Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

poniedziałek, 22 luty 2016 15:50

Statut Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

 

 S T A T U T 

Zespołu Szkół

w Nowym Żmigrodzie

(Tekst jednolity)

 


SPIS TREŚCI:

ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE INFORMACJE O ZESPOLE SZKÓŁ

ROZDZIAŁ II: ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY
§2 Cele i zadania wychowania przedszkolnego
§3
§4 Współpraca z rodzicami
§5 Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
§6 Dożywianie
§7 Organizacja pracy oddziału
§8 Zasady rekrutacji uczniów
§9 Procedura przyjęcia dziecka do oddziału
§10 Nauczyciel oddziału przedszkolnego
§11 Wychowankowie oddziału przedszkolnego

ROZDZIAŁ III: CELE I ZADANIA SZKOŁY
§12 Cele i zadania szkoły podstawowej
§13 Cele i zadania gimnazjum
§14
§15 Realizacja celów i zadań szkoły podstawowej i gimnazjum
§16 Realizacja projektu edukacyjnego
§17 Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia
§18 Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym
§19 Realizacja zadań związanych z rozwojem zainteresowań uczniów
§20 Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów
§21 Formy opieki i pomocy uczniom
§22 Współdziałanie z przychodnią psychologiczno-pedagogiczną
§23 Innowacje i eksperymenty

ROZDZIAŁ IV: ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ
§24 ust.2 Zadania dyrektora Zespołu
§24 ust.3 Zadania zastępcy dyrektora Zespołu
§24 ust.4 Zadania kierownika szkoły filialnej
§24 ust.5 Zadania Rady Pedagogicznej
§24 ust.6 Zadania Rady Rodziców
§24 ust.7 Samorząd Uczniowski
§25 Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania konfliktów

ROZDZIAŁ V: ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ
§26 Podstawowe informacje
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33 Baza szkoły
§34 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
§35 Świetlica szkolna
§36 Stołówka szkolna

ROZDZIAŁ VI: BIBLIOTEKA
§37 Podstawowe informacje
§38 Zadania bibliotekarza
§39 Regulamin korzystania z biblioteki
§39 Regulamin korzystania ze stanowiska komputerowego

ROZDZIAŁ VII: PRACOWNICY SZKOŁY
§40 Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły
§40 ust.3 Prawa nauczyciela
§41
§42 Zadania wychowawcy
§43 Zadania zespołów nauczycielskich
§44 Pedagog szkolny

ROZDZIAŁ VIII: UCZNIOWIE I RODZICE
§45 Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów
§46 Prawa i obowiązki uczniów
§47 Nagrody i kary
§48 Zasady i formy współpracy z rodzicami
§48 ust.5 Prawa i obowiązki rodziców
§48 ust.6 Formy współpracy rodziców ze szkołą

ROZDZIAŁ IX: WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA
§49 Podstawowe informacje
§50 Nauczycielski dekalog
§51 Sposoby zbierania informacji o uczniu
§52 Szkolny system motywacyjny
§53 Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej i zachowania
§53 ust.5.39 Kryteria stopni:
I etap edukacyjny (I-III)
II etap edukacyjny (IV-VI) i III etap edukacyjny (gimnazjum)
§53 ust.5.43 Kryteria ocen z zachowania
§53 ust.5.50 Punktowy system oceniania zachowania
§54 Egzamin klasyfikacyjny
§55 Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o ocenach uczniów
§56 System odwoławczy
§57 Promowanie
§58 Egzamin poprawkowy
§59 Projekt edukacyjny w gimnazjum
§60 Ukończenie szkoły podstawowej
§61 Ukończenie gimnazjum
§62 Dokumentacja osiągnięć uczniów
§63 Sposób informowania rodziców o osiągnięciach szkolnych uczniów
§64 Ważne terminy
§65 Ewaluacja

ROZDZIAŁ X: POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§66

ROZDZIAŁ I
PODSTAWOWE INFORMACJE
O ZESPOLE SZKÓŁ

§ 1

 

1. Nazwa szkoły: Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie
2. Siedziba Zespołu mieści się w Nowym Żmigrodzie, na działce nr 947, w budynku przy ul. Mickiewicza 4 oraz w Starym Żmigrodzie nr 37, na działce o nr 52.
3. Celem zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki budynek szkolny w Nowym Żmigrodzie oraz teren szkolny do niego przyległy objęty jest monitoringiem wizyjnym.
4. Zespół obowiązkiem nauczania obejmuje dzieci z następujących miejscowości: Nowy Żmigród, Stary Żmigród, Toki, Sadki.
5. Informacja o oddziale przedszkolnym: W zespole działa oddział przedszkolny. Mieści się on w budynku Filialnej Szkoły Podstawowej w Starym Żmigrodzie.
6. Pełne nazwy szkół tworzących Zespół:
6.1 Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie, zwana dalej Szkołą Podstawową,
6.2 Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika w Nowym Żmigrodzie, zwane dalej Gimnazjum,
6.3 Filialna Szkołą Podstawowa w Starym Żmigrodzie, zwana dalej Szkołą Filialną.
7. Pieczęcie Zespołu:

Na pieczęciach używana jest nazwa:

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie,
Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie,
Szkoła Podstawowa w Starym Żmigrodzie.

