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania.

 1. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren oddziału przedszkolnego posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię.
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. W czasie pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym nie może ono pozostać bez nadzoru osoby dorosłej.
 4. Każde wyjście, wyjazd z dziećmi poza teren oddziału przedszkolnego odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 5. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie kierownika.

 

 • 9

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 2. Pracownicy oddziału przedszkolnego zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W razie zaistnienia w oddziale przedszkolnym wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,

2) organ prowadzący,

3) pracownika służby bhp,

4) społecznego inspektora pracy,

5) radę rodziców.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje kierownik bądź upoważniony przez niego pracownik.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie odrębnymi przepisami.
 5. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców.
 6. Oddział przedszkolny prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko- terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i inne.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oddział przedszkolny współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.
 • 10

Wycieczki

 1. Oddział przedszkolny może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp.
 4. Program wycieczki organizowanej przez oddział przedszkolny, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza kierownik placówki.
 5. Kierownik placówki wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez kierownika, osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,

2) jest instruktorem harcerskim,

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

 1. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy.

Oddział przedszkolny może posiadać dodatkową procedurę w zakresie organizacji wycieczek i imprez poza siedzibą.

 1. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

 

 • 11

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego

 

 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom oddział przedszkolny określa następujące zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału przedszkolnego:

1) dzieci przyprowadzają i odbierają z oddziału przedszkolnego rodzice lub jego prawni opiekunowie;

2) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela;

3) rodzice /prawni opiekunowie/ mogą upoważnić przez siebie pełnoletnią osobę przyprowadzającą i odbierającą dziecko z oddziału przedszkolnego – na piśmie przedkładając je nauczycielom prowadzącym oddział. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej oraz serię i numer dowodu osobistego;

4) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z oddziału przedszkolnego lub za pośrednictwem innego pracownika;

5) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z oddziału przedszkolnego przez upoważnioną przez nich osobę;

6) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa (jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających);

7) O każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje kierownika/dyrektora. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami- prawnymi opiekunami dziecka;

8) Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia oddziału przedszkolnego. Jeżeli tego nie uczynią nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i kierownika podejmuje działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

 1. Do oddziału przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w oddziale przedszkolnym rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do oddziału przedszkolnego do czasu całkowitego wyleczenia.
 • 12

Organizacja oddziału przedszkolnego

 1. Podstawową jednostką organizacyjną oddziału przedszkolnego jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i stopnia rozwoju.
 2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego/ szkolnego zestawu programów, o którym mowa w paragrafie 6.
 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 4. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.
 5. Czas trwania zajęć w przedszkolu, w tym zajęć prowadzonych dodatkowo, nauki religii i zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 6. a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
 7. b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
 8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 • 13

Ramowy rozkład dnia

 1. Organizację dnia w oddziale przedszkolnym określa ramowy rozkład dnia.
 2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz prawidłowy przebieg wychowania i kształcenia dzieci, w przedszkolu respektuje się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w oddziale przedszkolnym, uwzględnione w ramowym rozkładzie dnia:

 Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.

 Co najmniej 1/5 czasu spędzają na świeżym powietrzu: na placu zabaw, na spacerze. W tym czasie organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.

 1/5 czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne , realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.

 Pozostały czas 2/5 przeznacza się na czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, indywidualną pracę z dzieckiem, zajęcia dodatkowe, inne.

 1. Ramowy rozkład dnia po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczna ustala kierownik placówki. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 • 14

Czas pracy przedszkola

 1. Oddział przedszkolny pracuje w takim samym okresie jak szkoła.
 2. Oddział przedszkolny pracuje w dni robocze w godzinach 8:00 – 13:30.
 3. Czas pracy oddziału przedszkolnego wynosi 5 godzin dziennie.

 

 • 15

Warunki lokalowe, baza

 

 1. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada:
 2. a) salę zajęć,
 3. b) szatnię dla dzieci i personelu,
 4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 5. Oddział przedszkolny zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposażenie dla wychowanków bezpieczne i odpowiednie do realizacji przyjętych programów.

 

 1. Oddział przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci- obiady, a śniadania przynoszą dzieci z domu.
 • 16

Nauczyciele

 1. W oddziale przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 1. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez:

4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

5) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej,

6) wykorzystanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania pracy z grupą,

7) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci, w tym opracowanie i realizacja indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju dla dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,

8) indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,

10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy,

11) współpracę ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, inną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka i inną,

12) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kompetencji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

13) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń,

14) udział w pracach rady pedagogicznej zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady pedagogicznej,

15) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

16) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

17) zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma dostęp,

18) realizacja wniosków rady pedagogicznej, wniosków i zaleceń dyrektora/kierownika oraz osób kontrolujących,

19) udział w pracach zespołów odpowiednio do ustaleń dyrektora/ kierownika,

20) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

21) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

22) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora /kierownika a wynikających z bieżącej działalności placówki.

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

3) włączenia ich w działalność oddziału przedszkolnego.

 1. Nauczyciel ma prawo:

1) Wyboru lub opracowania programu

2) Doboru pedagogicznych zasad, metod i form pracy powszechnie uznanych

3) Korzystania z uprawnień przysługujących nauczycielom i pracownikom zawartym w odrębnych przepisach

4) Rozwoju i awansu zawodowego

5) Korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

 

 

 • 17

Obowiązki pracowników niepedagogicznych

 1. Pomoc nauczyciela

1) podlega bezpośrednio dyrektorowi/ kierownikowi,

2) współpracuje z nauczycielem w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa

3) pomaga nauczycielowi w realizacji zadań statutowych i programowych,

4) bierze udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć i dekorowaniu sal,

5) pomaga dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na spacer,

6) sprząta po dzieciach mających problemy z kontrolą czynności fizjologicznych, w nagłych rozstrojach zdrowotnych itp.,

7) pomaga przy karmieniu dzieci słabo jedzących,

8) pomaga w innych sytuacjach tego wymagających,

9) ponosi odpowiedzialność za podopiecznych w chwilach krótkotrwałych nieobecności nauczycielek np. pobyt w toalecie, itp.

WSPÓŁPRACA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO Z RODZICAMI

 

 • 18

Prawa rodziców

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 2. Rodzice maja obowiązek czuwać nad prawidłową realizacją obowiązku przedszkolnego dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, w szczególności zapewnić uczestnictwo dzieci w zajęciach.
 3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości koncepcji i udziału w jej opracowaniu,

2) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego oraz zadaniami realizowanymi w danym oddziale,

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów, zachowania i rozwoju,

4) uzyskania informacji na temat stanu gotowości szkolnej dziecka,

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy oddziału przedszkolnego,

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy oddziału przedszkolnego organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo w radzie rodziców,

7) planowych systematycznych spotkań z nauczycielem oddziału:

8) korzystania z form współpracy oddziału przedszkolnego z rodzicami, w tym:

 1. a) zebrań grupowych – na początku roku szkolnego oraz w miarę potrzeb,
 2. b) konsultacji i rozmów indywidualne z nauczycielem, dyrektorem – według potrzeb,
 3. c) form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takich jak warsztaty, szkolenia, porady, konsultacje nauczycieli i specjalistów,
 4. d) uroczystości i spotkań okolicznościowych – według kalendarza imprez,
 5. e) festynów rodzinnych.

9) włączania się w organizację życia przedszkolnego,

10) życzliwej i przyjaznej atmosfery, intymności rozmowy z zachowaniem tajemnicy jej treści itp.

11) współdziałania w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku rodziny i przedszkola oraz budzeniu wzajemnego zaufania.

 

 1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od dyrektora i rady rodziców.

 

 • 19

Obowiązki rodziców

 1. Oddział przedszkolny oczekuje od rodziców (prawnych opiekunów):

1) bieżącej i rzetelnej informacji na temat dziecka,

2) terminowego regulowania opłat,

3) przestrzegania ustaleń organizacyjnych placówki,

4) aktywnego współuczestniczenia w życiu oddziału przedszkolnego,

5) kulturnego zachowania w różnych sytuacjach na terenie placówki.

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 20

Wiek dziecka a pobyt w przedszkolu

 1. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 4 – 6 lat.
 2. Istnieje możliwość przyjęcia dzieci młodszych, kończących 3 lata do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło przyjęcie dziecka do przedszkola.
 3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok. W tym przypadku rodzice są zobowiązani dostarczyć odroczenie od obowiązku szkolnego wydane przez . dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka dziecko.
 4. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
 • 36 Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
 1. W oddziale przedszkolnym realizuje się obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6 -letnich.
 2. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły obwodu, w którym dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci sporządzony i przekazany do 30 września każdego roku szkolnego.
 3. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola.

 

 • 21

Prawa i obowiązki dzieci

 1. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka z uwzględnieniem następujących zasad:

1) zasady dobra dziecka – według której wszystkie działania podejmowane są w najlepiej pojętym interesie dziecka

2) zasady równości – która oznacza, że wszystkie dzieci , niezależnie od płci, koloru skóry, narodowości itp. mają być traktowane w sposób równy wobec prawa.

 1. Katalog praw wynikających z Konwencji Praw dziecka obejmuje:

1) Prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce powinno mieć zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi,

2) Prawo do identyczności – oznacza, że dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu wolność( np. podczas podejmowania decyzji, nie ograniczanie jego wolności). Dziecko posiada również prawo do godności i nietykalności osobistej,

3) Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania – każde dziecko może w sposób swobodny wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolną religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem

4) Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym- przedstawiciele organów administracyjno-sądowych mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach, które go dotyczą. Obowiązek ten spoczywa także na nauczycielach i opiekunach prawnych dziecka,

5) Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa – nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie, psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać się nad nim,

6) Prawo do ochrony zdrowia – dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka,

7) Prawo do wypoczynku i czasu wolnego – personel Przedszkolny ma obowiązek organizować zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z uwzględnieniem decyzji dziecka jak spędzić czas przeznaczony na zabawę i wypoczynek,

8) Prawo do korzystania z dóbr kultury – dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju,

9) Prawo do informacji – informacje na temat otaczającej rzeczywistości mają wpływ na kształtowanie się świadomości dzieci. Dziecko ma prawo do poznawania swojego otoczenia oraz korzystania z niego w sposób sprzyjający jego rozwojowi. Zadaniem dorosłych, towarzyszących dziecku w rozwoju i poznawaniu świata jest selekcja informacji dostosowanych do wieku i możliwości intelektualnych dziecka,

10) Prawo do znajomości swoich praw – dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.

 1. Nauczyciele są zobowiązani do zapoznania dzieci z ich prawami w sposób dostępny dziecku oraz upowszechniać te prawa wśród rodziców.
 2. Oddział przedszkolny pomaga zrozumieć, że funkcjonowanie w grupie przedszkolnej nie polega tylko na korzystaniu z praw, ale także na wypełnianiu obowiązków.
 3. Przedszkolak ma obowiązek:

1) Przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych

2) Słuchać i reagować na polecenia nauczyciela

3) Szanować mienie

4) Zachowywać porządek i czystość

5) Współdziałać w zespole

6) Przestrzegać zasad obowiązujących w grupie

7) Szanować prawa innych

8) Szanować wytwory pracy innych

9) Stosować formy grzecznościowe

10) Liczyć się ze zdaniem innych

11) Przestrzegać zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych

12) Polubownie rozwiązywać konflikty

13) Uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności prywatnej, niezależności osobistej

14) Dbać o swój wygląd

15) Informować nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach

 

 • 22

System motywowania do zachowań pożądanych

 1. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków wychowania są nagrody społeczne i rzeczowe.

1) Nagrody:

 1. a) Pochwala indywidualna
 2. b) Pochwala wobec grupy
 3. c) Pochwala przed rodzicami
 4. d) Dostęp do atrakcyjnej zabawki
 5. g) Przewodzenie w zabawie

2) Nagradzamy za:

 1. a) Stosowanie ustalonych zasad i umów
 2. b) Wysiłek włożony w wykonana prace
 3. c) Wywiązanie się z podjętych obowiązków
 4. d) Bezinteresowna pomoc innych
 5. e) Aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola
 6. Dzieci znają zasady dezaprobaty za nieprzestrzeganie ustaleń.

1) Konsekwencje złego zachowania:

 1. a) Upomnienie słowne indywidualne
 2. b) Upomnienie słowne wobec grupy
 3. c) Poinformowanie rodziców o przewinieniu
 4. d) Odsunięcie od zabawy
 5. e) Zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
 6. f) Rozmowa z dyrektorem

2) Konsekwencje stosujemy za:

 1. a) Nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu
 2. b) Stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych
 3. c) Zachowania agresywne
 4. d) Niszczenie wytworów pracy innych
 5. e) Celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków

 

 • 23

Zasady rekrutacji

 1. Oddział przedszkolny przeprowadza rekrutację dzieci z obwodu szkolnego. Procedura naboru stanowi odrębny dokument.
 2. Oddział przedszkolny przyjmuje dzieci niepełnosprawne posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

 • 24

Procedura dotycząca skreślania dziecka z listy wychowanków

 

 1. Dyrektor/ kierownik w porozumieniu z radą pedagogiczną może skreślić dziecko z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:,

1) nie uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 1 miesiąc,

4) w sytuacji, gdy w sposób szczególny narażone jest dobro innych dzieci,

5) w przypadku częstego pozostawania dziecka w oddziale przedszkolnym poza godzinami jego otwarcia.

6) Na wniosek rodziców

 1. Tryb postępowania w przypadku skreślenia z listy wychowanków:

1) uzyskanie informacji o nieobecności dziecka lub innych przesłankach, które mogą być powodem skreślenia dziecka z listy wychowanków;

2) ustalenie przyczyn nieobecności lub analiza powodów, dla których dziecko nie powinno uczęszczać do oddziału przedszkolnego,

3) podjęcie uchwały o skreśleniu,

4) pisemne poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o skreśleniu z listy,

5) od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzicom przysługuje prawo do odwołania do rady pedagogicznej za pośrednictwem dyrektora w terminie 14 dni od pisemnego powiadomienia,

6) po ustalonym terminie odwoławczym dziecko skreśla się z listy wychowanków.

7) W przypadku dziecka odbywającego roczny obowiązek przedszkolny zapewnia się dziecku realizację tego obowiązku w innym oddziale.

 

 

ROZDZIAŁ III

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 • 25

Cele i zadania szkoły podstawowej

 1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, pełni funkcję kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.

Od roku szkolnego 2014/2015 szkoła posiada klasę gimnazjalną o profilu sportowym.

 1. Cele uwzględniające zapisy podstawy programowej:
 • Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Stosowanie atrakcyjnych i nowatorskich metod nauczania.
 • Propagowanie tolerancji religijnej.
 • Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
  1. zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
  2. realizowanie programu wychowawczo-profilaktycznego,
  3. systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,

8)        Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 1. zorganizowanie zajęć świetlicowych,
 2. umożliwienie spożywania posiłków,
 3. współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 4. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
 5. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
 6. prowadzenie zajęć logopedycznych,
 7. organizację wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych oraz zielonej szkoły,
 8. współpracę z GOK i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi.
 9. Absolwent szkoły podstawowej to uczeń, który:
  • przystąpił do egzaminu ósmoklasisty obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
  • wyposażony jest w niezbędne umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy pozwalającego na zdobycie pożądanej wiedzy z każdego przedmiotu, samodzielny,
  • sprawnie posługuje się podręcznikowymi, pozapodręcznikowymi, medialnymi i in. środkami zdobywania wiadomości,
  • wyposażony jest w umiejętność pracy z komputerem, z multimedialnymi programami edukacyjnymi, wykorzystujący Internet jako źródło poszerzania wiedzy i zdobywania informacji o świecie,
  • umie obsługiwać współczesny sprzęt elektroniczny,
  • posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu zapewniającym komunikację,
  • prowadzi higieniczny i zdrowy styl życia, podejmuje działania służące ochronie swojego zdrowia,
  • dostrzega konieczność harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
  • jest aktywny, umie współpracować z otoczeniem, jest otwarty na otaczający go świat,
  • jest kreatywny, twórczo podchodzi do każdego problemu,
  • zna i przestrzega zasad savoir-vivre'u w każdej sytuacji,
  • radzi sobie ze stresem, umie zaistnieć w świecie rywalizacji, konkurencyjności,
  • szanuje uznane wartości,
  • rozumie procesy zachodzące we współczesnym świecie

 

 

 • 26

Praca wychowawcza

 

 1. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła zmierza w szczególności do:
 • wszechstronnej opieki nad dzieckiem w okresie burzliwego rozwoju psychofizycznego,
 • wspierania dziecka w nauce,
 • dbania o częsty kontakt z domem rodzinnym ucznia, by jak najwcześniej wspólnie z rodzicami zapobiegać złym postawom,
 • zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
 • dyscyplinowania ucznia i wspomagania zachowań pozytywnych (punkty dodatnie i ujemne z zachowania),
 • pobudzanie ucznia do twórczej pracy.

