Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

Ostrzeżenie
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 63
piątek, 25 wrzesień 2009 19:45

Samorząd uczniowski

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Samorząd uczniowski:

 

1. W szkole działa Samorząd uczniowski.

1.1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

2.1. Tryb wyboru Samorządu uczniowskiego i zasady jego działania :

3.1. Wybór Szkolnej Komisji Wyborczej (5 osób)

3.1.1. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 5 osób. Jej członkowie losowani są spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy (1 kandydat z każdej klasy).

3.1.2. Losowanie odbywa się w obecności dyrektora lub zastępcy dyrektora przy udziale zgłoszonych kandydatów. W trakcie tego zebrania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.

 

3.1.3. Szkolna Komisja Wyborcza

 1. opracowuje i ogłasza kalendarz wyborczy,
 2. przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego i członków samorządu,
 3. prezentuje kandydatów,
 4. przeprowadza głosowanie,
 5. ogłasza wyniki wyborów,
 6. rozpatruje protesty, a w razie konieczności przeprowadza wybory uzupełniające lub powtórne.

3.1.4. W przypadku, gdy członek komisji byłby kandydatem w wyborach, wycofuje się z pracy w komisji, a jego miejsce zajmuje członek rezerwowy (proponuje się 3 członków rezerwowych).

 

3.2. Wybór przewodniczącego Samorządu (1 osoba) :

3.2.1. Prawo zgłaszania kandydatów do samorządu mają wszystkie działające w szkole organizacje uczniowskie, samorządy klasowe oraz każda co najmniej 5 osobowa grupa uczniów.

3.2.2. Zgłoszenie winno być pisemne z krótką charakterystyką kandydata.

3.2.3. W dniu wyborów członkowie Szkolnej Komisji wyborczej przeprowadzają dwukrotnie głosowanie dla I i II zmiany uczniów. Głosowanie jest tajne.

3.2.4. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja w obecności dyrektora lub jego zastępcy oblicza wyniki głosowania i ogłasza je.

 

3.3. Wybór Zarządu Samorządu uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej (5 osób).

3.3.1. Zgłoszenie kandydatów na członków, przebieg głosowania ustala się tak samo, jak w przypadku wyboru przewodniczącego.

 

3.4. Ukonstytuowanie się Samorządu.

3.4.1. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się kandydata, który otrzymał 50% + 1 głos spośród głosów ważnych.

3.4.2. Za wybranego na członka Zarządu uważa się 6 uczniów z najwyższą uzyskaną ilością głosów.

3.4.3. Za wybranego do Komisji Rewizyjnej uważa się 5 osób, które po wyłonieniu członków zarządu uzyskały najwyższą ilość głosów.

 

Samorząd Uczniowski:

 1. Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
 2. Opiniuje Program Wychowawczy i Program Profilaktyki.
 3. Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
 4. oceniania, klasyfikowania i promowania,
 5. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
 • trzy sprawdziany w ciągu tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
 • dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze sprawdzianu.
 1. Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie w zakresie praw uczniów:
 2. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 3. prawo do organizacji życia szkoły,
 4. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej

oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami

organizacyjnymi,

 1. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu uczniowskiego.

 

Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności, który nnie może być sprzeczny ze statutem Zespołu i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.

 

Źródło: Statut szkoły

Czytany 1616 razy Ostatnio zmieniany środa, 02 marzec 2016 18:46