Na stemplach używane są nazwy:

7.1 Zespół Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie
ul. Mickiewicza 4
38-230 Nowy Żmigród
tel. (013) 441 50 31

7.2 Szkoła Podstawowa Zespół Szkół Szkoła Podstawowa
im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika
ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród
tel. (013) 441 50 31


7.3 Gimnazjum Zespół Szkół Gimnazjum
im. bł. ks. Władysława Findysza – Męczennika
ul. Mickiewicza 4, 38-230 Nowy Żmigród
tel. (013) 441 50 31


6.4 Szkoła Filialna Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie Filialna Szkoła Podstawowa
w Starym Żmigrodzie, Stary Żmigród 72
38-230 Nowy Żmigród, tel. (013) 441 56 45

8. Zespół ma status publicznej placówki oświatowej dla dzieci i młodzieży.

9. Czas cyklu kształcenia:
3 – letnia filialna szkoła podstawowa, realizująca program nauczania w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
6 – letnia szkoła podstawowa
3 – letnie gimnazjum

10. Organ prowadzący:
Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Nowy Żmigród w powiecie jasielskim, województwie podkarpackim.

11. Organ nadzorujący:
Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

 

ROZDZIAŁ II
ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

§ 2
Cele i zadania wychowania przedszkolnego

 

1. Odział przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie, a zwłaszcza:
1.1 wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
1.2 buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co jest dobre, a co złe;
1.3 kształtuje u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
1.4 kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
1.5 troszczy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
1.6 stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

2. Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola wyróżnionych w ustawie. W każdym z obszarów wymienione są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego. Do zadań oddziału należy w szczególności:
2.1 kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2.2 kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
2.3 wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
2.4 wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych;
2.5 wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
2.6 wdrażanie dzieci do wiedzy o bezpieczeństwie i dbałości o bezpieczeństwo własne i innych;
2.7 wychowanie przez sztukę;
2.8 budzenie w dzieciach zainteresowań;
2.9 wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
2.10 wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
2.11 kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
2.12 wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Zadania realizowane są poprzez:
3.1 odpowiednie proporcje zagospodarowania czasu przebywania dzieci w przedszkolu:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na swobodną zabawę;
b) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na pobyt dzieci na świeżym powietrzu (gry, zabawy, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze itp.);
c) maksymalnie jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
d) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować;
3.2 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), której celem jest zgromadzenie informacji pomocnych:

a) rodzicom w poznaniu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole;
b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka;
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której może zostać skierowane dziecko;

 

§ 3
Współpraca w realizacji zadań

Oddział realizując zadania współpracuje:
1. ze szkołami wchodzącymi w skład Zespołu Szkół,
2. rodzicami dzieci,
3. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle.


§ 4
Współpraca z rodzicami

1. Wprowadzenie.
W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji wymagające współpracy z rodzicami (opiekunami). Ze względu na dobro dzieci, konieczna jest taka współpraca, bowiem wiele zadań realizowanych w przedszkolu wymaga sprawdzenia, powtórzenia i utrwalenia w domu.
2. Rodzic (opiekun) ma prawo do:
2.1 systematycznej informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu;
2.2 systematycznej informacji o sukcesach i kłopotach dziecka oraz wspierania jego osiągnięć rozwojowych i łagodzenia trudności na jakie natrafia;
2.3 zapoznania z podstawą programową wychowania przedszkolnego;
2.4 włączania się do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej wiadomości i umiejętności;
2.5 współdecydowania w sprawach przedszkola np. współorganizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci;

3. Ważnym elementem pracy wychowawczej oddziału jest współpraca z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a przedszkole i szkoła winny wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji. Formy współpracy z rodzicami:
3.1 Wychowawcy informują rodziców o postępach i zachowaniu dzieci na wywiadówkach organizowanych zgodnie z WSO.
3.2 Wszelkie informacje dotyczące ucznia są udzielane wyłącznie prawnym opiekunom dziecka lub opiekunom faktycznym. Udzielenie jakiejkolwiek informacji na temat ucznia innej osobie wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego lub faktycznego.
3.3 W szczególnych przypadkach wychowawcy mogą udzielać informacji telefonicznych, a także przekazywać informacje listownie. Celem właściwego obiegu informacji rodzice są proszeni o przekazywanie wychowawcy numerów kontaktowych telefonów.
3.4 W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
3.5 W przypadku, kiedy sytuacja wychowawcza danego ucznia budzi zastrzeżenia wychowawcy, a kontakt z opiekunami ucznia jest utrudniony wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym odbywa wizytę w domu ucznia.
3.6 Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły, a za jej wiedzą do organu nadzorującego szkołę.
3.7 Rodzice klas pierwszych na pierwszej wywiadówce mają obowiązek zapoznania się ze statutem szkoły, regulaminami i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole, co potwierdzają to swoim podpisem.
3.8 Na początku każdego roku szkolnego na zebraniach klasowych wychowawcy udostępniają rodzicom do zapoznania się ze zmianami dokonanymi w niżej wymienionych dokumentach:
a) Statut,
b) Program Wychowawczy Szkoły,
c) Plan Pracy Wychowawcy,
d) inne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły.