 

 • 27

Realizacja celów i zadań szkoły podstawowej

 

 1. Zadania dydaktyczne:
 • przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w pierwszej szkoły podstawowej,
 • nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają podręczniki spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
 • nauczyciele, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej wybierają programy nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i proponują je do realizacji, przedstawiając dyrektorowi
 • dyrektor dopuszcza do realizacji programy nauczania,
 • dyrektor do dnia 30 czerwca informuje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole w kolejnym roku szkolnym,
 • Nauczyciele, podczas pierwszych zajęć dydaktycznych, mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania,
 • nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,
 • szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,
 • nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,
 • nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze,
 • dyrektor szkoły może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki; wniosek do dyrektora, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, może złożyć:
 • uczeń, za zgodą rodziców,
 • rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
 • wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • rodzice kierują swoje dzieci na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej oraz na dodatkowe zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach 4-8; przyjmuje się zasadę domniemanej zgody rodziców ucznia; dla uczniów nieuczęszczających na naukę religii (po złożeniu pisemnego wniosku) organizuje się w szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,
 • uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii, etyki oraz wychowania do życia w rodzinie nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

 

 1. Zadania wychowawcze:
 • wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować program wychowawczy obowiązujący w szkole,
 • treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,
 • Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,
 • zadania wychowawcy oraz tryb dokonywania zmiany wychowawcy klasy zawarte są w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły,
 • każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
 • w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

 

 1. Zadania opiekuńcze:
 • szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle,
 • szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jej terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek;
 • każdy uczeń szkoły jest ubezpieczony w firmie zewnętrznej, posiada ubezpieczenie NW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie to jest ważne przez cały rok szkolny, od jego rozpoczęcia do ostatniego dnia sierpnia danego roku szkolnego.
 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
 • podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
 • nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez dyrektora harmonogramu;
 • za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo;
 • za sprzęt i wartościowe przedmioty przynoszone przez ucznia z własnej inicjatywy szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
 • W szkole organizowana jest świetlica dla uczniów klas 1-3; każdy uczeń korzystające ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej wewnętrznego regulaminu,
 • w szkole zorganizowany jest gabinet higienistki szkolnej. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie problemów zdrowotnych uczniów do higienistki szkolnej, która udziela im pierwszej pomocy. W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły, pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Wskazane jest, aby rodzice zgłaszali wychowawcy klasy problemy zdrowotne dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.
 • każdy pracownik szkoły oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach.

 

 

 • 28

Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia

 1. Promocja zdrowia to system działań społecznych, których celem jest doskonalenie zdrowia i jakości życia społeczeństw, a nie tylko likwidowanie zagrożeń dla zdrowia (tym zajmuje się profilaktyka). W odniesieniu do dzieci jest to tworzenie warunków dla wspierania ich rozwoju. Szkoła realizuje zewnętrzne i wewnętrzne programy dotyczące ochrony i promocji zdrowia.
 2. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
 • edukację zdrowotną (adresowana jest do jednostek), pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu
 • promocję zdrowia (adresowana do systemów społecznych np. szkoły), zapewnia warunki aby możliwe było dokonywanie „zdrowych" wyborów.
 1. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i w promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów. Promocja zdrowia bywa utożsamiana z podejmowaniem wielu różnorodnych działań popularyzujących zdrowy tryb życia, bez oceny ich skuteczności.
 • rozmowy z młodzieżą na lekcjach wychowawczych,
 • organizowanie spotkań z higienistką szkolną,
 • organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi, np. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle,
 • tematyczne filmy wideo,
 • gazetki ścienne,
 • plansze, ulotki, foldery,
 • apele szkolne,
 • przedstawienie scenek tematycznych,
 • udział w konkursach.
 1. Odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, są dyrekcja szkoły, higienistka szkolna, wychowawcy klas, pedagog szkolny, Szkolne Koło PCK.

 

 • 29

Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym

 

 1. Szkoła prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia poprzez:
 • poznawanie różnych zawodów,
 • zajęcia preorientacji zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • poznawanie osobowości,
 • autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadpodstawowych, coroczne wyjazdy na giełdę szkół,
 • analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,
 • przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, zmiana pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,
 • indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,
 • grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),
 • kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.
 1. Za realizację zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia odpowiedzialni są rodzice, wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, doradcy zawodowi, delegacje szkół ponadpodstawowych.

 

 • 30

Realizacja zadań z rozwijaniem zainteresowań uczniów

 

1.Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:

 • przygotowywanie przez nauczycieli dodatkowych zadań na lekcjach i sprawdzianach,
 • realizację indywidualnego toku nauczania,
 • konsultacje z nauczycielem/opiekunem w zakresie danego przedmiotu,
 • organizację zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
 • przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • wdrażanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności poprzez korzystanie z dodatkowych źródeł, tj.: różne pozycje książkowe, internet, słowniki, programy multimedialne,
 • zachęcanie uczniów do samodzielnego konstruowania zadań, np. krzyżówek, rebusów, itp.
 • zachęcanie do rozwiązywania twórczych prac domowych,
 • zachęcanie i angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • prezentowanie sukcesów uczniów na apelach i stronie internetowej.

 

 1. Za realizację zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.

 

 

 • 31

Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

 

1.     Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w szkole na zajęciach organizowanych przez szkołę wycieczkach, rajdach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i innych imprezach pozaszkolnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w odrębnych regulaminach. W szkole obowiązują:

- Regulamin dyżurów,

- Regulamin wycieczek szkolnych,

- Regulamin wyjść poza teren szkoły dla uczniów 1-3 (na zajęcia uwzględniające podstawę programową),

- Regulamin sali gimnastycznej,

- Regulamin świetlicy,

- Regulamin uroczystości szkolnych i dyskotek,

- Regulamin udziału w imprezach środowiskowych,

- Regulamin udziału w zajęciach dodatkowych.

 

 1. Dyrektor odpowiada za:

 

1)      stworzenie bezpiecznych warunków do zajęć w szkole i poza nią,

2)      uświadomienie nauczycielom zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania im.

 

 1. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów, podczas zajęć w szkole są następujące:
 • Wszystkie prowadzone zajęcia rozpoczynać i kończyć równo z dzwonkiem.
 • W żadnym wypadku nie wolno pozostawić uczniów w klasie bez opieki (zabronione jest wychodzenie z lekcji).
 • W żadnym wypadku nie wolno wypuszczać ucznia poza budynek szkoły w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
 • W żadnym wypadku nie wolno wypuszczać ucznia w czasie lekcji na obiad.
 • Zwolnić ucznia do domu – tylko na pisemną prośbę rodzica, opiekuna – może jedynie wychowawca klasy (w razie nieobecności wychowawcy - pedagog lub dyrektor). W dokumentacji klasy pozostaje pisemna prośba rodzica/opiekuna.
 • Nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie zajęć w zastępstwie za innego nauczyciela, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć.
 • Nauczyciel mający zastępstwo na lekcji, pełni także dyżur za nieobecnego nauczyciela, jeśli dyżury pokrywają się, nauczyciel zobowiązany jest poinformować dyrekcję, która organizuje zastępstwo.
 • Nauczyciele obowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z opracowanym przez dyrektora harmonogramem dyżurów. Dyżury pełnione są od godziny 7:30 i na wszystkich przerwach, do momentu opuszczenia szkoły przez ostatnie klasy.
 • Nauczyciel po skończonych lekcjach zobowiązany jest pozostać w szkole do końca przerwy. Jeśli jest to ostatnia lekcja danej klasy, nauczyciel uczący sprawuje opiekę w szatniach do momentu opuszczenia ich przez ostatniego ucznia. Nauczyciele w klasach 1-3 pomagają uczniom ubrać się i przygotować do wyjścia ze szkoły.
 • Dyżury pełnione są na terenie szkoły (parter, piętro, sutereny koło szatni).
 • W klasach 1-3 uczących się w budynku przedszkola, wychowawcy i nauczyciele uczący pełnią dyżury od godziny 7:30 na wszystkich przerwach, do momentu opuszczenia szkoły przez ostatnie klasy, według odrębnego harmonogramu.
 • W okresie letnim w obydwu budynkach prowadzone są dyżury na boiskach szkolnych.
 • W szatni przy sali gimnastycznej dyżury pełnią nauczyciele wychowania fizycznego (w przypadku przebywania uczniów w szatni).
 • Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
 • Każde zorganizowane wyjście szkoły, klasy lub grupy uczniów pod opieką nauczyciela poza teren szkoły, musi być wpisane do zeszytu wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły.

 

 

 • 32

 Sposób sprawowania opieki nad uczniami

 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  w szkole oraz w trakcie zajęć poza terenem szkoły,

2) zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa – pod względem fizycznym jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż,

 1. Szkoła zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku .
 2. Za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
 3. Każde wyjście, wyjazd z uczniami poza teren szkoły odnotowuje się w zeszycie wyjść wraz z podpisem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 4. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie kierownika.

 

 • 33

Postępowanie w sytuacjach szczególnych. Wypadki

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców. W sytuacjach koniecznych, gdy brak kontaktu z rodzicami, korzysta się z usług pogotowia ratunkowego.
 2. Pracownicy zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bhp i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3. W razie zaistnienia wypadku niezwłocznie zapewnia się uczniowi pierwszą pomoc przedmedyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną.
 4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego dziecka,

2) organ prowadzący,

3) pracownika służby bhp,

4) społecznego inspektora pracy,

5) radę rodziców.

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 2. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora sanitarnego.
 3. Zawiadomień, o których mowa powyżej, dokonuje dyrektor bądź upoważniony przez niego pracownik.
 4. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków. Dyrektor powołuje zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie odrębnymi przepisami.
 5. Umożliwia się ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 6. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa szkoła współpracuje z różnymi podmiotami np. z policją.
 • 34

 Wycieczki

 1. Szkoła może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
 2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 3. Udział uczniów w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych). Wyjątkiem są krótkie, piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu nauczania i wychowania.
 4. Program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor.
 5. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Kierownikiem wycieczki lub imprezy może być także inna, wyznaczona przez kierownika, osoba pełnoletnia, która:

1) ukończyła kurs kierowników wycieczek,

2) jest instruktorem harcerskim,

3) posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej lub pilota wycieczek

 1. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki lub imprezy.
 2. Rodzice uczniów mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.

 

 

 • 35

Formy opieki i pomocy uczniom

 

 1. Pracownicy szkoły udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów (również dla wychowanków oddziału przedszkolnego), ich rodziców oraz nauczycieli. Pomoc ta polega na diagnozowaniu środowiska, rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia, wynikających w szczególności:
 • z niepełnosprawności,
 • z niedostosowania społecznego,
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
 • ze szczególnych uzdolnień,
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
 • z zaburzeń komunikacji językowej,
 • z choroby przewlekłej,
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
 • z niepowodzeń edukacyjnych,
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 1. Formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz minimalny wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane:
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia: koła zainteresowań (dydaktyczne – 1godz. tygodniowo; artystyczne – 1 godz. tygodniowo),
  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (1 godz. tygodniowo),
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo),
  • zajęcia logopedyczne (1 godz. tygodniowo),
  • zajęcia terapeutyczne (1 godz. tygodniowo),
  • zajęcia doradztwa zawodowego w klasach 7-8 (10 godz. w każdym oddziale uczniowskim rocznie),
  • porady pedagoga (zgodnie z potrzebami w godzinach pracy szkoły i zgodnie z tygodniowym planem zajęć),
  • konsultacje nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (1 godz. tygodniowo według szkolnego harmonogramu konsultacji).
  • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, organizowane są zajęcia rewalidacyjne w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo na czas określony w orzeczeniu. Są one uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

 

 1. W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego, okresowo zwiększyć wymiar godzin wybranej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom:
 • porady,
 • konsultacje,
 • warsztaty,

 

 1. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Działania tego zespołu to przede wszystkim:
 • diagnozowanie środowiska szkolnego w celu wyłonienia uczniów potrzebujących pomocy,
 • tworzenie dokumentacji pomocy uczniom,
 • współpraca z pozostałymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami,
 • kontakt z rodzicami uczniów objętych pomocą,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
 • w razie potrzeb odbywanie spotkań, w których mogą brać udział rodzice,
 • ocenianie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami szkoła organizuje zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia, o której organizacji informowani są rodzice.
 2. Rodzice ucznia mają prawo uczestniczyć w pracach zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej po uprzednim skutecznym ich powiadomieniu.
 3. Rodzice ucznia otrzymują kopię:

1) wieloaspektowej oceny funkcjonowania ucznia,

2) indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego.

 

 1. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom poprzez:

1) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących, osieroconych,

2) organizowanie dożywiania w szkole.

 

 1. W celu właściwej realizacji powyższych zadań szkoła współpracuje z PPP, GOPS itp.

 

 

 

 • 36

Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

 

 1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle poprzez:
 • przygotowanie wniosków do poradni w celu określenia podłoża braków i form ich usunięcia,
 • udzielanie uczniom pomocy w likwidowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
 • udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle rodzinnym,
 • udzielanie porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
 • wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do odpowiednich sądów dla nieletnich,
 • wnioskowanie o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych, uczniów z problemami zdrowotnymi.

 

 1. Powyższe zadania mają obowiązek realizować dyrektor, wychowawca klasy, pedagog szkolny.

 

 • 37

Innowacje i eksperymenty

 

 1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.

 

 1. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania i opieki oraz poprawę skuteczności działań.

 

 1. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część.

 

 1. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

 

 1. Innowacja wymagająca dodatkowych nakładów może być finansowana ze środków budżetowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozabudżetowych po uzyskaniu środków.

 

 1. Szczegółowe zasady opracowania zasad innowacji oraz ich wdrażania określi Dyrektor w drodze zarządzenia.

 


ROZDZIAŁ IV

ORGANY SZKOŁY

 

 • 38

Organy szkoły

 

 1. Organami szkoły są:
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej,
 • Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej,
 • Kierownik Szkoły Filialnej,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski.

 

 1. Zadania Dyrektora Szkoły Podstawowej:
  • Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
  • Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
  • Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  • Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
  • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje do wyjaśnienia i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ nadzorujący.
  • Dopuszcza do realizacji zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
  • Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej oraz określa zakres jego obowiązków.
  • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
  • Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
 2. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
 3. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Zespołu,
 4. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
 5. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 6. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

10)    Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

11)    Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku wychowania przedszkolnego poza szkołą.

13)    Opracowuje arkusz organizacyjny.

14)    Dba o powierzone mienie.

15)    Wydaje polecenia służbowe.

16)    Przydziela opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.

17)    Zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.

 • Ocenia dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu.
 • Powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów.
 • Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
 • Wykonuje inne czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli.
 • Opracowuje perspektywiczne plany rozwoju placówki.
 • Zwalnia uczniów z niektórych zajęć dydaktycznych na podstawie orzeczeń lekarskich lub poradni pedagogiczno-psychologicznych.
 • Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zwolnić do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
 • W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, może zwolnić ucznia z realizacji tegoż projektu.
 • Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz indywidualnego toku lub programu nauki.
 • Jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
 • Decyduje o przeprowadzeniu w szkole standaryzacji pytań, zadań i testów oraz zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
 • Powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminu poprawkowego, ustala termin tego egzaminu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 • Reprezentuje Zespół na zewnątrz.
 • Tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji.
 • Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
 • Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
 • Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 • Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
 • Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły.

 

 

 1. Zadania Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej:
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny (przeprowadza hospitacje lekcji, kontroluje dokumentację procesu nauczania).
 • Szczególnym nadzorem pedagogicznym otacza młodych lub niedoświadczonych nauczycieli.
 • Prowadzi badania wyników nauczania w ramach wewnętrznego mierzenia jakości, dokonuje ich opracowań, prezentuje na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz przedstawia wnioski do ich realizacji.
 • Przewodniczy komisjom układającym plan lekcji i plan pracy szkoły.
 • Egzekwowanie ładu i porządku na terenie szkoły.
 • Prowadzi nadzór nad aktualizacją wewnętrznej dokumentacji szkoły (statut szkoły, regulaminy wewnętrzne np. Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego).
 • Wnioskuje do dyrektora o nagradzanie i karanie pracowników.
 • Pod nieobecność dyrektora sprawuje wszystkie zadania dyrektora - oprócz zatrudniania i zwalniania.
 • Wypełnia inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły.