3.9 Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb wino dotyczyć oczekiwań rodziców wobec oddziału przedszkolnego, skuteczności realizowania zadań wychowawczych, programu wychowawczego i profilaktycznego, stanu szkoły.
3.10 Wszelkie zmiany wprowadzane w wewnętrznych dokumentach szkoły oraz nowo powstałe dokumenty każdorazowo są opiniowane przez Radę Rodziców.
3.11 Wychowawcy klas i nauczyciele angażują rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i oddziału przez udział w imprezach klasowych i szkolnych, współorganizowanie wycieczek, udział w realizowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych, angażowanie rodziców w promocję szkoły w środowisku lokalnym, próby pozyskiwania sponsorów.
3.12 Poradnictwo dla rodziców, sposoby udzielania rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach, kierowanie do specjalistów.
3.13 Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie przez:
a) pedagogizację rodziców – prelekcje wychowawcy, pedagoga, psychologa lub innego zaproszonego przez wychowawcę specjalisty,
b) udzielenie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szklonego,
c) skierowanie dzieci (w przypadkach tego wymagających) na badania lub konsultacje do poradni psychologiczno-pedagogicznej,
d) udzielenie pomocy rodzinom tego potrzebującym.
3.14 Wszystkie działania dotyczące współpracy rodziców z wychowawcą są dokumentowane w dziennikach zajęć.
3.15 Wnioski ogólne z analizy współpracy z rodzicami są przedstawiane na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły i stanowią podstawę planowania pracy w zakresie współpracy z rodzicami na następny rok szkolny.

§5
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

1. Rodzice mają obowiązek:
1.1 zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku pisemnie usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad 3 dni;
1.2 przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego – wymagane jest pisemne upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis rodzica; rodzic składa u kierownika bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę;
1.3 przyprowadzać do oddziału przedszkolnego wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na prośbę Dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do oddziału przedszkolnego, w przypadkach wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5 dni,
1.4 informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, a także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne.

2. Oddział przedszkolny może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

3. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany kierownik lub Dyrektor. W takiej sytuacji wychowawca przedszkolny zobowiązany jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy oddziału przedszkolnego, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.

5. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem(prawnym opiekunem).

6. Życzenia Rodziców (prawnych opiekunów) dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

§6
Dożywianie

W oddziale przedszkolnym nie prowadzi się stołówki. Rodzice mają obowiązek zapewnić dzieciom żywienie w czasie ich pobytu w oddziale przedszkolnym (np. kanapki, suchy prowiant).

§7
Organizacja pracy oddziału

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział przedszkolny złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.

2. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny filialnej szkoły, opracowany przez Dyrektora zespołu.

3. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący.

4. W arkuszu organizacji określa się w szczególności liczbę pracowników, czas pracy oddziału przedszkolnego, ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

6. Czas przeznaczony na realizacje podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo.

7. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową.

8. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.

9. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

10. Czas trwania zajęć z religii wynosi 45 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 razy takie zajęcia.

11. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy.


§8

Zasady rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego

1. Dziecko w wieku 5 lub 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowania przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lub 6 lat.

3.Rodzice (opiekunowie prawni) dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są zobowiązani do zgłoszenia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.


§9

Procedura przyjęcia dziecka do oddziału

1. Oddział przedszkolny prowadzi rekrutację dzieci do placówki na zasadach powszechnej dostępności. Informacja o zapisach dzieci do oddziału przedszkola ogłaszana jest w formie oferty umieszczanej w widocznym miejscu w szkole oraz pisemnej informacji kierowanej na ręce rodziców dzieci już uczęszczających do szkoły,

2. Podstawą przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego jest zgłoszenie się rodzica w kancelarii szkoły filialnej z metryką urodzenia dziecka w terminie od 1 kwietnia do 15 maja danego roku i wypełnieniu „Karty dziecka”.

3. Do oddziału przedszkolnego mogą być przyjęte dzieci czteroletnie na pisemną prośbę rodziców i za zgodą Dyrektora (kierownika).

 

§10

Nauczyciel oddziału przedszkolnego

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków.
2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.
3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.
4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.
5. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.
6. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne służące poznawaniu swoich wychowanków.
7. Planuje pracę w systemie dwumiesięcznym.
8. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.
9. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do jego możliwości.
10. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych.
11. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§11

Wychowankowie oddziału przedszkolnego

1. Oddział przedszkolny jest integralną częścią szkoły.
2. Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci od (5),6-go, ale nie wcześniej niż 4-go roku życia, do 7-go, ale nie później niż 8-go roku życia (w przypadku odroczenia).

3. Wychowanek oddziału przedszkolnego ma prawo do:

3.1 właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy dowolne, zajęcia organizowane, spacery, wycieczki i sytuacje okolicznościowe,
3.2 ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
3.3 życzliwego i podmiotowego traktowania go w procesie dydaktyczno –wychowawczym, poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb takich jak potrzeby biologiczne, emocjonalno społeczne, potrzebę bezpieczeństwa, miłości i uznania,
3.4 uczestniczenia w lekcjach religii, jeżeli tak zadecydowali rodzice.

 

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§12
Cele i zadania szkoły podstawowej

1. Szkoła podstawowa realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, pełni funkcję kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.
2. Cele uwzględniające zapisy podstawy programowej:
2.1 Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
2.2 Stosowanie atrakcyjnych i nowatorskich metod nauczania.
2.3 Propagowanie tolerancji religijnej.
2.4 Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
2.5 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
2.6 Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
2.7 Kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) realizowanie programu wychowawczego i profilaktycznego,
c) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
2.8 Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) zorganizowanie zajęć świetlicowych,
b) umożliwienie spożywania posiłków,
c) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
e) prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,
f) prowadzenie zajęć logopedycznych,
g) organizację wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych oraz zielonej szkoły,
h) współpracę z GOK i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi.

 

§13

Cele i zadania gimnazjum

1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, pełni funkcję kształcącą, wychowawczą i opiekuńczą.
1.1. Od roku szkolnego 2014/2015 Gimnazjum posiada klasę o profilu sportowym.

2. Cele uwzględniające zapisy podstawy programowej:
2.1 Umożliwianie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.
2.2 Stosowanie nowatorskich metod nauczania.
2.3 Propagowanie tolerancji religijnej.
2.4 Umożliwianie absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wybranego zawodu.
2.5 Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
2.6 Rozwijanie zainteresowań uczniów na zajęciach pozalekcyjnych.
2.7 Kształtowanie środowiska wychowawczego ucznia poprzez:
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
b) realizowanie programu wychowawczego,
c) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów.
2.8 Sprawowanie opieki nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
a) zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych,
b) umożliwienie spożywania posiłków,
c) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
d) prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
e) prowadzenie zajęć logopedycznych,
f) organizację wycieczek przedmiotowych i krajoznawczo-turystycznych,
g) współpracę z Gminnym Ośrodkiem Kultury i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi.

3. Absolwent gimnazjum to uczeń:
3.1 przystąpił do egzaminu gimnazjalnego obejmującego wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej,
3.2 wyposażony w niezbędne umiejętności organizowania własnego warsztatu pracy pozwalającego na zdobycie pożądanej wiedzy z każdego przedmiotu, samodzielny,
3.3 sprawnie posługujący się podręcznikowymi, pozapodręcznikowymi, medialnymi i in. środkami zdobywania wiadomości,
3.4 wyposażony w umiejętność pracy z komputerem, z multimedialnymi programami edukacyjnymi, wykorzystujący Internet jako źródło poszerzania wiedzy i zdobywania informacji o świecie,
3.5 umiejący obsługiwać współczesny sprzęt elektroniczny,
3.6 posługujący się przynajmniej jednym językiem obcym w stopniu zapewniającym komunikację,
3.7 który prowadzi higieniczny i zdrowy styl życia, podejmuje działania służące ochronie swojego zdrowia,
3.8 dostrzegający konieczność harmonijnego rozwoju intelektualnego i fizycznego,
3.9 aktywny, umiejący współpracować z otoczeniem, otwarty na otaczający go świat,
3.10 kreatywny, twórczo podchodzący do każdego problemu,
3.11 znający i przestrzegający zasad savoir-vivre'u w każdej sytuacji,
3.12 radzący sobie ze stresem, umiejący zaistnieć w świecie rywalizacji, konkurencyjności,
3.13 szanujący uznane wartości,
3.14 rozumiejący procesy zachodzące we współczesnym świecie


§14

1. W zakresie pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, szkoła zmierza w szczególności do:
1.1 wszechstronnej opieki nad dzieckiem w okresie burzliwego rozwoju psychofizycznego,
1.2 wspierania dziecka w nauce,
1.3 dbania o częsty kontakt z domem rodzinnym ucznia, by jak najwcześniej wspólnie z rodzicami zapobiegać złym postawom,
1.4 zapewnienia uczniom bezpieczeństwa,
1.5 dyscyplinowania ucznia i wspomagania zachowań pozytywnych (punkty dodatnie i ujemne z zachowania),
1.6 pobudzanie ucznia do twórczej pracy.

§15
Realizacja celów i zadań szkoły podstawowej i gimnazjum:

1. Zadania dydaktyczne:
1.1 przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w pierwszej szkoły podstawowej,
1.2 nauczyciele poszczególnych przedmiotów wybierają podręcznika. Spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
1.3 nauczyciele po zasięgnięciu Rady Pedagogicznej wybierają program nauczania z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN lub opracowują własne programy zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i proponują go do realizacji, przedstawiając Dyrektorowi Zespołu,
1.4 Dyrektor Szkoły dopuszcza do realizacji programy nauczania,
1.5 Dyrektor do dnia 30 czerwca informuje o szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w Szkole w kolejnym roku szkolnym.
1.6 nauczyciele podczas pierwszych zajęć dydaktycznych mają obowiązek przedstawić uczniom treści przyjętych do realizacji programów nauczania oraz szczegółowe kryteria oceniania, zgodne z zapisami Szkolnego Systemu Oceniania, obowiązujące dla danego przedmiotu nauczania w formie przedmiotowego systemu oceniania,
1.7 nauczyciel ma prawo realizować własny program autorski lub inne formy pracy innowacyjnej i eksperymentalnej na podstawie odrębnych przepisów,
1.8 szkolne zespoły przedmiotowe mogą tworzyć wspólne zestawy programów nauczania,
1.9 nauczyciele wszystkich przedmiotów przygotowują uczniów do uczestniczenia w konkursach (zawodach) przedmiotowych i pozaprzedmiotowych,
1.10 nauczyciel przedmiotu orzeka o obowiązku uczęszczania na zajęcia wyrównawcze,
1.11 Dyrektor Zespołu Szkół może zezwolić na indywidualny program lub tok nauki. Wniosek do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia może złożyć:
a) uczeń, za zgodą rodziców,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) wychowawca klasy lub inny nauczyciel uczący zainteresowanego ucznia, za zgodą rodziców zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
1.12 rodzice kierują swoje dzieci – wypełniając stosowny wniosek – na naukę religii w momencie podjęcia przez nie nauki w szkole podstawowej lub gimnazjum. Dla uczniów nie uczęszczających na naukę religii organizuje się w szkole naukę etyki zgodnie z odrębnymi przepisami,
1.13 rodzice wycofują swoje dziecko z nauki religii w danej klasie w formie pisemnego oświadczenia, skierowanego do Dyrektora szkoły przed rozpoczęciem roku szkolnego,
1.14 uczestniczenie lub nieuczestniczenie w szkolnej nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.