 

 

 1. Zadania Kierownika Szkoły Filialnej:
 • Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczno-wychowawczą placówki.
 • Sprawowanie nadzoru pedagogicznego ustalonego planem nadzoru pedagogicznego.
 • Udział w planowaniu przydziału nauczycielom stałych prac oraz czynności dodatkowych.
 • Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 • Udział w sporządzaniu arkusza organizacji pracy Szkoły Filialnej.
 • Zatwierdzanie dokumentacji nauczycielom Szkoły Filialnej.
 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, z tytułu opieki nad dzieckiem i okolicznościowych pracownikom szkoły.
 • Organizacja nauczania indywidualnego uczniów.
 • Hospitowanie lekcji wg harmonogramu zawartego w planie nadzoru pedagogicznego zgodnie z jego tematyką.
 • Kierowanie praktykami pedagogicznymi studentów.
 • Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej oraz nadzór nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej objętych zakresem czynności.
 • Dbanie o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem szkoły.
 • Prowadzenie dokumentacji placówki.
 • Bieżące informowanie dyrektora szkoły o wszystkich problemach kadrowych, organizacyjnych i gospodarczych występujących w szkole.
 • Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.

 

 

 

 1. Zadania Rady Pedagogicznej

 

 • Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, a jej posiedzenia są protokołowane.
 • Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków Rady, którzy zobowiązani są do nieujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego.
 • Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  3. podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,
  4. podejmowanie uchwał o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów),
  5. postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
  6. podejmowanie uchwał o promowaniu jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej,
  7. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
  8. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
  10. podejmowanie uchwał, w porozumieniu z Radą Rodziców, dotyczących programu wychowawczo-profilaktycznego,
  11. wyrażanie zgody i cofanie zgody na uruchomienie w szkole oddziału międzynarodowego.

 

4)      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. projekt planu finansowego placówki,
 3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 5. przedstawione przez dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej i klasach gimnazjalnych.

 

5)      Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i uchwala te zmiany.

 

6)      Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W przypadku określonym w p. 4 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

 

7)      Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

8)      Wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Pedagogicznej zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

 

 1. Zadania Rady Rodziców:

 

1)      Tryb wyboru i zasady działania Rady Rodziców :

 

 1. Dla Szkoły Podstawowej oraz klas gimnazjalnych wybiera się wspólną Radę Rodziców.
 2. Szkoła Filialna ma odrębną Radę Rodziców.
 3. Rada Rodziców zwana dalej Radą jest społecznym organem szkoły. Wybory do nowych Rad Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 30 września danego roku szkolnego.
 4. Rada liczy tylu członków, ile jest oddziałów w szkole. Ten sam rodzic nie może być przewodniczącym dwóch lub więcej rad klasowych.
 5. Radę stanowią delegaci rad klasowych rodziców wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
 6. Osobowy skład Rady zatwierdzany jest przez ogół rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym wszystkich rodziców.
 7. Nowo wybrane Rady Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności.
 8. Kadencja Rady trwa 1 rok, do czasu wyboru nowych Rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września.
 9. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków, którzy stanowią Prezydium Rady. Wybory te odbywają się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Prezydium jest zarazem przewodniczącym Rady.
 10. Na tym samym posiedzeniu Rada wybiera w głosowaniu jawnym 2-osobową Komisję Rewizyjną. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Prezydium.
 11. Rada opracowuje Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
 12. Rada Rodziców posiada pieczątki następującej treści:

 

 

RADA RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej

w Nowym Żmigrodzie

 

Przewodnicząca

Rady Rodziców

 

 

 

2)      Kompetencje Rady Rodziców:

 

 1. Występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 2. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska . Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia Z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo--profilaktycznego szkoły program ten ustala dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 3. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
 4. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora.
 5. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
 6. Pozyskanie środków finansowych i wspieranie działalności szkoły na rzecz stałej poprawy bazy, a także innej działalności.
 7. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom.
 8. Współuczestniczenie w opracowywaniu statutu szkoły.
 9. Delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na dyrektora szkoły.
 10. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 11. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły, a jej posiedzenia są protokołowane. Regulamin opracowuje Rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.
 12. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

 

 

 1. Samorząd Uczniowski:

 

1)      W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

2)      Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego i zasady jego działania. Wybór Szkolnej Komisji Wyborczej (5 osób)

 

 1. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 5 osób. Jej członkowie losowani są spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy (1 kandydat z każdej klasy).
 2. Losowanie odbywa się w obecności dyrektora lub zastępcy dyrektora przy udziale zgłoszonych kandydatów. W trakcie tego zebrania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
 3. Szkolna Komisja Wyborcza:

- opracowuje i ogłasza kalendarz wyborczy,

- przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego i członków samorządu,

- prezentuje kandydatów,

- przeprowadza głosowanie,

- ogłasza wyniki wyborów,

- rozpatruje protesty, a w razie konieczności przeprowadza wybory uzupełniające lub powtórne.

 1. W przypadku, gdy członek komisji byłby kandydatem w wyborach, wycofuje się z pracy w komisji, a jego miejsce zajmuje członek rezerwowy (proponuje się 3 członków rezerwowych).

 

3)      Wybór przewodniczącego Samorządu (1 osoba) :

 1. Prawo zgłaszania kandydatów do samorządu mają wszystkie działające w szkole organizacje uczniowskie, samorządy klasowe oraz każda co najmniej 5 osobowa grupa uczniów.
 2. Zgłoszenie winno być pisemne z krótką charakterystyką kandydata.
 3. W dniu wyborów członkowie szkolnej komisji wyborczej przeprowadzają dwukrotnie głosowanie dla I i II zmiany uczniów. Głosowanie jest tajne.
 4. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja w obecności dyrektora lub jego zastępcy oblicza wyniki głosowania i ogłasza je.

 

4)      Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej (5 osób).

 1. Zgłoszenie kandydatów na członków, przebieg głosowania ustala się tak samo, jak w przypadku wyboru przewodniczącego.

 

5)      Ukonstytuowanie się Samorządu.

 1. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się kandydata, który otrzymał 50% + 1 głos spośród głosów ważnych.
 2. Za wybranego na członka Zarządu uważa się 6 uczniów z najwyższą uzyskaną ilością głosów.
 3. Za wybranego do Komisji Rewizyjnej uważa się 5 osób, które po wyłonieniu członków zarządu uzyskały najwyższą ilość głosów.

 

6)      Zadania Samorządu Uczniowskiego:

 1. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
 2. Opiniuje program wychowawczo-profilaktyczny.
 3. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 • oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:

trzy sprawdziany w ciągu tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,

dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze sprawdzianu.

 1. d) Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • prawo do organizacji życia szkoły,
 • prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu uczniowskiego.

 

7)      Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności, który   nie może być sprzeczny ze statutem szkoły i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

8)      Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

9)      Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

 

 

 

 • 39

Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

 

1) Dyrektor – Rada Pedagogiczna

 1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile jest to zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
 2. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
 3. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy szkoły i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
 4. Dyrektor reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

 

2)      Dyrektor – Rada Rodziców

 1. Dyrektor bezpośrednio współpracuje z Radą Rodziców.
 2. Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
 3. Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

 

3)      W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:

 1. Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy.

 

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem, przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

 

 1. W przypadku braku rozstrzygnięcia na tym poziomie zespół zwiększa się odpowiednio o:
 • wychowawcę klasy,
 • dyrektora lub/i zastępcę dyrektora,
 • przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
 • przedstawiciela organu prowadzącego lub sprawę omawia się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

 

 1. Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

 

4)      W sytuacjach konfliktowych:

 1. między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem w pierwszej instancji spór rozstrzyga dyrektor szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami;
 2. między członkami Rady Pedagogicznej a Radą Rodziców w pierwszej instancji spór rozstrzyga dyrektor szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami;
 3. W przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych, mimo mediacji prowadzonych przez dyrektora szkoły, każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w skład, której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron (po 3 osoby).
 4. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przez komisję rozjemczą każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do organu prowadzącego.
 5. W przypadku, gdy konflikt obejmuje dyrektora, a komisja rozjemcza nie określi jednoznacznie swojego stanowiska, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ prowadzący.
 6. Pierwszeństwo przy rozwiązywaniu sporów między organami szkoły mają metody mediacyjne i polubowne.

 

ROZDZIAŁ V

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 • 40

Podstawowe informacje

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

 

 • 41

Zasady ogólne

 

 1. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

 1. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie.

 

 1. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15.

 

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których wymagane są specjalne warunki nauki i bezpieczeństwa: języki obce, technika, wychowanie fizyczne, elementy informatyki. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od liczebności klas, poziomu zaawansowania (j. obce), możliwości materialnych szkoły – patrz § 43 statutu.

 

 1. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna itp. mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Czas trwania wymienionych zajęć wynosi 45 minut.

 

 1. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinno uczestniczyć od 6 do 12 uczniów przebadanych i skierowanych na zajęcia przez lekarza.

 

 1. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

 

 • 42

Rozkład zajęć

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 • 43

System klasowo-lekcyjny

 

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

 

 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

 • 44

Podział na grupy

 

 1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 1. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
 1. języków obcych (według stopnia zaawansowania uczniów na grupy podstawowe i zaawansowane w klasach liczących powyżej 24 uczniów, zgodnie z prawem oświatowym),
 2. elementów informatyki jeden uczeń przy jednym komputerze),
 3. wychowania fizycznego (podział na grupy następuje powyżej 26 uczniów).

 

 

 • 45

Zasady niektórych zajęć

 

 1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.

 

 • 46

Baza szkoły

 

 1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę w Nowym Żmigrodzie:

 

 • 11 sal dydaktycznych,
 • 1 salę gimnastyczną z szatniami sportowymi i magazynem,
 • pracownie komputerowe,
 • pomieszczenia biblioteczne,
 • świetlicę,
 • jadalnię i zaplecze kuchenne,
 • sekretariat,
 • gabinet dyrektora,
 • pokój nauczycielski,
 • 1 gabinet higieny szkolnej,
 • boisko wielofunkcyjne.

 

 1. W Starym Żmigrodzie szkoła posiada:
 • 5 sal dydaktycznych,
 • 1zastępczą salę gimnastyczną,
 • 1 pracownię komputerową,
 • pomieszczenie biblioteczne,
 • zaplecze kuchenne,
 • pokój nauczycielski,
 • boisko do siatkówki.

 

 

 • 47

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
 3. W szkole istnieją następujące stanowiska obsługi:
 • sprzątaczki,
 • konserwatorzy,
 • kucharz i pomoce kuchenne,
 • intendent,
 • kierowca samochodu dostawczego,
 • opiekunka w autobusie szkolnym,

 

 1. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

 

 1. Obsługę finansowo-księgową zapewnia organ prowadzący szkołę. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje dyrektor.

 

 

 

 

 • 48

Świetlica szkolna

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub ze względu na czas pracy ich rodziców, organizuje się świetlicę szkolną.
 2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Dodatkowo świetlica posiada inne dokumenty dla rodziców.
 3. Świetlica jest czynna od godz. 700 do godz. 1600 (z przerwą od 930 do 1100). W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Ponadto opieką objęci są uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym lub kursowym, którzy samodzielnie dochodzą do autobusu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna, uczniów odprowadza wychowawca świetlicy. Dojeżdżający uczniowie klas 4-8 oraz klas gimnazjalnych są wpisani do odrębnego dziennika dojeżdżających.
 4. Ucznia ze świetlicy wybiera rodzić lub osoba przez niego upoważniona (karta zgłoszenia).
 5. Świetlica szkolna pracuje na podstawie szczegółowego planu pracy opracowanego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.
 6. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
 7. Do zadań świetlicy należy:
 • objęcie opieką uczniów klas 1-3, mających zajęcia w budynku przedszkola i odprowadzenie ich na te zajęcia,
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
 • ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowania i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
 • stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
 • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
 • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

 

 • 49

Stołówka szkolna

 

 1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, zapewniając uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia pełnodaniowego obiadu.

 

 1. Zasady korzystania i bezpieczeństwa w stołówce szkolnej zawarte są w „Zasadach bezpieczeństwa uczniów w szkole” oraz w regulaminie stołówki.

 

 

 • 50

Dziennik elektroniczny

 

 1. Począwszy od roku szkolnego 2014/15 działa w Zespole dziennik elektroniczny. W założeniu w roku szkolnym 2014/15 i 2015/16 dziennik elektroniczny służy wyłącznie do wpisywania ocen z poszczególnych przedmiotów i funkcjonuje równolegle z dziennikiem tradycyjnym.

 

 1. Dziennik elektroniczny to działające w sieci internetowej oprogramowanie wspomagające pracę szkoły.

 

 1. Do określonych ocen zapisanych w dzienniku elektronicznym mają dostęp rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy podali swój adres elektroniczny niezbędny do zalogowania się.

 

 1. Dostęp rodziców lub opiekunów uczniów do dziennika elektronicznego jest bezpłatny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

BIBLIOTEKA

 

 • 51

Biblioteka

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

 1. Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia:
 • jedno przeznaczone jest na wypożyczanie książek,
 • drugie na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru,
 • trzecie jest jednocześnie czytelnią, która umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i Szkolnym Centrum Multimedialnym, w którym można korzystać z komputerów podłączonych do internetu.

 

 1. Biblioteka gromadzi:
 • lektury obowiązkowe z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum,
 • lektury uzupełniające, powieści społeczno-obyczajowe i podróżniczo-przygodowe dla młodzieży,
 • bajki i baśnie dla dzieci,
 • poezję i utwory dramatyczne,
 • literaturę metodyczną z różnych przedmiotów,
 • czasopisma dla uczniów i nauczycieli.
 1. Do zadań bibliotekarza należy:
 • udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
 • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
 • opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki, czytelni i Centrum Multimedialnego,
 • prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
 • określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
 • organizowanie konkursów czytelniczych,
 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
 • współpraca z nauczycielami szkoły,
 • prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w liczbie przewidzianej w planie szkoły (co najmniej 45 minut z każdą klasą w ciągu roku),
 • zakup i oprawa książek.

 

 1. Praca pedagogiczna bibliotekarza polega przede wszystkim na:
 • udostępnianiu księgozbioru.
 • kształtowaniu zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszeniu ogólnej kultury osobistej:
  1. kierowanie lekturą czytelnika,
  2. zapewnienie pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, uroczystości szkolnych,
  3. zachęcanie do lektury uczniów stroniących od książki,
  4. praca z czytelnikiem zaawansowanym.

3) Rozwijaniu zainteresowań literaturą popularnonaukową:

 1. a) wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego,
 2. b) wyszukiwanie książek na określony temat.

4) Inspirowaniu czytelnictwa w szkole:

 1. informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach,
 2. organizowanie wystawek,
 3. przeprowadzanie konkursów,
 4. redagowanie okolicznościowych gazetek,

5) Współpracy z gronem pedagogicznym:

 1. przyjmowanie zamówień na zakup książek i czasopism,
 2. wyszukiwanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom materiałów do przeprowadzenia lekcji; apeli; konkursów i innych imprez na terenie szkoły,
 3. informowanie o ofertach wydawniczych.

 

6) Troskę o pozyskanie przyjaciół książek i biblioteki najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat, ponieważ najmłodsze dzieci są szczególnie otwarte na uroki obcowania z książką. Aby przybliżyć dziecku książkę, zachęcić do jej przeczytania, zainteresować uczniów czytaniem, bibliotekarz musi stosować wszelkiego rodzaju formy oddziaływania, pozyskiwania i angażowania młodych czytelników.

 

 • 52

Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do zasobów biblioteki, zgodnie z regulaminem:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
 3. Dokonując zwrotu książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z karty ucznia.
 4. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
 5. Uczeń może posiadać na swoim koncie maksymalnie 5 książek, w tym najwyżej trzy lektury.
 6. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 7. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
 8. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 9. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
 10. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
 11. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa osobny regulamin.

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do korzystania z komputerów i Internetu, zgodnie z regulaminem SCM:

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

a.

Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.

b.

Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny i nauczyciele.

c.

Wykorzystanie Centrum Multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

d.

Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Przed przystąpieniem do pracy uczeń przedkłada legitymację szkolną, podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.

e.

Korzystając z komputera w celach prywatnych uczeń nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.

f.

Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym dla całej klasy lub szkoły.

g.

Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi                    i oprogramowania. Nauczyciel - bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.

h.

Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut.

i.

Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.

j.

Po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.

k.

Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

l.

Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.

ł.

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.

m.

Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.

n.

Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada (finansowo) użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

ZABRANIA SIĘ:

 

o.

Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw (w szczególności czatów i gadu-gadu), a także odwiedzania tych stron.

p.

Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

r.

Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

s.

Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.

 

 

 1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, współpraca ta dotyczy w szczególności:
 • pomocy w zdobywaniu materiałów potrzebnych nauczycielom:
 1. wyszukanie książek,
 2. wyszukiwanie artykułów w czasopismach,
 3. poszukiwanie wiadomości w Internecie,
 • kserowania i drukowania materiałów,
 • konsultacji w zakresie zakupu książek i prenumeraty czasopism,
 • pomocy w egzekwowaniu terminowego zwrotu książek przez uczniów,
 • udostępniania sali bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
 • tworzenia gazetek, gablot, strony internetowej i innych prac na rzecz szkoły,
 • organizowania seansów filmowych, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
 • konsultacji pedagogicznych w wypadku zastępstw.

 

 1. Współpraca z rodzicami uczniów:
 • Rodzice uczniów mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w regulaminie.
 • Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz omawiania z dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących dziecka, a mianowicie:
 1. jego możliwości czytelniczych,
 2. jego sukcesów i kłopotów związanych z czytaniem,
 3. jego oczekiwań co do nowych tytułów zakupionych do biblioteki.
 • Rodzice mogą oddać książki do biblioteki za swoje dziecko.
 • Rodzice mogą pożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć do biblioteki.

 

 1. Współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami.

1)      Biblioteka szkolna współpracuje z:

 1. Jasielskim Domem Kultury,
 2. Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Żmigrodzie,
 3. Biblioteką Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie,
 4. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Żmigrodzie,

 

2)      Współpraca dotyczy:

 1. wymiany informacji i doświadczeń, które mają na celu podniesienie rangi instytucji biblioteki,
 2. konsultacji w prowadzeniu dokumentacji,
 3. zdobywania książek,
 4. konsultacji w sprawach poznawania i interpretowania prawa bibliotecznego.

 

 


ROZDZIAŁ VII

PRACOWNICY SZKOŁY

 

 • 53

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

 

 1. Do obowiązków nauczyciela należy:

 

2.1 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,

 • realizować podstawy programowe nauczanych przedmiotów,
 • stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 • wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
 • stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
 • kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, w tym kółek zainteresowań, zajęć sportowych, zabaw okolicznościowych, wycieczek, itp.
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom, którzy nie uczęszczają na przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie; uczniowie ci, w czasie trwania zajęć znajdują pod opieką pedagoga szkolnego,
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom zwolnionym (zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców, opiekunów) z lekcji wychowania fizycznego; a. jeśli lekcja wychowania fizycznego odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczeń może ją opuścić przedkładając nauczycielowi pisemną prośbę rodzica lub opiekuna; jeśli lekcja wychowania fizycznego odbywa się w środku dnia, to opiekę nad uczniem nie ćwiczącym sprawuje wychowawca świetlicy szkolnej,

 

 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorym (np. przewlekle) w nagłych wypadkach złego samopoczucia; uczniowie ci wysyłani są do domu pod opieką osoby dorosłej (nauczyciela, pedagoga szkolnego, bibliotekarza, higienistki, rodzica lub opiekuna dziecka),
 • zapewnić bezpieczeństwo uczniom w przypadku ich złego samopoczucia; w takim przypadku do szkoły zostają wezwani rodzice ucznia,
 • uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
 • przestrzegać przepisów statutowych,
 • zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
 • zgłaszać dyrektorowi występowanie usterek,
 • w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
 • w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
 • na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
 • pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem (pedagog szkolny i bibliotekarz nie pełnią dyżurów w czasie przerw),
 • przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
 • dbać o poprawność językową uczniów,
 • stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
 • podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
 • służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
 • wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
 • aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
 • realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

 

 1. Prawa nauczyciela.

3.1 Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie ma prawo do szczególnej opieki ze strony dyrektora i Rady Pedagogicznej, ponadto każdy nauczyciel ma prawo do wykonywania swojej pracy w warunkach poszanowania godności osobistej i godności zawodu. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych przewidzianych prawem instytucji.

 

3.2 Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (Karta Nauczyciela – art. 63), na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (art. 222, 223, 224, 226 ). ( Dz. U. nr 88, poz. 553)

 

3.3 Kodeks karny przewiduje kary za:

 1. naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222),
 2. czynną napaść na funkcjonariusza publicznego (art. 223),
 3. stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224),
 4. znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226).

 

 1. Ponadto każdy nauczyciel ma prawo do:
  • poszanowania własnej prywatności w relacjach z pracodawcą i w kontaktach z rodzicami,
  • warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych,
  • właściwie zorganizowanej pracy, rzetelnej oceny i godnego wynagrodzenia,
  • dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych,
  • uznawania swoich kompetencji w zakresie nauczanego przedmiotu i podejmowanych działań wychowawczych,
  • decydowania o doborze metod, programu nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych,
  • prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji dyrektora,
  • pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, starszych kolegów, doradców metodycznych i instytucji oświatowych,
  • wybrać podręcznik nauczanego przedmiotu, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
  • zaproponowania programu nauczania do nauczanego przedmiotu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  • wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe,
  • wyboru tematyki nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
  • suwerenności w ocenie pracy uczniów, zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania,
  • wyboru organizacji pracy na lekcji,
  • oceniania zachowania uczniów, zgodnie z punktowym systemem oceniania,
  • wymagania od ucznia odpowiedniego zachowania,
  • wymagania od ucznia odpowiedniego stroju i wyglądu,
  • odwoływania się w trudnych sytuacjach szkolnych do pedagoga i dyrektora,
  • współpracy z rodzicami, zarówno w obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym,
  • organizowania wspólnie z wychowankami, w porozumieniu z dyrektorem konkursów, wycieczek, spotkań, zabaw itp.
  • zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • doskonalenia zawodowego,
  • ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • zgłaszania do dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą szkoły,
  • wpływania na życie szkoły poprzez członkostwo w Radzie Pedagogicznej,
  • głosu (za, przeciw) i wstrzymania się od głosu, podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
  • proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich wdrażania, po akceptacji przez właściwe organy szkoły,
  • w uzasadnionych przypadkach losowych oczekiwać pomocy socjalnej zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń socjalnych,
  • otrzymywania nagród za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą lub inne szczególne osiągnięcia,
  • w wyjątkowych wypadkach ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub ochrony mienia szkoły.

 

 

 • 41 Wychowawca

 

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę, że jeden wychowawca prowadzi klasy przez cały okres nauczania w cyklu edukacyjnym.
 3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia etapu nauki przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

 

 • 42

Zadania wychowawcy

 

 1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, sprawowanie działalności integracyjnej zespołu klasowego, a w szczególności:
  • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
  • przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
  • rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
  • wychowawca klas I i II szkoły podstawowej, w porozumieniu z rodzicami, może wnioskować do Rady Pedagogicznej o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego,
  • wychowawca klas I – III szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rodziców, może wnioskować do Rady Pedagogicznej o powtarzanie klasy przez ucznia tych klas.

 

 1. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:
  • zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
  • opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
  • utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
  • współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
  • współpracować z pedagogiem szkolnym i poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
  • brać czynny udział w tworzeniu dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojego wychowanka, a w szczególności w przygotowaniu i ewaluacji karty indywidualnych potrzeb ucznia, ponadto zobowiązany jest do monitorowania udzielania pomocy wychowankowi,
  • śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
  • dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
  • udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
  • kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
  • utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
  • powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru,
  • na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych / rocznych,
  • uczestniczyć w zebraniach wywiadowczych.

 

 1. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

 

 1. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej i pedagoga szkolnego

 

 • 43

Zadania zespołów nauczycielskich

 1. Dyrektor szkoły spośród nauczycieli przedmiotów, bloków przedmiotowych lub nauczycieli grup przedmiotów pokrewnych oraz wychowawców klas tworzy zespoły przedmiotowe.
 2. Pracą zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły kierownik zespołu.
 3. Do zadań zespołu między innymi należy:
  • opiniowanie programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole,
  • ustalenie zestawu programów dla danego oddziału,
  • opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
  • stymulowanie rozwoju uczniów,
  • opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
  • organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 • 44

Pedagog szkolny i logopeda szkolny

 1. Zadania pedagoga szkolnego oraz logopedy szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

 1. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

 

 1. Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

3.1    Zadania ogólnowychowawcze

(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom);

3.2    Profilaktyka wychowawcza

(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych);

3.3    Indywidualna opieka pedagogiczna

(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia  w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra);

3.4    Pomoc materialna

(współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich);

3.5    Orientacja zawodowa.

(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

 1. Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:
  • nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy lub rady z tym związanej,
  • ktoś naruszy ich prawa,
  • ktoś stosuje wobec nich przemoc,
  • potrzebują pomocy i rady,
  • chcą porozmawiać z kimś życzliwym,
  • chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadpodstawową.
 1. Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
 • pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci; problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.
 1. Nauczyciele mogą oczekiwać:
  • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
  • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
  • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
  • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym)

 

7       Do szczegółowych zadań nauczyciela-logopedy należy:

7.1. Zadania ogólnowychowawcze

 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole;
 2. Udzielanie pomocy uczniom w prawidłowym wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia;
 3. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie trudności w wychowaniu własnych dzieci;
 4. Współudział w opracowywaniu planu pracy wychowawczej szkoły;
 5. Stała współpraca logopedy z pedagogiem i wychowawcami klas w zakresie poradnictwa wychowawczo zawodowego.

7.2 Indywidualna opieka logopedyczna

 1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
 2. Prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
 3. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
 4. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

7.3 Organizacja pracy nauczyciela-logopedy szkolnego

W realizacji zadań logopeda powinien:

 1. Posiadać roczny plan pracy wynikając z niniejszych wytycznych, uwzględniający konkretne potrzeby szkoły i środowiska;
 2. Zapewnić w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno dzieci/uczniów jak i rodziców;
 1. Współdziałać na bieżąco z władzami szkoły, pedagogiem szkolnym, wychowawcami klas, nauczycielami, pielęgniarką szkolną, Radą Rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;
 2. Współdziałać z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, medycyny szkolnej i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku zainteresowanymi problemami opieki i wychowania,
 3. Składać okresową informację radzie pedagogicznej na temat trudności występujących wśród dzieci/uczniów;
 4. Współpracować z innymi specjalistami zadań pokrewnych.
 5. Prowadzić następującą dokumentację:
 6. dziennik pracy, w którym rejestruje się wykonanie czynności,
 7. ewidencję dzieci/uczniów wymagających szczególnej opieki,
 8. prowadzenie innej dokumentacji wynikającej z charakteru pracy.
 9. Nauczyciel logopeda zatrudniony jest w Szkole Podstawowej w Nowym Żmigrodzie. Pełni obowiązki logopedy gminnego, prowadzi zajęcia we wszystkich szkołach na terenie gminy Nowy Żmigród.
 10. Dojazd do szkół odbywa się na koszt nauczyciela i nie jest wliczany do czasu pracy.
 11. Czas pracy logopedy jest wykazany w osobnym harmonogramie.
 12. Ponadto wykonuje wszystkie polecenia dyrektora szkoły i organu prowadzącego szkołę mające związek z pełnioną funkcją i charakterem pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

UCZNIOWIE I RODZICE

 

 • 45

Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów.

 

 1. Dotyczy szkoły podstawowej i filialnej szkoły podstawowej:
 • Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
 • Szkoła podstawowa przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły z rocznym wyprzedzeniem w terminie do 15 czerwca każdego roku na podstawie wykazu sporządzonego przez biuro meldunkowe Urzędu Gminy.
 • Do szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem, z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie. Przyjęcie dziecka do szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców.
 • Do szkoły podstawowej i filialnej szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 15 lat, podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.
 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego
 • Do 15 kwietnia szkoła przyjmuje wnioski rodziców dzieci z obwodu, jak również dzieci spoza obwodu. W pierwszym tygodniu maja zostają ogłoszone wyniki. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do 1 klasy zostają powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. Lista uczniów przyjętych do 1. klasy jest wywieszona w czerwcu.

 

 1. Dotyczy klas gimnazjalnych:
 • Nauka w klasach gimnazjalnych jest obowiązkowa dla uczniów, którzy ukończyli sześcioklasową szkołę podstawową przed wejściem w życie reformy systemu edukacji z 2017 roku.
 • Nauka w klasach gimnazjalnych obejmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie wykazu sporządzonego przez biuro meldunkowe Urzędu Gminy.
 • Dzieci zamieszkałe poza obwodem danego gimnazjum przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców.
 • Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 12 do 16 lat, podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18. roku życia.
 • Dyrektor, na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
 • Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej szkoły do drugiej regulują odrębne przepisy.

 

 

 • 46

Prawa i obowiązki ucznia

 

 1. Uczeń ma prawo do:
  • znajomości statutu szkoły i innych aktów prawnych dotyczących szkoły, a w szczególności regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania, szkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, planu rozwoju szkoły,
  • opieki na terenie szkoły od godziny 7:30 (od godziny 7:00 uczniowie mogą przebywać na świetlicy szkolnej) do zakończenia zajęć; w przypadku rozpoczynania zajęć w późniejszych godzinach – na przerwie przed rozpoczęciem tych zajęć,
  • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich wiadomości i umiejętności,
  • informacji o ocenie okresowej i końcoworocznej przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym,
  • począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • znajomości wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów w swojej klasie,
  • dodatkowej pomocy w postaci wyjaśnień, lektury, pomocy naukowych jeśli jest szczególnie zainteresowany przedmiotem,
  • korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie biblioteki,
  • powiadamiania go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie planowanych zadań klasowych i sprawdzianów wiadomości,
  • takiego rozłożenia sprawdzianów w czasie, by w ciągu dnia był przeprowadzony nie więcej niż jeden, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
  • uczestnictwa w organizowanych przez szkołę kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i innych,
  • udziału w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
  • swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych –jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
  • traktowania go z poszanowaniem godności własnej oraz dyskrecji w sprawach osobistych,
  • należenia do wybranej przez siebie organizacji działającej w szkole,
  • zwracania się do wychowawcy, nauczycieli oraz dyrekcji ze swoimi problemami i uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
  • otrzymywania pomocy medyczno-sanitarnej i porad higienistki szkolnej,
  • korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

 

 1. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
  • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, właściwie zachowywać się w ich trakcie,
  • uczniowie nieobjęci opieką świetlicy mają obowiązek przychodzić na zajęcia w czasie przerwy poprzedzającej dane zajęcia i opuszczać szkołę po zajęciach; w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia,
  • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  • szanować szkolne pomoce naukowe, sprzęt i pomieszczenia,
 1. za wszelkie świadome i celowe zniszczenia na terenie szkoły uczeń (jego rodzic lub opiekun) ponosi odpowiedzialność materialną.
 • systematycznie przygotowywać się do lekcji, wykonywać zadane prace domowe (na okres świąt lub ferii zadań domowych nie zadaje się),
 • posiadać wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
 • usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do dwóch tygodni, w formie pisemnego usprawiedliwienia napisanego przez rodziców lub opiekunów lub ustnego przez rodziców lub opiekunów,
 • nosić na terenie szkoły schludny, przyzwoity, skromny strój dowolny,
 • nosić strój odświętny w następujących dniach: dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień patrona szkoły, oraz strój sportowy w dniu sportu,
 • na dyskotekach, zabawach, imprezach rozrywkowych nosić schludny, przyzwoity, skromny strój dowolny,
 1. w przypadku niedostosowania się, uczeń może zostać wykluczony z imprezy rozrywkowej, dyskoteki itp.
 • respektować zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki i wideo, aparatów fotograficznych,
 1. Z telefonów komórkowych mogą korzystać jedynie uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych muszą mieć stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami;
 2. W przypadku zabrania uczniowi telefonu komórkowego, odtwarzacza muzyki lub wideo przez nauczyciela, sprzęt pozostaje w depozycie u dyrektora szkoły i może być odebrany przez rodzica,
 • przeciwdziałać złemu zachowaniu się kolegów,
 • znać swój rozkład zajęć, wypełniać obowiązki dyżurnego, spełniać polecenia nauczycieli,
 • zapoznać się i przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa przebywania na terenie szkoły i dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne, kolegów i nauczycieli,
 • dbać o honor i tradycję szkoły,
 • podporządkowywać się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
 • okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
 • w sprawach spornych zachować tryb postępowania określony w § 12 p. b,
 • uczniom zabrania się palenia papierosów (także e-papierosów), picia alkoholu, używania środków odurzających, psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy itp.,
 • uczniom zabrania się przynoszenia do szkoły środków wybuchowych, materiałów toksycznych lub trucizn, świec dymnych, gazów obezwładniających oraz innych niebezpiecznych rzeczy.