2. Zadania wychowawcze:
2.1 wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek realizować program wychowawczy obowiązujący w szkole,
2.2 treści wychowawcze realizuje się w ramach jednostek dydaktycznych każdego przedmiotu, godzin do dyspozycji wychowawcy oraz podczas wszystkich zajęć pozalekcyjnych,
2.3 Dyrektor Zespołu Szkół powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą,
2.4 zadania wychowawcy oraz tryb dokonywania zmiany wychowawcy klasy zawarte są w programie wychowawczym szkoły,
2.5 każdy wychowawca klasy ma obowiązek podczas pierwszych zajęć w danym roku szkolnym przedstawić swoim wychowankom szczegółowe zagadnienia planu wychowawcy klasowego, spójnego z zapisami szkolnego programu wychowawczego,
2.6 w procesie wychowania każdy nauczyciel ma obowiązek ściśle współpracować z rodzicami uczniów, w szczególności tych, którzy mają trudności w nauce.

3. Zadania opiekuńcze:
3.1 szkoła umożliwia uczniom i ich rodzicom korzystanie z pomocy pedagoga oraz pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Jaśle,
3.2 Zespół Szkół zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na jego terenie oraz poza terenem w trakcie wycieczek;
3.3 każdy uczeń szkoły jest ubezpieczony w firmie zewnętrznej (PZU), posiada ubezpieczenie NW (następstwa nieszczęśliwych wypadków), ubezpieczenie to jest ważne przez okres całego roku szkolnego, od jego rozpoczęcia do ostatniego dnia sierpnia danego roku szkolnego.
3.4 podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas powyższych zajęć.
3.5 podczas zajęć poza terenem Zespołu pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami;
3.6 nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów przed rozpoczęciem swoich zajęć (obowiązkowych i nadobowiązkowych), w czasie przerw międzylekcyjnych oraz po zajęciach według corocznie ustalanego przez Dyrektora Szkoły harmonogramu;
3.7 za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel mający za niego zastępstwo;
3.8 za sprzęt i wartościowe przedmioty przynoszone przez ucznia z własnej inicjatywy Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.
3.9 W szkole podstawowej organizowana jest świetlica dla uczniów klas 1-3; każdy uczeń korzystające ze świetlicy ma obowiązek przestrzegania jej wewnętrznego regulaminu,
3.10 w Zespole organizowany jest gabinet higienistki szkolnej. Obowiązkiem każdego ucznia i pracownika szkoły jest zgłaszanie problemów zdrowotnych uczniów do higienistki szkolnej, która udziela im pierwszej pomocy. W przypadkach wymagających pomocy lekarza poza obiektem szkoły, pielęgniarka ma obowiązek zawiadomić rodziców ucznia o problemach zdrowotnych dziecka. Wskazane jest, aby rodzice zgłaszali wychowawcy klasy problemy zdrowotne dziecka, które mogą mieć wpływ na rodzaj udzielanej pierwszej pomocy.
3.11 każdy pracownik Zespołu oraz wszyscy uczniowie mają obowiązek udzielenia pomocy uczniom z zaburzeniami rozwojowymi (w tym z uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku) w nagłych sytuacjach,


§16
Realizacja projektu edukacyjnego

1. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

1. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania, określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykracza poza te treści.
2. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
a. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
b. określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji,
c. wykonanie zaplanowanych działań,
d. publiczne przedstawienie rezultatów projektu.

§17
Realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia


1. Promocja zdrowia to system działań społecznych, których celem jest doskonalenie zdrowia i jakości życia społeczeństw, a nie tylko likwidowanie zagrożeń dla zdrowia (tym zajmuje się profilaktyka). W odniesieniu do dzieci jest to tworzenie warunków dla wspierania ich rozwoju. Szkoła realizuje zewnętrzne i wewnętrzne programy dotyczące ochrony i promocji zdrowia.
2. Szkoła realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia poprzez:
2.1 edukację zdrowotną (adresowana jest do jednostek), pozwala odkryć jakie wybory służą zdrowiu
2.2 promocję zdrowia (adresowana do systemów społecznych np. szkoły), zapewnia warunki aby możliwe było dokonywanie „zdrowych" wyborów.
3. Zarówno w edukacji zdrowotnej, jak i w promocji zdrowia najistotniejszy jest aktywny, podmiotowy udział wszystkich grup społeczności szkolnej, w tym także uczniów. Promocja zdrowia bywa utożsamiana z podejmowaniem wielu różnorodnych działań popularyzujących zdrowy tryb życia, bez oceny ich skuteczności.
3.1 rozmowy z młodzieżą na lekcjach wychowawczych,
3.2 organizowanie spotkań z higienistką szkolną,
3.3 organizowanie spotkań z zaproszonymi gośćmi, np. z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Jaśle,
3.4 tematyczne filmy wideo,
3.5 gazetki ścienne,
3.6 plansze, ulotki, foldery,
3.7 apele szkolne,
3.8 przedstawienie scenek tematycznych,
3.9 udział w konkursach.
4. Odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia, są dyrekcja szkoły, higienistka szkolna, wychowawcy klas, pedagog szkolny, Szkolne Koło PCK.