 

&

WOLONTARIAT

 

 1. Celem wolontariatu jest:

 

1) zwiększenie aktywności społecznej uczniów,

2) propagowanie wśród uczniów wiedzy z zakresu wolontariatu i upowszechnianie idei pracy wolontariackiej,

3) umożliwienie podejmowania przez uczniów działań na rzecz innych osób potrzebujących pomocy,

4) wspieranie działań uczniów na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad zwierzętami.

 

 1. Działania będą prowadzone poprzez :

1) organizowanie spotkań z wolontariuszami,

2) współpracowanie z organizacjami pozarządowymi,

3) prowadzenie akcji charytatywnych.

 

 

 

 • 47

Nagrody i kary

 

 1. Nagrody:

 

1.1 Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i aktywność społeczną uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony:

 1. pochwałą wychowawcy wobec klasy,
 2. pochwałą dyrektora wobec uczniów szkoły,
 3. listem gratulacyjnym do rodziców (opiekunów),
 4. dyplomem uznania,
 5. nagrodą rzeczową,
 6. świadectwem z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki określone innymi przepisami, tj. uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
 7. wpisem do „Złotej Księgi”.

 

 • W indywidualnych przypadkach stosuje się dodatkowo System Nagród i Kar, który stanowi odrębny dokument.
 • Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają do dyrektora szkoły: wychowawcy klas, nauczyciele, samorząd szkolny.
 • Nagrody i wyróżnienia przyznaje dyrektor szkoły; po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
 • Przyjmuje się zasadę łącznego nagradzania za osiągnięcia w rożnych dziedzinach.
 • Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

 

 1. Kary:

 

2.1 Za nieprzestrzeganie postanowień statutu określających obowiązki ucznia może on być ukarany:

 1. upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
 2. upomnieniem lub naganą dyrektora wobec klasy,
 3. upomnieniem lub naganą dyrektora wobec społeczności szkolnej,
 4. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów) przez dyrektora o nagannym zachowaniu ich dziecka,
 5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania szkoły na zewnątrz,
 6. przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału bądź klasy,
 7. przeniesienie ucznia przez kuratora do innej szkoły.

 

 • W indywidualnych przypadkach stosuje się dodatkowo System Nagród i Kar, który stanowi odrębny dokument.
 • Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do dyrektora szkoły w terminie 2 dni.
 • Kara wymieniona w punkcie g) może być zastosowana w przypadku: rażącego łamania zasad kultury współżycia, rażących przypadków łamania postanowień statutu, kolizji z prawem, demoralizacji innych uczniów, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu.
 • Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 • Uczeń może być skreślony z listy uczniów w dwóch przypadkach:
 1. przeniesienie ucznia do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej dyrektora,
 2. ukończenie przez ucznia 18. roku życia.

 

 • Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje dyrektor szkoły za zgodą Rady Pedagogicznej.
 • O przyznanej uczniowi nagrodzie oraz zastosowaniu wobec niego kary, wychowawca informuje rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów.
 • Statut ustanawia, że:
 1. nie mogą być stosowane inne kary, a zwłaszcza kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,
 2. dyrektor może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia na okres pół roku jeżeli uzyska on poręczenie wychowawcy, samorządu szkolnego lub klasowego.
 • Uczeń ma prawo odwoływania się od kary.
 • Odwołania od kar udzielonych przez wychowawców rozpatruje dyrektor szkoły. Odwołania od pozostałych kar rozpatruje Rada Pedagogiczna wraz z samorządem uczniowskim.

 

 • 48

Zasady i formy współpracy z rodzicami

 

 1. Obecne warunki sprzyjają zmianom w orientacjach pedagogicznych rodziców i rozwojowi ich współuczestnictwa w procesie nauczania dzieci. Oznacza to większe ich zaangażowanie w sprawy wychowania w szkole, wzięcie współodpowiedzialności za ten proces. Rodzice powinni mieć rzeczywisty wpływ na to, w jaki sposób i z jakimi efektami odbywa się kształcenie ich dzieci.
 2. W ramach współpracy z rodzicami realizowane są następujące zadania:
 • Organizowanie spotkań i wywiadówek z rodzicami.
 • Zorganizowanie klasowej Rady Rodziców.
 • Czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole:
 1. omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej,
 2. organizowanie spotkań rodziców z zespołem uczniowskim,
 3. organizowanie otwartych lekcji dla rodziców,
 4. włączenie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie.
 • Organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami.
 • Pedagogizacja rodziców.
 1. Z zadań tych wychowawca może się wywiązywać stosując różne formy współpracy z rodzicami oraz przez umożliwienie im rzeczywistego współudziału w życiu klasy. Aby zadanie to zostało wypełnione należycie, obie strony muszą mieć świadomość celowości swoich działań.
 2. Cele i zasady współdziałania nauczycieli i rodziców.

4.1 Nadrzędnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z uczniami. Udoskonalenie działań wychowawczych dotyczy spraw związanych z wychowaniem i uczeniem się wszystkich uczniów bez wyjątku. Oczywiście szczególne znaczenie ma tu współpraca, obejmująca uczniów, którzy zaniedbują się w obowiązkach szkolnych, nie uważają na lekcjach, są nadmiernie agresywni lub wyciszeni.

4.2 Inny cel współpracy szkoły i rodziców to lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów tak w środowisku szkolnym jak i domowym. Bez tego typu rozeznania nie może być mowy o sprawnej działalności wychowawczej. Sprzyjają temu w szczególności takie formy kontaktów nauczycieli i rodziców, w trakcie których istnieje możliwość wymiany wzajemnych spostrzeżeń co do zachowania się podopiecznych w domu i szkole. Niezbyt dokładne poznanie uczniów może prowadzić do błędów wychowawczych, przede wszystkim do lekceważenia oczywistych powiązań między postępowaniem dorosłych a niewłaściwymi sposobami zachowania się dzieci i młodzieży. Warto w tym miejscu podkreślić, że im częstsze kontakty nauczycieli i rodziców, tym lepsze zrozumienie tych stron.

4.3 Innym istotnym elementem usprawnienia pracy wychowawczej w szkole jest zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów. Chodzi tutaj o tych opiekunów, którzy mają odpowiednie predyspozycje psychiczne oraz dysponują wolnym czasem.

4.4 Oprócz zasygnalizowanych wyżej celów współpracy nauczycieli i rodziców, istnieją jeszcze inne, np.:

 1. przekonanie obu stron o tym, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
 2. wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;
 3. wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego uczniów.

 

 1. Prawa i obowiązki rodziców

5.1 Współpracę umożliwia jasne określenie obszaru kompetencji rodziców i nauczycieli. Rodzice posiadają prawa rodzicielskie, a więc to oni decydują, jakiej szkole i jakiemu nauczycielowi powierzą swoje dzieci. To rodzice w szczególności ponoszą odpowiedzialność za dziecko, jego zdrowie, rozwój, wychowanie i przygotowanie do samodzielnego życia. Oni też zaspakajają potrzeby materialne i emocjonalne dziecka oraz ponoszą odpowiedzialność za własną relację z wychowankiem, natomiast nie odpowiadają bezpośrednio za relację dziecka z nauczycielem.

 

5.2 Nauczyciele uczą i wychowują powierzonych podopiecznych, odpowiadając za przebieg procesu edukacji, jego efekty, oraz za rozwiązywanie problemów z zachowaniem dziecka. Nauczyciele zajmują się dzieckiem w ramach swojej pracy zawodowej, jednak, z czego muszą sobie zdawać sprawę rodzice, mają istotny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

 

 • Dla dobra rozwoju współpracy rodziców i szkoły należy jasno wytyczyć obszary współpracy. Ważniejsze z nich to planowanie i stymulowanie rozwoju dziecka oraz zapobieganie zagrożeniom.
 • Rodzice mają prawo do:
 1. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
 2. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci,
 3. pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć,
 1. rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci,
 2. wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci,
 3. domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową,
 4. rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci,
 5. wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur,
 6. pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji,
 7. rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej,
 8. rodzice uczniów klas I i II szkoły podstawowej mają prawo do złożenia wniosku do Rady Pedagogicznej o promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego,
 9. wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego,
 10. wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy klas I – III o pozostawieniu ucznia w tej samej klasie.

 

 • Rodzice mają obowiązek:
 1. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat,
 2. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
 3. zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole,
 4. przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych,
 5. dokonania świadomego wyboru drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać,
 6. wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań,
 1. osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
 2. tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach, organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy,
 3. poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania,
 4. poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności „pierwszych nauczycieli” i partnerów w kontakcie: szkoła – dom,
 5. Rodzice nieobecni na zebraniu wywiadowczym dotyczącym klasyfikowania uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania, mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły. Jeśli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców) uznaje się za doręczony.

 

5.6 W przypadku gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom.

 

 

6. Formy współpracy rodziców ze szkołą

 

6.1 Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci:

 1. utrzymywanie kontaktu z nauczycielem (np.: udział w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne, itp.),
 2. uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
 3. świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (np. dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).

 

 

6.2 Zebrania z rodzicami

Do najczęściej realizowanych form współdziałania szkoły i domu należą spotkania zbiorowe. Omawia się na nich najczęściej sprawy dotyczące ogółu uczniów danej klasy czy też szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej. W takich spotkaniach uczestniczy jednocześnie co najmniej kilka osób, zazwyczaj rodziców uczniów chodzących do tej samej klasy lub klas równoległych.

Spotkania organizowane są przeważnie dla matek i ojców uczniów jednej klasy i odbywają się nie rzadziej niż sześć - siedem razy w ciągu roku szkolnego, w razie potrzeby - częściej. Omawiane są na nich sprawy organizacyjne klasy, osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich udział w konkursach, oraz napotykane przez nauczycieli trudności w trakcie nauczania i wychowania, plan pracy wychowawczej, wewnątrzszkolny system oceniania z zachowania i przedmiotów.   

 

 

6.3 Uczestnictwo, współorganizacja imprez klasowych, szkolnych

Tego typu spotkania są uzupełnieniem zebrań z rodzicami, umożliwiają one rodzicom przekonanie się, że życie w szkole wcale nie jest monotonne i nie sprowadza się wyłącznie do nauki. Są także okazją do lepszego poznania swych dzieci i panującej w szkole atmosfery. Dostarczają one rodzicom wiele przeżyć emocjonalnych. Zapraszani są na nie wszyscy lub tylko niektórzy rodzice, w zależności od celu spotkania.

Do tego typu zebrań należą spotkania z okazji uroczystości i imprez klasowych i ogólnoszkolnych. Inicjatorem i organizatorem tych pierwszych przeważnie jest wychowawca. Współorganizatorami są rodzice. Dogodną sposobność do ich przygotowania stwarzają różnego rodzaju święta (np.: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, które można wprowadzić na stałe do kalendarza pracy placówki), rocznice wydarzeń w kraju lub mieście, rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego.

 

 

6.4 Spotkania dotyczące trudności wychowawczych

Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mają bardzo często do czynienia z dziećmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Jest wiele spraw, które wykraczają poza kompetencje zawodowe i możliwości nauczyciela. Wtedy może on zwrócić się o pomoc do różnych specjalistów, np. psychologów, pedagogów szkolnych, przedstawicieli nauki, kultury, resortów zdrowia i sprawiedliwości, członków stowarzyszeń. Udzielają oni informacji na interesujące rodziców tematy, mogą też podjąć się bezpośredniej pracy z rodzicami, m.in. rozstrzygnięcia niektórych kwestii spornych, a także inicjowania wśród nich dyskusji w zakresie różnych problemów wychowawczych.

 

 

6.5 Szkolenia dla rodziców

Spotkania tego typu dotyczą szerokiej rzeszy rodziców dzieci z różnych klas. Mogą nimi być prelekcje, w czasie których wygłaszane są wykłady, a słuchacze często zadają prelegentowi pytania, niekiedy może dojść do ożywionej wymiany opinii i stanowisk. Inną formą tego typu spotkań są konferencje, czyli spotkania seminaryjne lub dyskusyjne, podczas których zaproszony gość wprowadza rodziców w interesującą ich problematykę, zadaje pytania zachęcające do czynnego udziału w dyskusji oraz kieruje jej przebiegiem. Takie seminaria mają wyraźną przewagę nad prelekcjami, gdyż pobudzają rodziców do aktywności werbalnej.

Tematy referowane i omawiane podczas szkoleń mogą wykraczać poza problematykę ściśle pedagogiczno - psychologiczną i dotyczyć m.in. zagadnień odżywiania, ubierania się dzieci, ich ochrony przed wypadkami drogowymi.

Prelegentem może być pracownik szkoły np.: nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, który naświetli rodzicom np. problem wad postawy u dzieci.

 

 

6.6 Zbieranie opinii rodziców o szkole

Nowoczesna i przyjazna dziecku szkoła nie może obejść się bez głosu doradczego rodziców. Mają oni prawo ocenić pracę szkoły i wypowiedzieć się na temat wzajemnych oczekiwań i dążeń. Sposoby zbierania opinii mogą być różne, jednym z nich jest ankieta. Po jej opracowaniu zainteresowani powinni być powiadomieni o jej wynikach i sposobie ich wykorzystania.

 

 

6.7 Rozmowy telefoniczne

Istotnym i wcale nierzadkim uzupełnieniem indywidualnych form współdziałania nauczycieli i rodziców są rozmowy telefoniczne. Nie ograniczają się one tylko do usprawiedliwień ze strony rodziców dotyczących niemożności uczestniczenia w zebraniu czy też do informacji o wypadkach losowych. Często mają one na celu wymianę informacji o uczniu. I tutaj nauczyciel musi znowu pamiętać o tym, aby nie mówić o wychowanku samych złych słów.

Rozmowy telefoniczne wychowawcy z przedstawicielem np. „trójki klasowej” mogą też dotyczyć spraw organizacyjnych, pewnych ostatecznych ustaleń czy nowych okoliczności (wyjścia, imprezy, itp.).

 

 

6.8 Działalność w Radzie Rodziców

Rada Rodziców to organ doradczy nauczycieli, który stawia sobie za cel m.in. włączenie ogółu rodziców do współudziału w spełnianiu trzech podstawowych funkcji szkoły: opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Cel ten wyznacza więc różnorakie zadania komitetu rodzicielskiego, które nie ograniczają się tylko do zaspakajania potrzeb materialno - bytowych (np.: przeprowadzenie remontu czy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej).

 

 

6.9 Współudział w pracy dydaktycznej szkoły

Odpowiedzialność za poziom szkolnych osiągnięć uczniów ponoszą przede wszystkim nauczyciele, ale rodzice mogą im pomóc w podwyższaniu wyników nauczania poprzez np.: właściwe motywowanie dzieci do uczenia się, co pozostaje w ścisłym związku ze stosunkiem młodzieży do szkoły. Im korzystniejszy jest ten stosunek, tym uczniowie chętniej podejmują się wykonania powierzonych im zadań. Dlatego też rodzice w środowisku domowym powinni łagodzić wszelkie uprzedzenia dzieci do szkoły czy nauczycieli. Rodzice też muszą pamiętać o tym, że rygorystyczne nakłanianie dzieci do wykonywania zadań przynosi odwrotny skutek. Należy więc pociechy umiejętnie nakłaniać do działań.

 

6.10 Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i odrabiania lekcji ma także bardzo duże znaczenie dla ich postępów w nauce. Oprócz tego opiekunowie muszą pamiętać o okazywaniu ciągłego zainteresowania jego postępami w nauce. Jeśli zdarzy się, że dziecko przyniesie do domu ocenę niedostateczną, rodzic powinien na tę sytuację odpowiednio zareagować i okazać zrozumienie dla problemów syna czy córki oraz wspólnie szukać dróg ich rozwiązania. Mogą inicjować powstanie zespołów wyrównawczych lub, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje, sami organizować zespoły wspierające uczniów z problemami dydaktycznymi.