§18
Realizacja zadań związanych z doradztwem zawodowym


1. Szkoła prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia poprzez:
1.1 poznawanie różnych zawodów,
1.2 poznawanie osobowości,
1.3 autodiagnozę preferencji i zainteresowań zawodowych w odniesieniu do specyfiki wybieranych zawodów,
1.4 konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
1.5 poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych (oraz logowanie internetowe), coroczne wyjazdy na giełdę szkół,
1.6 analizę potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym i unijnym rynku pracy,
1.7 przygotowywanie się do procesów reorientacji, mobilności oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych: poszukiwanie pierwszej pracy, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne itp.,
1.8 indywidualną pracę z osobami niezdecydowanymi, posiadającymi przeciwwskazania zdrowotne w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych oraz mającymi problemy osobiste,
1.9 grupowe zajęcia aktywizujące prawidłowy wybór zawodu i szkoły (np. warsztaty, treningi),
1.10 kształtowanie umiejętności świadomego i realistycznego wyboru i poszukiwania pracy.
2. Za realizację zadań związanych z wyborem kierunku kształcenia odpowiedzialni są rodzice, wychowawcy klas, pedagog szkolny, nauczyciele przedmiotów, pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy, doradcy zawodowi, delegacje szkół ponadgimnazjalnych.

 

§19
Realizacja zadań z rozwijaniem zainteresowań uczniów

1.Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez:
1.1 przygotowywanie przez nauczycieli dodatkowych zadań na lekcjach i sprawdzianach,
1.2 realizacja indywidualnego toku nauczania,
1.3 konsultacje z nauczycielem/opiekunem w zakresie danego przedmiotu,
1.4 organizacja zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań,
1.5 przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
1.6 wdrażanie uczniów do rozwijania swoich umiejętności poprzez korzystanie z dodatkowych źródeł, tj.: różne pozycje książkowe, Internet, słowniki, programy multimedialne,
1.7 zachęcanie uczniów do samodzielnego konstruowania zadań, np. krzyżówek, rebusów, itp.
1.8 zachęcanie do rozwiązywania twórczych prac domowych,
1.9 zachęcanie i angażowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
1.10 prezentowanie sukcesów uczniów na apelach i stronie internetowej.

2. Za realizację zadań związanych z rozwijaniem zainteresowań uczniów odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele.


§20
Realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem uczniów

 

1. Dyrektor, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu Szkół są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie uczniów w szkole na zajęciach organizowanych przez Zespół Szkół wycieczkach, rajdach, zawodach sportowych, zajęciach pozalekcyjnych i innych imprezach pozaszkolnych. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa uczniów znajdują się w odrębnych regulaminach. W szkole obowiązują:
- Regulamin dyżurów.
- Regulamin wycieczek szkolnych.
- Regulamin wyjść poza teren szkoły dla uczniów 1-3 (na zajęcia uwzględniające podstawę programową).
- Regulamin uroczystości szkolnych i dyskotek.
- Regulamin udziału w imprezach środowiskowych.
- Regulamin udziału w zajęciach dodatkowych.

2. Dyrektor odpowiada za:

2.1 stworzenie bezpiecznych warunków do zajęć w szkole i poza nią,
2.2 uświadomienie nauczycielom zagrożeń bezpieczeństwa uczniów i sposobów przeciwdziałania im.

3 Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa uczniów, podczas zajęć w szkole są następujące:
3.1 Wszystkie prowadzone zajęcia rozpoczynać i kończyć równo z dzwonkiem.
3.2 W żadnym wypadku nie wolno pozostawić uczniów w klasie bez opieki (zabronione jest wychodzenie z lekcji).
3.3 W żadnym wypadku nie wolno wypuszczać ucznia poza budynek szkoły, w trakcie trwania zajęć lekcyjnych.
3.4 W żadnym wypadku nie wolno wypuszczać ucznia w czasie lekcji na obiad.
3.5 Zwolnić ucznia do domu – tylko na pisemną prośbę rodzica, opiekuna – może jedynie wychowawca klasy (w razie nieobecności pedagog lub Dyrektor). W dokumentacji klasy pozostaje pisemna prośba rodzica/opiekuna.
3.6 Nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie zajęć w zastępstwie za innego nauczyciela, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w trakcie prowadzonych zajęć.
3.7 Nauczyciel mający zastępstwo na lekcji, pełni także dyżur za nieobecnego nauczyciela, jeśli dyżury pokrywają się, nauczyciel zobowiązany jest poinformować dyrekcję, która organizuje zastępstwo.
3.8 Nauczyciele obowiązani są do pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych zgodnie z opracowanym przez Dyrektora harmonogramem dyżurów. Dyżury pełnione są od godziny 7:30 i na wszystkich przerwach, do momentu opuszczenia szkoły przez ostatnie klasy.
3.9 Nauczyciel po skończonych lekcjach zobowiązany jest pozostać w szkole do końca przerwy. Jeśli jest to ostatnia lekcja danej klasy, nauczyciel uczący sprawuje opiekę w szatniach do momentu opuszczenia ich przez ostatniego ucznia. Nauczyciele w klasach 1-3 pomagają uczniom ubrać się i przygotować do wyjścia ze szkoły.
3.10 Dyżury pełnione są na terenie szkoły (parter, piętro, sutereny koło szatni).
a) W klasach 1-3 uczących się w budynku przedszkola, wychowawcy i nauczyciele uczący pełnią dyżury od godziny 7:30 na wszystkich przerwach, do momentu opuszczenia szkoły przez ostatnie klasy, według odrębnego harmonogramu.
b) W okresie letnim w obydwu budynkach prowadzone są dyżury na boiskach szkolnych.
c) W szatni przy Sali gimnastycznej dyżury pełnią nauczyciele wychowania fizycznego (w przypadku przebywania uczniów w szatni).
d) Za bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący te zajęcia.
e) Każde zorganizowane wyjście szkoły, klasy lub grupy uczniów pod opieką nauczyciela poza teren szkoły, musi być wpisane do zeszytu wyjść znajdującym się w sekretariacie szkoły.

 

§21
Formy opieki i pomocy uczniom

 

1. Pracownicy Zespołu Szkół udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów (również dla wychowanków oddziału przedszkolnego), ich rodziców oraz nauczycieli. Pomoc ta polega na diagnozowaniu środowiska, rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych każdego ucznia, wynikających w szczególności:
1.1 z niepełnosprawności,
1.2 z niedostosowania społecznego,
1.3 z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
1.4 ze szczególnych uzdolnień,
1.5 ze specyficznych trudności w uczeniu się,
1.6 z zaburzeń komunikacji językowej,
1.7 z choroby przewlekłej,
1.8 z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
1.9 z niepowodzeń edukacyjnych,
1.10 z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
1.11 z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Formy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz minimalny wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane:
2.1 zajęcia rozwijające uzdolnienia: koła zainteresowań (dydaktyczne – 1godz. tygodniowo; artystyczne – 1 godz. tygodniowo),
2.2 zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (1 godz. tygodniowo),
2.3 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (1 godz. tygodniowo),
2.4 zajęcia logopedyczne (1 godz. tygodniowo),
2.5 zajęcia terapeutyczne (1 godz. tygodniowo),
2.6 zajęcia orientacji zawodowej w gimnazjum (5 godz. w każdym oddziale uczniowskim rocznie),
2.7 porady pedagoga (zgodnie z potrzebami w godzinach pracy szkoły i zgodnie z tygodniowym planem zajęć),
2.8 konsultacje nauczycieli obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych (1 godz. tygodniowo według szkolnego harmonogramu konsultacji).
2.9 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, organizowane są zajęcia rewalidacyjne w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo na czas określony w orzeczeniu. Są one uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku dyrektor szkoły może, za zgodą organu prowadzącego, okresowo zwiększyć wymiar godzin wybranej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów i nauczycielom:
3.1 porady,
3.2 konsultacje,
3.3 warsztaty,
3.4 szkolenia.

5. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców i specjalistów. Działania tego zespołu to przede wszystkim:
5.1 diagnozowanie środowiska szkolnego w celu wyłonienia uczniów potrzebujących pomocy (wymienionych w §21, ust.1),
5.2 tworzenie dokumentacji pomocy uczniom (Plan działań wspierających, Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, Karta indywidualnych potrzeb ucznia),
5.3 współpraca z pozostałymi nauczycielami, wychowawcami i specjalistami,
5.4 kontakt z rodzicami uczniów objętych pomocą,
5.5 podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
5.6 w razie potrzeb odbywanie spotkań, w których mogą brać udział rodzice,
5.7 ocenianie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 
6. Szkoła udziela pomocy materialnej uczniom poprzez:
6.1 organizowanie pomocy materialnej dla uczniów potrzebujących, osieroconych,
6.2 organizowanie dożywiania w szkole.

7. W celu właściwej realizacji powyższych zadań Szkoła współpracuje z PPP, GOPS, Towarzystwem św. Brata Alberta w Rzeszowie.

§22
Współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

1. Szkoła aktywnie współdziała z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Jaśle poprzez:
1.1 przygotowanie wniosków do poradni w celu stwierdzenia podłoża braków i form ich usunięcia,
1.2 udzielanie uczniom pomocy w likwidowaniu napięć psychicznych, nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
1.3 udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności na tle rodzinnym,
1.4 udzielanie porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
1.5 wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych do odpowiednich sądów dla nieletnich,
1.6 wnioskowanie o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów z problemami zdrowotnymi.

2. Powyższe zadania mają obowiązek realizować Dyrektor, wychowawca klasy, pedagog szkolny.

§23
Innowacje i eksperymenty

1. Każdy nauczyciel ma prawo podjąć działania innowacyjne i eksperymentalne na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz prowadzić badania naukowe.

2. Szkoła może prowadzić innowacje dotyczące nowych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych mające na celu poszerzenie bądź modyfikację zakresu realizowanych w szkole celów i treści kształcenia, wychowania i opieki oraz poprawę skuteczności działań.

3. Innowacja może obejmować nauczanie jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, całą szkołę lub jej część.

4. Innowacja jest możliwa po zapewnieniu przez szkołę warunków kadrowych i organizacyjnych niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.