 

 

6.11 Organizowanie czasu wolnego uczniów

Rodzice mogą i powinni dopomóc dzieciom w organizowaniu wolnego czasu. Od sposobu jego wykorzystania zależą nie tylko ich osiągnięcia w szkole, ale także ich prawidłowy rozwój społeczny. Dobrymi sposobami wypoczynku i rozrywki są: gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wspólne wyjścia do kina czy teatru, na koncert, rozmowa, wspólne kultywowanie tradycji rodzinnych, wykonywanie drobnych prac domowych, itp.

 

 

6.12 Pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu

Wybór zawodu jest w życiu uczniów wydarzeniem przełomowym, rozstrzygającym o dalszych losach. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciele i rodzice nie ułatwili dzieciom podjęcia przemyślanej decyzji. Pomogą im poprzez długofalowe i systematyczne oddziaływanie wychowawcze. W ramach preorientacji zawodowej rodzice mogą dopomóc w organizowaniu spotkań uczniów z przedstawicielami różnych zawodów. Przy wyborze dalszego kształcenia a tym samym kolejnej szkoły pomocne będą wyjścia do różnych placówek np.: szkolnictwa ponadgimnazjalnego, rozmowa z ich uczniami, nauczycielami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

 

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

 • 49

 

 

1.1. Ocenianiu podlegają:

 1. a) osiągnięcia edukacyjne ucznia;
 2. b) zachowanie ucznia.

 

1.2. Celem oceniania osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia jest:

a)informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

 1. b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
 2. c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
 3. d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
 4. d) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach
  w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
 5. e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

1.3.   Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych
 2. b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 3. c) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 4. d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
 5. e) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

          f)ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej          zachowania;

 1. g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

 

1.4. Ocenianie ucznia z religii i etyki jest uregulowane odrębnymi przepisami wydanymi przez MEN.

 

 • 50

 

2.Nauczycielski  dekalog

Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest:

 1. zapoznać uczniów swojej klasy ze szkolnym systemem oceniania,
 2. przedstawić kryteria oceny w sposób zrozumiały i jasny, aby uczeń wiedział czego się od niego oczekuje,
 3. zapoznać uczniów z systemem odwoławczym,
 4. stosować różnorodne formy oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i tak aby uczeń mógł jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się,
 5. gromadzić informacje o uczniu,
 6. umożliwić uczniom samoocenę,
 7. uwzględniać różnicę pomiędzy poszczególnymi uczniami,
 8. stosować takie formy oceniania aby ocena była niezależna od osoby egzaminatora i była ona obiektywna,
 9. ujawniać oceny uczniom i rodzicom (opiekunom) oraz wskazywać kierunki poprawy.

 

 • 51

 

 1. Sposoby zbierania informacji o uczniu
  • Zbieranie informacji o uczniu odbywa się poprzez obserwację, która jest:
 2. dokonywana przez nauczycieli, wychowawców i uczniów,
 3. jest obserwacją ciągłą,
 4. odbywa się na różnych płaszczyznach życia szkolnego.
  • Obserwacji dokonuje się poprzez:
 5. prowadzenie dzienników lekcyjnych,
 6. prowadzenie arkuszy ocen,
 7. rozmowy z rodzicami lub opiekunami prawnymi ucznia,
 8. wykorzystywaniem informacji i zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 9. prowadzenie zeszytu uwag,
 10. według uznania nauczyciela: dzienniczka ucznia, teczki prac uczniowskich.

 

 

 • 52

 

 1. Szkolny system motywacyjny

Na szkolny system motywacyjny składają się:

 • Rankingi
 1. wewnątrzklasowy
 2. międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia
 3. szkolny
  • Konkursy wewnątrzszkolne

przedmiotowe

artystyczne

sportowe

związane z działalnością na rzecz środowiska

 • System nagradzania
 1. nagrody rzeczowe
 2. sponsorowanie wycieczek
 3. dyplomy
 4. pochwały wychowawcy, Dyrektora
 5. listy gratulacyjne dla rodziców
 6. medale
 7. tytuły nadawane uczniom, np. najlepszy matematyk roku szkolnego.

 

 • 53

 

 1. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej i zachowania
  • Ocenianiu podlegają:
 1. osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 2. zachowanie ucznia.
 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5.3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 • Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

5.5.   Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 2. udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  • Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 6. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 7. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 8. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
 9. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 10. ustalanie rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 5.34. i ust. 5.43.
 11. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny  klasyfikacyjnej zachowania,
 12. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
  • Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznych) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego do końca września informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 • Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 • Na ustny lub pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę na podstawie:
 1. a) odwołania się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.
 2. b) w przypadku oceny zachowania – kryteriów ocen zachowania.

5.11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom). W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, podczas których nauczyciel udostępnia prace pisemne do wglądu, nauczyciel ma obowiązek pokazać pracę pisemną na najbliższych zajęciach edukacyjnych.

 • Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5.7. pkt a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające  sprostowanie tym wymaganiom.
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 5.7. pkt. a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej  poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”  z zastrzeżeniem ust. 5.14.
 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 5.7.pkt.a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. Dodatkowymi kryteriami oceny z przedmiotów artystycznych będą ;staranność wykonania, udział w konkursach, akademiach i życiu kulturalnym szkoły i środowiska.

5.15.1.W przypadku gdy obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego realizowane w formie do wyboru przez ucznia są prowadzone przez innego nauczyciela niż nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w formie klasowo- -lekcyjnej, śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć wychowania fizycznego ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia w formie klasowo-lekcyjnej po uwzględnieniu opinii nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w formie do wyboru przez ucznia.

 • Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.16.1.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 • Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.

 • W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 • W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

5.21.  Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.

Semestr I kończy się w ostatnim dniu nauki przed rozpoczęciem ferii zimowych.

Semestr II jak również rok szkolny kończy się w dniu określonym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

5.22. Klasyfikacja śródroczna w klasach I–III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania zgodnie z ust. 5.32. i ust. 5.49.,      z zastrzeżeniem ust. 5.24. i ust. 5.35.

 • Klasyfikacja śródroczna w II i III etapie edukacyjnym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali o której mowa odpowiednio                 w ust. 5.34. i ust. 5.43. śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.5.24.
 • Klasyfikacja śródroczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.5.36. i ust. 5.45.
 • Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed zakończeniem I semestru w terminie 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
 • Klasyfikacja roczna w I etapie edukacyjnym (klasy I–III) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z ust. 5.32. i ust. 5.49., z zastrzeżeniem ust. 5.28. i ust. 5.35.
 • Klasyfikacja roczna w II i III etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 5.34. i ust. 5.43., z zastrzeżeniem ust.5.28.
 • Klasyfikacja roczna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust.5.36. i ust. 5.44.
 • Przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Opinii nauczycieli zasięga wychowawca na zebraniu Rady Pedagogicznej, o którym to fakcie zostaje zapis w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na lekcji do dyspozycji wychowawcy o którym to fakcie zostaje zapis w dzienniku lekcyjnym.
 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej  ani na ukończenie szkoły.
 • W I etapie edukacyjnym (klasy I–III) uczniowie oceniani są na koniec każdego z semestrów oceną opisową, z zastrzeżeniem ust. 5.35.
 1. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt.5.32, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 • Ustala się i wprowadza oceny bieżące w I etapie edukacyjnym (klasy I – III) w stopniach według następującej skali:
 1. stopień wspaniale – skrót 6,
 2. stopień bardzo dobrze – skrót 5,
 3. stopień dobrze – skrót 4,
 4. stopień dostatecznie – skrót 3,
 5. stopień słabo – skrót  2,
 6. stopień bardzo słabo – skrót 1.

 

 • Począwszy od klasy czwartej, oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
 1. stopień celujący6 skrót  cel,
 2. stopień bardzo dobry 5 skrót  bdb,
 3. stopień dobry4 skrót  db,
 4. stopień dostateczny3 skrót  dst,
 5. stopień dopuszczający 2 skrót  dop,
 6. stopień niedostateczny1 skrót  ndst.

z zastrzeżeniem ust. 5.36.

 • W I etapie edukacyjnym (klasy I–III) oceny bieżące, śródroczną ocenę klasyfikacyjną oraz roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z religii i języka obcego ustala się w stopniach według skali określonej w ust. 5.34.
 • Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 • Przy ocenianiu bieżącym w II i III etapie edukacyjnym stosuje się skalę określoną w ust. 5.34. i dopuszcza się przy ocenach stosowanie znaków „+” i „-”.
 1. Dopuszcza się ocenianie uczniów za pomocą znaków „+” i „- ” wpisywanych w odpowiednio oznakowanych rubrykach (nauczyciele wyjaśniają stosowane oznakowanie w formie legendy). Przekształcanie znaków „+” i „- ” na oceny określają przedmiotowe systemy oceniania.
 2. Dopuszcza się stosowanie znaku „0” w przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianu lub usprawiedliwionego niewywiązania się z określonego zadania.
 • Ustala się obowiązującą minimalną ilość ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów w wymiarze – ilość godzin tygodniowo danego przedmiotu + 2.

 

5.39. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:

5.39.1   I etap edukacyjny (klasy I–III):

 

 1. Stopień wspaniale otrzymuje uczeń, który:

 

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
 3. osiąga sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych i innych.

 

 

 1. Stopień bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który:

 

 1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

 

 

 1. Stopień dobrze otrzymuje uczeń, który:

 

 1. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz
 2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

 

 1. Stopień dostatecznie otrzymuje uczeń, który:

 

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

 

 1. Stopień słabo otrzymuje uczeń, który:

 

 1. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

 

 

 

 1. Stopień bardzo słabo otrzymuje uczeń, który:

 

 1. bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

oraz

 1. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

5.39.2  II etap edukacyjny (klasy IV–VIII) oraz III etap edukacyjny (klasy II – III):

 

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 

 1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
 2. biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
 3. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

 

 1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
 2. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
 3. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

 

 1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
 2. nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz
 3. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

 

 1. 4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
 2. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
 3. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

 

 

 1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
 2. ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
 3. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o nie- wielkim stopniu trudności,

 

 1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
 2. nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej

oraz

 1. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

 

5.40 Punktacja obowiązująca na sprawdzianach i klasówkach w zestawieniu procentowym:

100% - 90% bardzo dobry

89% - 75% dobry

74% - 50% dostateczny

49% - 30% dopuszczający

29% - 0% niedostateczny

Na sprawdzianach i kartkówkach z materiału wykraczającego poza podstawę programową obowiązują kryteria określone przez przedmiotowe systemy oceniania.

5.41.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

5.42. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5.43. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbałość o honor i tradycje szkoły,
 • dbałość o piękno mowy ojczystej,
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
 • okazywanie szacunku innym osobom,

 

 • Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w klasach IV – VIII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum, ustala się według

          następującej skali:

 1. wzorowe skrót  wz,
 2. bardzo dobre skrót bdb
 3. dobre skrót  db,
 4. poprawne skrót  pop,
 5. nieodpowiednie skrót  ndp,
 6. naganne skrót  ng

          z zastrzeżeniem ust. 5.45, 5.46.

 • Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów posiadających orzeczenie ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz na niepełnosprawności sprzężone są ocenami opisowymi.
 • Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 • Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny  klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 

5.48. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.

 1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
 1. Systematycznie i punktualne uczęszczanie na zajęcia.
 2. Systematyczne przygotowywanie się do lekcji.
 3. Estetyka zeszytów przedmiotowych.
 4. Systematyczne odrabianie prac domowych.
 5. Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień.
 6. Czynny udział w zajęciach edukacyjnych.
 7. Rozwijanie własnych zainteresowań.

 

 1. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
 2. Wywiązywanie się z podjętych zadań.
 3. Czynny udział w pracach społeczno – użytecznych.
 4. Poszanowanie mienia osobistego i społecznego.
 5. Realizowanie zarządzeń szkoły.
 6. Umiejętność łączenia zadań społecznych z pracą w szkole i poza szkołą.

 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły.

 1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych.
 2. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
 3. Prowadzenie kroniki klasowej.
 4. Poszerzanie wiedzy na temat historii szkoły.

 

 1. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
 2. Posługiwanie się językiem literackim.
 3. Używanie zwrotów grzecznościowych.
 4. Udział w zajęciach teatralnych.
 5. Udział w konkursach literackich.

 

 1. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole i poza nią.
 3. Stosowanie poznanych zasad zdrowego odżywiania się.
 4. Dbałość o higienę osobistą.
 5. Znajomość szkodliwego wpływu środków odurzających.

 

 1. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
 2. Kulturalne reagowanie na uwagi nauczycieli.
 3. Kulturalny sposób bycia i wyrażania się.
 4. Uczciwość w kontaktach z innymi.
 5. Przyznawanie się do popełnionych czynów.
 6. Zgodna współpraca w grupie rówieśniczej.

 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Kulturalne zachowanie się przy powitaniu i pożegnaniu z dorosłymi i rówieśnikami.
 2. Poszanowanie pracy innych ludzi.
 3. Udzielanie pomocy młodszym kolegom, rówieśnikom i starszym osobom.
 4. Przyjmowanie postawy tolerancji.

 

5.49. Ustala się następujący punktowy system oceniania zachowania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej ( II etap edukacyjny)  oraz II – III gimnazjum (III etap edukacyjny):

1) Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I oraz II okresu nauki uzyskuje wyjściowo 100 punktów.

2) W zależności od stopnia spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceniania ilość punktów otrzymanych na wejściu może wzrastać lub maleć.

 

3)  Punkty przyznaje się:

 

Punkty dodatnie

 

Dziedzina aktywności ucznia

Zachowanie ucznia

Ilość i częstotliwość


Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dbałość  o honor i tradycję szkoły.

 

1.Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem       

na szczeble:

I etap – bez wcześniejszych eliminacji:

a)      udział

b)      miejsca 1 – 3

c)      przejście do następnego etapu

Uwaga!

- uczeń otrzymuje 5p za udział w konkursie przedmiotowym na I etapie, jeżeli w tym konkursie uzyskał minimum wszystkich punktów możliwych do zdobycia

- jeżeli uczeń uzyskał mniej niż wszystkich punktów możliwych do zdobycia to otrzymuje 2p.
5p

10p

10p

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem

na szczeble:

II etap –w drodze eliminacji (np. w etapie szkolnym, gminnym):

a)      udział

b)      miejsca 1 –3, wyróżnienia (ew. laureat)

c)      przejście do następnego etapu (ew. laureat)

 

 

 

 

 

10p

15p

15p

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dbałość  o honor i tradycję szkoły.

 

3. Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem              na szczeble:

III etap –w drodze eliminacji

a) udział

b) wyróżnienie (ew. finalista)

c)      miejsca 1-3 (ew. laureat)

 

 

 

 

15p

20p

30p

 

4. Aktywny udział w zawodach sportowych        z podziałem na szczeble:

I etap – bez wcześniejszych eliminacji:

d)     udział

e)      miejsca 1 – 3

f)       przejście do następnego etapu3p

5p

5p

5. Aktywny udział w zawodach sportowych        z podziałem na szczeble:

II etap –w drodze eliminacji (np. w etapie szkolnym, gminnym):

d)     udział

e)      miejsca 1 –3, wyróżnienia

a)      przejście do następnego etapu

 

 

 

 

5p

10p

10p

6. Aktywny udział w zawodach sportowych          z podziałem na szczeble:

III etap –w drodze eliminacji

a) udział

Wyróżnienie (finalista)

a)      miejsca 1-3 (laureat)

 

 

 

10p

20p

30p

7. Konkursy artystyczne:

I etap:

a)      udział

b)      miejsca 1 - 3, wyróżnienia

c)      przejście do następnego etapu

II etap:

a)      udział

b)      miejsca 1 – 3, wyróżnienia

c)      przejście do następnego etapu

III etap:

a)      udział

b)      miejsca 1 – 3, wyróżnienia

c)      przejście do następnego etapu

 

 

 

 

0 - 5p

5 - 10p

10p

 

10p

15p

15p

 

15p

20p

20p

Uwaga! Nie dublujemy punktów za zajęcie miejsca 1-3 (wyróżnienia) na danym etapie konkursu i zarazem przejścia do następnego szczebla konkursu wieloetapowego. Punkty przyznajemy tylko za wyróżnione miejsce lub tylko za przejście do następnego etapu.

 

8. Uczeń uzyskuje maksymalne wyniki                w nauce w stosunku do swoich możliwości (przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadań domowych, pracowitość, obowiązkowość)

 

0–6p ( raz w semestrze)

 

9. Aktywny udział w szkolnych kołach zainteresowań

po 0 - 5p za udział w każdym kole zainteresowań (raz w semestrze)

10. Rozwijanie zainteresowań (np. udział            w zajęciach teatralnych, tanecznych, religijnych, sportowych, itp.) poza szkołą

po 0 - 3p za udział w każdych zajęciach (raz w semestrze)

11. Punktualność (brak spóźnień)

3p (raz w semestrze)

12. Na bieżąco usprawiedliwia wszystkie nieobecności

2p (raz w semestrze)

13. 100% frekwencja (brak nieobecności)

10p (raz w semestrze)

14. Zmienia obuwie

1p (raz w semestrze)

15. Nosi stonowany strój uczniowski

1p (raz w semestrze)

16. Przestrzega naturalnego wyglądu (brak makijażu, niefarbowanie włosów, niemalowanie paznokci, itp.)

3p (raz w semestrze)

 

 

 

17. Aktywna promocja klasy i/lub szkoły poprzez publikacje w prasie i internecie, współtworzenie strony internetowej szkoły

0 – 5p (każdy raz)


Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

18. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akademiach, apelach, w chórze szkolnym

0 – 3p (każdy raz)

19. Aktywny udział w pracy samorządu:

a)      klasowego

b)      szkolnego

( raz w semestrze)

1 - 5p

1 - 10p

20. Aktywny udział w pracy na rzecz klasy /np. gazetki klasowe, pomoc w organizacji uroczystości, imprez klasowych/

1 – 4p   każdorazowo, wg uznania    nauczyciela/wychowawcy

21. Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły    ( gazetki, praca na rzecz organizacji działających w szkole, np. PCK, itp.)

1 – 4p   każdorazowo, wg uznania nauczyciela/wychowawcy

22. Aktywny udział podczas zajęć świetlicowych.

1 – 5p (raz w semestrze)

 

23. Bierze udział w działaniach na rzecz innych, np. działalność charytatywna.

1 – 8p (za każdą akcję)

23.1. Zbiórka surowców wtórnych: nakrętki

5p – 1kg (ok. 400szt.)/nie więcej niż 15 pkt. w semestrze

24. Udział w Poczcie Sztandarowym               w imprezach szkolnych

2p (każdy raz)

25. Udział w Poczcie Sztandarowym                    w imprezach pozaszkolnych

5 - 15p (każdy raz)

26. Pomoc koleżeńska w nauce na terenie szkoły lub poza nią:

a)      doraźna pomoc

b)      systematyczna pomoc

(raz w semestrze)

 

0 - 5p

5 – 10p

Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Okazywanie szacunku innym  osobom.

Dbałość o piękno mowy ojczystej.

27. Okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz kolegom ( nie ma uwag negatywnych)

2p( raz w semestrze)

28. Kulturalnie zachowuje się na zajęciach.

2p (raz w semestrze)

29. Szanuje symbole narodowe, religijne              i szkolne

2p (raz w semestrze)

30. Dba o kulturę języka, używa zwrotów grzecznościowych, zwraca uwagę innym              na poprawne używanie języka polskiego.

2p (raz w semestrze)

31. Dba o estetykę i porządek w klasie               i na terenie szkoły.

0 – 2p (raz w semestrze)

32. W relacjach z innymi kieruje się             przede wszystkim uczciwością i życzliwością.

2p (raz w semestrze)

 

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

33. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne           i kolegów ( brak uwag negatywnych)

1p (raz w semestrze)

 

34. Przeciwstawia się przejawom agresji                i innym negatywnym zachowaniom.

0 –10p (raz w semestrze)

 

 

35. Brak negatywnych uwag przez cały semestr.

5p (raz w semestrze)

36. Przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej, w tym wywiązywanie się z obowiązku terminowego zwrotu książek.

0-3p. (raz w semestrze)

37. Inne działania nieobjęte PSO                     (do dyspozycji wychowawcy)

0-10p (raz w semestrze)


Punkty ujemne

 

Dziedzina aktywności ucznia

Zachowanie ucznia

Ilość i częstotliwość

 

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia. Brak dbałości  o honor i tradycję szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Wagary, jednorazowa ucieczka z lekcji.

 

Wagary, druga ucieczka z lekcji

Wagary, trzecia ucieczka z lekcji

            itd.

1 godz. – 5p

 

1 godz. – 6p

1 godz. – 7p.

     itd.

2.Spóźnianie się na zajęcia szkolne. Karą dodatkową (decyduje nauczyciel przedmiotu) może być nadprogramowe zadanie z przedmiotu, na który uczeń się spóźnił.

2p (każdy raz)

3.Godziny nieusprawiedliwione

1 godz. – 2p

 

4.Opuszcza salę lekcyjną podczas zajęć          lub teren szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych i świetlicowych.

Opuszcza teren szkoły podczas przerw.

5 - 10p ( za każdy wpis)

5. Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy

1p ( każdy raz)

 

6. Nie zmienia obuwia

1p (każdy raz)

7. Nie nosi stonowanego stroju uczniowskiego

1p (każdy raz)

8. Brak odpowiedniego, odświętnego stroju na uroczystościach szkolnych (np. na rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły, itp.)

10p (każdy raz)

9. Nie przestrzega naturalnego wyglądu:

a)      fryzura: (malowanie, trwała)

b)      żel

c)      kolczyki, biżuteria (stwarzająca niebezpieczeństwo)

d)     makijaż, malowane paznokcie

 

10p (każdy raz)

2p (każdy raz)

3p (każdy raz)

 

3p (każdy raz)

10. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji

3 - 10p (każdy raz)

11. Niewłaściwie zachowuje się w świetlicy, stołówce, podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych

0 - 5p (każdy raz)

12. Nieprzestrzeganie zakazu gier w piłkę          w czasie przerw (oraz lekcji bez obecności nauczyciela), a także przed i po zajęciach szkolnych na boisku szkolnym.

5p (każdy raz)

13. Przebywanie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych poza świetlicą szkolną.

(Nie dotyczy uczniów rozpoczynających zajęcia od 800).

5p (każdy raz)

14. Używa telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego podczas lekcji i innych zajęć

Używa telefonu komórkowego w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego (głośne słuchanie muzyki, fotografowanie lub nagrywanie bez wiedzy i/lub zgody innych osób itp.)

5p (każdy raz)

 

 

 

5 – 10 p (każdy raz)

15. Niewłaściwie wywiązuje się ze swoich dodatkowych obowiązków

2p (każdy raz)

16. Niewykonanie polecenia nauczyciela

0 - 5p (każdy raz)

17. Ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie zadań domowych w czasie lekcji lub przerw

2p (każdy raz)

 

 

Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej

18. Kradzież, wymuszanie, wyłudzanie

15p (każdy raz)

19. Niszczenie mienia szkolnego

5 - 10p (każdy raz)

20. Malowanie ławek

5 - 10p   (każdy raz)

21. Niszczenie rzeczy innych osób ( + zwrot kosztów przedmiotu lub naprawy)

10p (każdy raz)

 

22. Niestosowne, rażące zachowanie                  na przerwie

10p  (każdy raz)

23.Udowodnione namawianie                           do „występków” innych uczniów (do palenia papierosów, e-papierosów, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, picia alkoholu, bójek, kradzieży, itp.)

5 – 10p (każdy raz)

24. Zaśmiecanie otoczenia

2p   (każdy raz)

25. Podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny, dopisywanie ocen

10p (każdy raz)

26. Publikowanie lub rozpowszechnianie            w internecie (innych mediach) treści ośmieszających i/lub obrażających inne osoby

0 – 20p (każdy raz)

 

 

 

 

 

 

Niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.

Nieokazywanie szacunku innym  osobom.

Brak dbałości  o piękno mowy ojczystej.

27. Aroganckie odzywanie się                             do nauczyciela,  pracownika szkoły i innych osób

10 - 20p (każdy raz)

28. Aroganckie zachowanie się w stosunku  do nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób.

10 - 20p (każdy raz)

29. Okłamywanie nauczycieli (kłamstwa „drobne” – kłamstwa „grube”)

5 – 10p (każdy raz)

30. Wyśmiewanie się, ubliżanie koledze (koleżance)

5 - 10p (każdy raz)

31. Plucie

5 - 10p  (każdy raz)

32. Używanie wulgarnego słownictwa             lub gestów

3 - 10p   (każdy raz)

33. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie, skarżenie, przezywanie, popychanie, przepychanki)

2 -5p (każdy raz)

34. Zaczepianie dziewczyn przez chłopców, które może być odebrane jako molestowanie seksualne.

15p. (każdy raz)

35. Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły lub innych osób

5 – 10p (każdy raz)

36. Brak poszanowania symboli narodowych, religijnych i szkolnych

5 - 20p (każdy raz)

37. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych

2– 10p (każdy raz)

 

 

 

Narażanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.

38. Palenie papierosów (również e-papierosów) w szkole i poza szkołą, także towarzyszenie palaczom,

wnoszenie papierosów (również e-papierosów) na teren szkoły

15p  (każdy raz)

10p  (każdy raz)

 

10p  (każdy raz)

39. Picie alkoholu w szkole i poza szkołą,       także towarzyszenie osobom spożywającym alkohol,

wnoszenie alkoholu na teren szkoły

15 - 25p  (każdy raz)

10p  (każdy raz)

 

20p (każdy raz)

40. Używanie i posiadanie narkotyków (lub innych substancji odurzających i psychoaktywnych) w szkole i poza szkołą.

30p  (każdy raz)

 

41. Bójki w szkole i poza szkołą                  (także prowokowanie do bójek)

15 – 20p (każdy raz)

 

42.Czynny udział w zbiorowym akcie przemocy.

Bierne uczestniczenie w zbiorowym akcie przemocy, brak reakcji.

40p (każdy raz)

 

20p (każdy raz)

43. Tworzenie i uczestniczenie w nieformalnych grupach (gangach)

nastawionych na działania niezgodne z prawem – np. kradzieże, deprawację

10-40p.

44. Zastraszanie

10 - 15p (każdy raz)

45. Podstawianie nóg

5p (każdy raz)

46. Zorganizowana przemoc

20 – 30p (każdy raz)

47. Konflikt z prawem rejestrowany               przez policję

20 – 30p (każdy raz)

48. Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej, w tym niewywiązywanie się z obowiązku terminowego zwrotu książek (najpóźniej na tydzień przed końcem klasyfikacji rocznej).

0-3p. (raz w semestrze)

49. Inne działania nie objęte PSO                    (do dyspozycji wychowawcy)

0-10p (raz w semestrze)

 

Postępowanie ucznia w wyjątkowych sytuacjach nieobjętych PSO może zostać nagrodzone lub ukarane dodatkowymi punktami oraz zmianą oceny z zachowania (w zależności od rangi czynu) tylko przez radę pedagogiczną (w porozumieniu z wychowawcą).

 

4) Skala ocen i punktacja.

 

Liczba punktów uzyskanych w semestrze

Ocena z zachowania

     170 – wzwyż

Wzorowe

145 – 169

Bardzo dobre

100 – 144

Dobre

70 – 99

Poprawne

20 – 69

nieodpowiednie

mniej niż 20

Naganne

 

 • Uczeń, który:
 1. posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 10 pkt. ujemnych w I semestrze i 16 punktów ujemnych w ciągu całego roku szkolnego, nie może uzyskać oceny wzorowej,
 2. posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 15 pkt. ujemnych w I semestrze i 25 punktów ujemnych w ciągu całego roku szkolnego, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej,
 3. posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 25 pkt. ujemnych w I semestrze i 40 punktów ujemnych w ciągu całego roku szkolnego, nie może uzyskać oceny dobrej.
  • Jeżeli uczeń otrzymał:
 4. naganę Dyrektora,
 5. miał konflikt z prawem,

to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę  poprawną.

 • Spostrzeżenia o postawie uczniów odnotowują nauczyciele w zeszycie uwag, wpisując rodzaj zachowania ucznia, datę oraz ilość punktów(dodatnich lub ujemnych).
 • Ocenę roczną ustala się jako średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru.

 

 

 

 • 54

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny

6.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

6.2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

6.3. Na wniosek  ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony w terminie do 5 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej do Dyrektora szkoły, może ona wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

6.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 • realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

6.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

6.6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.1 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

6.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej

       z zastrzeżeniem ust. 6.8.

6.8 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

6.9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej do zakończenia I semestru lub do zakończenia roku szkolnego.

Uczeń może dziennie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z 2 przedmiotów.

6.10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.2., 6.3. i      6.4. pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

6.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.2. przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.

        W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji,
 • Nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których przeprowadzany jest ten egzamin.

6.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.6.4.pkt.2. oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

6.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -  rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

6.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 • imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6.10.,a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.2. – skład komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

         Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia,  zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia, może być on udostepniony do wglądu rodzicom i uczniowi zdającemu.

6.14.1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

6.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

 

6.16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu  klasyfikacyjnego roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z  zastrzeżeniem ust.6.17.i rozdz.8 ust.8.2.

6.17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. 10 ust. 10.1. i rozdz.8. ust.8.2.

6.18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz.8.ust.8.2.

 

 

 • 55

 

 1. Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o ocenach uczniów.

 

 • Z odpowiedzi ustnej uczeń informowany jest o ocenie na bieżąco, a jego ocena wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego, dzienniczka lub indeksu do wiadomości rodziców.
 • Z prac pisemnych ocena winna być podana do wiadomości ucznia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 • Praca ucznia jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w szkole u nauczyciela danego przedmiotu.
 • Prace ucznia przechowuje się w szkole do zakończenia roku szkolnego.
 • O ustalonych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani ustnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
 • O ustalonych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych uczeń informowany jest ustnie na 30 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, a jego rodzice (prawni opiekunowie) dodatkowo w sposób pisemny w tym samym terminie.

 

 

 

 • 56

 

 1. System odwoławczy
  • Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

1) O systemie odwoławczym uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na początku roku szkolnego.

O warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (śródrocznej) ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych informuje nauczyciel, a o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania informuje wychowawca klasy.

 

2) Dyrektor szkoły - na uzasadnione odwołanie się rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia od przewidywanej rocznej  (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, złożone na 5 dni przed rocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej na ręce nauczyciela lub Dyrektora szkoły –  w terminie na trzy dni przed tym zebraniem powołuje komisję, w skład której wchodzi:

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
 4. przewodniczący samorządu klasowego do zbadania i ewentualnego zweryfikowania oceny.

3) Komisja sprawdza powód odwołania i przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

4)Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 oraz wysokość oceny klasyfikacyjnej uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Przeprowadza się go w terminie do posiedzenia klasyfikacyjnego.

5) Ocena ustalona przez tę komisję jest ostateczna.

6) Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, powody odwołania się ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) od przewidywanej oceny, zadania (pytania) sprawdzające, ustaloną ostatecznie ocenę i jej uzasadnienie.

7) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8.1. pkt.2 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych ,  szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej  szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

8) Dyrektor szkoły - na uzasadnione odwołanie się rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, złożone na 5 dni przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej na ręce wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły –  w terminie na trzy dni przed tym zebraniem powołuje komisję, w skład której wchodzi:

 1. Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. pedagog szkolny,
 5. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

9) Komisja sprawdza powód odwołania i w drodze głosowania zwykłą             większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego    komisji.

10)  Ocena ustalona przez tę komisję jest ostateczna.

11) Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, powody odwołania się ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) od przewidywanej oceny, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania i jej uzasadnienie.

12) Do protokołu, o którym mowa w pkt.6 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

13) Protokoły są przechowywane w dokumentacji szkolnej.

14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.3, wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.

15) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej wcześniej oceny.

  • Zgłoszenie przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonych wg nich niezgodnie z przepisami prawa: rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 2 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 • W przypadku stwierdzenia, że roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 1. a) w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 2. b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 3. c) sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 • Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2 lit.a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się go najpóźniej 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 • W skład komisji, powołanej do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:
  1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
 • W skład komisji, powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
 1. Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący,
 2. wychowawca klasy,
 3. wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne
 4. w danej klasie,
 5. pedagog szkolny,
 6. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 7. przedstawiciel Rady Rodziców.
 • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8.2. pkt.4 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 • Ustalona przez komisję roczna (śródroczna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej wcześniej oceny.

Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem  niedostatecznej rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem  rozdz. 10 ust. 10.1.

 • Z prac komisji, powołanej do ustalenia rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół, zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
 • Z prac komisji, powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 • Do protokołu, o którym mowa w pkt.9 dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2 lit.a, wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.
 • Przepisy ust. 8.2. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia  zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu  W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
 • 57
 1. Promowanie

 

9.1.    Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 9.5.

 

9.1.1  Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

 

9.2.    Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,

          z zastrzeżeniem ust.9.4. i ust. 9.7. oraz rozdz.5 ust. 5.47.

9.3.   Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

9.3.1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust.9.3, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9.4.    O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

9.5.    W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia,  rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

 

9.6.    Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

9.7.    Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 9.2. , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza  klasę.

Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, Rada Pedagogiczna może   jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 

 • 58

10.Egzamin poprawkowy

 

10.1.  Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 

 • Tryb postępowania przy egzaminie poprawkowym :

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) po otrzymaniu informacji o niedostatecznej ocenie końcoworocznej z jednego (lub dwóch) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w terminie dwóch dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, mogą pisemnie na ręce wychowawcy klasy lub Dyrektora złożyć prośbę o egzamin poprawkowy, 

2) na rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorąc pod uwagę:

 1. stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,
 2. ilość godzin nieusprawiedliwionych,
 3. przypadki losowe,

3) Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu poprawkowego, który przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,

          4) uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu, zakres wiadomości i umiejętności objętych egzaminem,

          5) rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemne powiadomienie o terminie egzaminu poprawkowego,

         6) Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

 

10.3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 • Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły – jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
  • Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10.4. pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                             w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 • Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 • Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 • Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.7.

 

 

 

 

 

 • 59

 

 1. Ukończenie szkoły podstawowej
 • Uczeń kończy szkołę podstawową:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem rozdz. 9 ust.9.6. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 11.3.
 • jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, z zastrzeżeniem 11.1. pkt 3) , 4) i 5) oraz ust. 11.3.
 • Uczeńposiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, nie przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.
 • Uczeńposiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone inne niż wymienione w ust. 11.1.pkt 3) może być zwolniony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na wniosek rodziców pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
 • W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu ósmoklasistyz danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia  z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami
 • Szczegółowe informacje o przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego zawarte są w odpowiednim rozporządzeniu MEN.
  • Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 11.1. pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

11.2.1.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 11.2. wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

 • O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 • Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 11.1. pkt 1), powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza tę klasę, do egzaminu ósmoklasisty.

 

 • 61

 

 

 1. Egzamin ósmoklasisty
  • Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.
  • Egzamin ósmoklasistyjest przeprowadzany:                                                 1) w terminie głównym: w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w kwietniu,                                                    2) w terminie dodatkowym: w szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym - w czerwcu.
  • Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej.
  • Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym i przeprowadzany jest w formie pisemnej.
  • W latach 2019 - 2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:                                                               1) język polski,                                                                                                   2) matematyka,                                                                                               3) język obcy nowożytny.
  • Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych,tj.:                                                                              1) język polski,                                                                                                       2) matematyka,                                                                                                       3) język obcy nowożytny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        4) jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  • Uczeńprzystępuje do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych
  • Szczegółowe informacje o przebiegu i organizacji egzaminu ósmoklasisty zawarte są w odpowiednim rozporządzeniu MEN.

 

 

 • 62

 

 

 1. Ukończenie gimnazjum
 • Uczeń kończy gimnazjum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem rozdz. 9 ust.9.6. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 12.4. oraz  rozdz. 5 ust. 5.47.

2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust.12.2.- 12.4. z zastrzeżeniem ust. 12.6. i § 35 oraz § 46 ust.3 rozp. MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania.

 

13.2.1. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”,

 

13.2.2. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;

2) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;

3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

 

 • Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się w kwietniu.
 • Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
 • W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
 • Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 13.8.
 • W deklaracji, o której mowa w pkt.2, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń gimnazjum rozpoczął naukę danego języka dopiero na III etapie edukacyjnym.

13.4. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu,

         w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie     

         wyznaczonym przez dyrektora szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego  

         rodzicami.

 • Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniki klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 13.1. pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

13.6. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.

13.7.  Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.

13.8. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

13.9. Szczegółowe informacje o przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego zawarte są w odpowiednim rozporządzeniu MEN.

 

 • 63

 

 

 1. Dokumentacja osiągnięć uczniów

13.1   Postępy uczniów będą odnotowywane w:

 1. dziennikach lekcyjnych
 2. arkuszach ocen
 3. dzienniczkach ucznia
 4. kronikach
 5. dyplomach
 6. Złotej Księdze

 

 • 64

 

 1. Sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach szkolnych uczniów

14.1. Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach szkolnych uczniów są

          informowani poprzez:

 • wpisy do zeszytów przedmiotowych, dzienniczków ucznia,
 • rozmowę telefoniczną,
 • na spotkaniach z rodzicami co dwa miesiące,

Każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy spotkań z 

rodzicami.

 • w czasie dyżurów nauczycieli przedmiotowych i wychowawców klas – na godzinach konsultacji.

Nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy klas ustalają terminy konsultacji z rodzicami zgodnie z potrzebami a uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani są o wyżej wymienionych terminach ogłoszeniem na tablicy informacyjnej lub wpisem do zeszytu przedmiotowego.

 

 

 

 

 • 65

 

 1. Ważne terminy
  • Zakończenie I semestru – podsumowanie osiągnięć uczniów – ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
  • Konkursy przedmiotowe – według odrębnego harmonogramu.
  • Konkursy artystyczne – według odrębnego harmonogramu.
  • Konkursy sportowe – według kalendarza imprez sportowych.
  • Zakończenie II semestru (roku szkolnego) – w dniu określonym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 • 66

 

 1. Ewaluacja

Wewnątrzszkolny System Oceniania będzie podlegał ewaluacji mającej na celu sprawdzenie, czy:

 • kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli,
 • ocenianie uczniów jest systematyczne,
 • informuje w jakim kierunku mają iść zmiany, zarówno w procesie nauczania jak i uczenia się,
 • w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach uczniów,
 • rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci,
 • czy program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych, ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

CEREMONIAŁ SZKOLNY

 1. Ceremoniał szkolny jest opisem uroczystości szkolnych organizowanych z udziałem młodzieży z okazji świąt narodowych, ważnych rocznic i wydarzeń w życiu szkoły.

Traktowany jest jako działanie zespołowe stwarzające specyficzny klimat, w którym rodzą się silne wewnętrzne powiązania między członkami społeczności szkolnej, w wyniku podejmowania wspólnych zadań, ścisłego współdziałania i dążenia do realizacji celów i zadań wychowawczych. Jednoczy on społeczność szkolną i umacnia więzi między uczniami, kształtuje tradycję lokalną, patriotyzm i świadomą dyscyplinę opartą na konieczności przestrzegania pewnych rygorów narzuconych sobie samemu oraz podporządkowanie się określonym normom etycznym i prawnym jako czynnikom warunkującym prawidłowe funkcjonowanie człowieka w społeczności.

Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną, harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

 1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny zaliczamy:

 

 • obchody świąt narodowych: Konstytucji 3 Maja i Święta Niepodległości,
 • rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
 • pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Święto Patrona -13 grudnia,
 • obchody świąt okolicznościowych i regionalnych wynikających z kalendarza historycznego, okolicznościowego i lokalnego.

 

 1. Najważniejsze symbole narodowe:

 

 • Godło i flaga są symbolami państwa, do których trzeba się odnosić z należną czcią i  szacunkiem .

Znaki państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami

samorządowymi, organizacji, instytucji itp.

Znaki państwowe gospodarza mają pierwszeństwo przed równorzędnymi im w hierarchii

znakami państwa, w imieniu którego odbywa się wizyta władz państwowych.

Używane godła i flagi muszą być zgodne z wzorami określonymi w ustawie.

Godła i flagi powinny być utrzymywane w czystości i w dobrym stanie fizycznym,

 1. nie mogą być zniszczone, uszkodzone, zgniecione, postrzępione, wyblakłe itp.

Godła i flagi powinny być przechowywane w czystym pomieszczeniu, w sposób

zabezpieczający je przed zniszczeniem lub kradzieżą.

 

 • Godło

Godło należy umieszczać w sposób zapewniający mu należną cześć i szacunek.

Poza wizerunkiem godła zgodnym z ustawą, możliwe jest eksponowanie wizerunku orła

artystycznie przetworzonego, jednak nie może on zastępować wizerunku ustawowego.

Pozycja godła w pomieszczeniu - najlepiej na ścianie na wprost wejścia ,albo na innej ścianie w miejscu widocznym od wejścia.

Na tej samej ścianie lub części ściany, na której umieszczone jest godło, nie należy umieszczać innych obiektów ( np. kalendarze, obrazy, zdjęcia, tablice itp.)

Poza ustawowym godłem można umieścić również jego wizerunek artystycznie przetworzony.

Jeżeli poza godłem umieszcza się na stronie również inny znak (np. godło województwa, miasta lub gminy) godło państwowe powinno być umieszczone na pozycji uprzywilejowanej.

 

 • Flaga

Flaga to jeden z głównych symboli państwa lub jego części składowej, także miasta, instytucji, organizacji, urzędów i dostojników państwowych.

Jest to tkanina prostokątna lub kwadratowa w określonych barwach.

Flaga Polski to prostokątny płat tkaniny ( stosunek boków 8 : 5) o barwach : białej (u góry) i czerwonej (u dołu).

 

 • Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w :

 

 1. a) święta państwowe,
 2. b) wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe,
 3. c) inne uroczystości wynikające z ceremoniału szkolnego,
 4. d) podczas żałoby narodowej.

 

 1. Szczegółowe wskazówki dotyczące postępowania z flagą państwową:

 

1) na fladze nie wolno umieszczać ani przyczepiać do niej żadnego znaku, litery, słowa, liczby, czy jakiegokolwiek rysunku,

2) gdy flaga jest wywieszona, powinna zajmować pozycję uprzywilejowaną,

3) flaga powinna być tak umieszczana, aby nie dotykała podłoża, podłogi lub nie była zamoczona w wodzie,

4) flaga powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem, zerwaniem lub upadkiem na ziemię,

5) flaga powinna być wciągana na maszt i opuszczana w sposób energiczny, a jeżeli podczas jej podnoszenia jest wykonywany hymn, tempo podnoszenia flagi należy dostosować do czasu wykonywania hymnu (zacząć i skończyć jednocześnie),

6) jeżeli flaga jest umieszczona na podium mówcy, powinna znajdować się na prawo od mówcy; zwróconego twarzą do słuchaczy lub płasko na ścianie, nad mówcą lub za nim,

7) po przecięciu wstęgi w barwach państwowych z okazji uroczystości otwarcia obiektu szkolnego lub odsłonięcia pomnika oraz tablicy, wstęgę należy zabezpieczyć, aby nie upadła na ziemię, nie leżała na ziemi, ani nie była deptana,

8) w przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę wywiesza się opuszczoną do połowy masztu w ten sposób, że podnosi się ją do samej góry, a następnie opuszcza do połowy masztu. Przy jej zdejmowaniu podobnie, należy najpierw  podnieść ją do samej góry następnie opuścić całkowicie. Jeżeli nie ma takiej możliwości (brak masztu) żałobę można wyrazić wywieszając czarną flagę na pozycji na lewo od flagi państwowej lub poprzez przymocowanie do drzewca czarnej wstęgi.

 

 1. Hymn

 

 • Hymn państwowy jest pieśnią patriotyczną o zasięgu ogólnokrajowym, stanowiący odbicie i uzewnętrznienie poczucia wspólnoty i odrębności narodowej, wyrażający uczucia zbiorowe wobec symboli, tradycji i instytucji narodu polskiego.
 • Hymn w szkołach winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości państwowych i szkolnych.
 • Podczas wykonywania hymnu państwowego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy /mężczyźni/.

 

 1. Szacunek dla symboli.

 

 • Symbole stanowią nierozerwalną część tradycji Polski i Polaków .
 • Poszanowanie dla nich powinno stać się zewnętrzną oznaką patriotyzmu i poświęcenia Ojczyźnie.
 • Otaczanie symboli RP czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom.
 • Godło, flaga i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z należną czcią i szacunkiem.
 • W Polsce nasze symbole państwowe mają pierwszeństwo przed każdym innym znakiem, np. znakami stowarzyszeń, miast, organizacji krajowych i międzynarodowych.

 

 

 1. Najważniejsze symbole szkolne:

 

 • sztandar szkoły
 • hymn szkoły

 

 

 1. Sztandar w szkole.

 

 • Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu – Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 • Sztandarem opiekuje się poczet sztandarowy ( 3 osoby) wybrany w każdym roku szkolnym spośród uczniów zaproponowanych przez samorząd uczniowski i zatwierdzony przez radę pedagogiczną.
 • Sztandar uczestniczy w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.
 • W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
 • Sposób udekorowania flagi kirem:

Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

 • Sposób postępowania ze sztandarem podczas uroczystości kościelnych i przemarszów:
 1. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu.
 2. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend.
 3. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.
 4. W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.
 5. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas czytania Ewangelii oraz każdego podniesienia Hostii.
 6. Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

- podczas hymnu narodowego oraz pieśni o charakterze hymnu,

- podnoszenia flagi na maszt,

- podczas opuszczania trumny do grobu,

- podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,

- podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

 1. g) Chorąży i asysta powinni być ubrani odświę

 

Uczeń-ciemny garnitur, biała koszula i krawat.

Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.

 

 • Insygnia pocztu sztandarowego:

 

-  biało - czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w  stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

-  białe rękawiczki.

Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie dyrektora.

Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

 

 • Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

 

 1. a) wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego, powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej.
 2. b) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość:

„Baczność”

 

„Poczet sztandarowy wprowadzić” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości.

Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

 

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

 

„Do hymnu państwowego”- odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę:

„Do  hymnu  szkoły”- po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod  kątem 45°)  prowadzący  podaje  komendę :

 

„Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

„Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

 

9)                Sposób zachowania pocztu sztandarowego

Sztandarem wykonuje się następujące chwyty;

 1. a) „Na ramię”
 2. b) „Prezentuj”
 3. c) „Do nogi”

 

-  wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia).

- wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, sztandarowy podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,

- wykonując chwyt „Do nogi’ z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, sztandarowy przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi.

Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”

- salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

- sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci. 

 

 1. Precedencja stanowisk

 

 • Precedencja stanowisk umocowanych konstytucyjnie i kierowniczych państwowych:

 

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
 • marszałek Sejmu,
 • marszałek Senatu,
 • prezes Rady Ministrów,
 • prezes Trybunału Konstytucyjnego,
 • prezes Sądu Najwyższego,
 • ministrowie,
 • prezes NBP,
 • prezes NSA,
 • prezes NIK,
 • rzecznik praw obywatelskich,
 • prezes Instytutu Pamięci Narodowej,
 • parlamentarzyści,
 • szef Kancelarii Prezydenta,
 • szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu,
 • szef Kancelarii Premiera,
 • szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,
 • sekretarz stanu,
 • kierownik urzędu centralnego,

 

 • Precedencja stanowisk administracji rządowej i samorządowej w województwie:

 

 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • przewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wicewojewoda,
 • kurator oświaty,
 • prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • przewodniczący Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
 • wiceprzewodniczący Zarządu Województwa,
 • wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa,
 • wizytator kuratorium oświaty,
 • członek Zarządu Województwa,
 • radny województwa,
 • dyrektor generalny Urzędu Wojewódzkiego,
 • skarbnik województwa,
 • inni zaproszeni gości.

 

 • Precedencja stanowisk samorządowych w powiecie:

 

 • starosta,
 • przewodniczący Rady Powiatu,
 • wicestarosta,
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący Rady Powiatu,
 • inspektor wydziału oświaty,
 • członek Zarządu Powiatu,
 • radny powiatu,
 • sekretarz powiatu,
 • skarbnik powiatu,
 • inni zaproszeni goście.

 

 • Precedencja stanowisk w gminie (mieście):

 

 • wójt (burmistrz, prezydent miasta),
 • przewodniczący rady gminy (miasta),
 • zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
 • dyrektor wydziału oświaty,
 • wiceprzewodniczący rady gminy (miasta),
 • radny gminy (miasta),
 • sekretarz gminy (miasta),
 • skarbnik gminy (miasta),
 • inspektor nadzorujący placówkę,
 • sołtys,
 • przewodniczący zarządu dzielnicy (osiedla),
 • inni zaproszeni goście.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ X

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 66

Postanowienia końcowe

 

 1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
 5. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
 6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

 

 

Czytany 1160 razy