5. Innowacja wymagająca dodatkowych nakładów może być finansowana ze środków budżetowych po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozabudżetowych po uzyskaniu środków.

6. Szczegółowe zasady opracowania zasad innowacji oraz ich wdrażania określi Dyrektor w drodze zarządzenia.

 

ROZDZIAŁ IV
ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ

§24


Organami Zespołu są:

1. Dyrektor Zespołu,
2. Zastępca Dyrektora Zespołu,
3. Kierownik Szkoły Filialnej,
4. Rada Pedagogiczna,
5. Rada Rodziców,
6. Samorząd Uczniowski.

2. Zadania Dyrektora Zespołu:
2.1 Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
2.2 Sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców.
2.3 Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
2.4 Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
2.5 Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym; niezgodne zaś wstrzymuje do wyjaśnienia i powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz organ nadzorujący.
2.6 Dopuszcza do realizacji zaproponowany przez nauczyciela program nauczania.
2.7 Powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej oraz określa zakres jego obowiązków.
2.8 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
2.9 Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z odrębnymi przepisami,
b. przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych pracownikom Zespołu,
c. występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
d. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
e. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.10 Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
2.11 Wyraża zgodę na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku wychowania przedszkolnego poza szkołą.
2.12 Opracowuje arkusz organizacyjny.
2.13 Dba o powierzone mienie.
2.14 Wydaje polecenia służbowe.
2.15 Przydziela opiekuna stażu nauczycielom ubiegającym się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego lub mianowanego.
2.16 Zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego.
2.17 Ocenia dorobek zawodowy nauczycieli za okres stażu.
2.18 Powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli stażystów.
2.19 Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych.
2.20 Wykonuje inne czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli.
2.21 Opracowuje perspektywiczne plany rozwoju placówki.
2.22 Zwalnia uczniów z niektórych zajęć dydaktycznych na podstawie orzeczeń lekarskich lub poradni pedagogiczno-psychologicznych.
2.23 Na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, może zwolnić do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełno sprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
2.24 W uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, może zwolnić ucznia z realizacji tegoż projektu.
2.25 Kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje decyzje administracyjne zakresie zezwolenia na realizację obowiązku szkolnego poza szkołą oraz indywidualnego toku lub programu nauki.
2.26 Jest przewodniczącym szkolnego zespołu egzaminacyjnego, czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.
2.27 Decyduje o przeprowadzeniu w szkole standaryzacji pytań, zadań i testów oraz zestawów do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2.28 Powołuje komisje do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego egzaminu poprawkowego, ustala termin tego egzaminu w ostatnim tygodniu ferii letnich.
2.29 Reprezentuje Zespół na zewnątrz.
2.30 Tworzy Radę Szkoły pierwszej kadencji.
2.31 Współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim.
2.32 Rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe pomiędzy organami.
2.33 Przestrzega postanowień statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
2.34 Podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych odrębnymi przepisami.
2.35 Prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.36 W porozumieniu z Radą Pedagogiczną określa szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego.


3. Zadania Zastępcy Dyrektora Zespołu:
3.1 Sprawuje nadzór pedagogiczny (przeprowadza hospitacje lekcji, kontroluje dokumentację procesu nauczania).
3.2 Szczególnym nadzorem pedagogicznym otacza nauczycieli nowozatrudnionych.
3.3 Prowadzi badania wyników nauczania w ramach wewnętrznego mierzenia jakości, dokonuje ich opracowań, prezentuje na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz przedstawia wnioski do ich realizacji.
3.4 Przewodniczy komisjom układającym plan lekcji i plan pracy szkoły.
3.5 Egzekwowanie ładu i porządku na terenie Zespołu.
3.6 Prowadzi nadzór nad aktualizacją wewnętrznej dokumentacji szkoły (statut Zespołu, regulaminy wewnętrzne np. Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego).
3.7 Wnioskuje do Dyrektora o nagradzanie i karanie pracowników Zespołu.
3.8 Pod nieobecność Dyrektora sprawuje wszystkie zadania Dyrektora oprócz zatrudniania i zwalniania.
3.9 Wypełnia inne zadania zlecone przez Dyrektora Zespołu.


4. Zadania Kierownika Szkoły Filialnej:
4.1 Planowanie, organizowanie i kierowanie pracą dydaktyczno-wychowawczą placówki.
4.2 Sprawowanie nadzoru pedagogicznego ustalonego planem nadzoru pedagogicznego.
4.3 Udział w planowaniu przydziału nauczycielom stałych prac oraz czynności dodatkowych.
4.4 Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
4.5 Udział w sporządzaniu arkusza organizacji pracy Szkoły Filialnej.
4.6 Zatwierdzanie dokumentacji nauczycielom Szkoły Filialnej.
4.7 Udzielanie urlopów wypoczynkowych, szkoleniowych, z tytułu opieki nad dzieckiem i okolicznościowych pracownikom szkoły.
4.8 Organizacja nauczania indywidualnego uczniów.
4.9 Hospitowanie lekcji wg harmonogramu zawartego w planie nadzoru pedagogicznego zgodnie z jego tematyką.
4.10 Kierowanie praktykami pedagogicznymi studentów.
4.11 Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej oraz nadzór nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej objętych zakresem czynności.
4.12 Dbanie o racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi i majątkiem szkoły.
4.13 Prowadzenie dokumentacji placówki.
4.14 Bieżące informowanie Dyrektora Zespołu o wszystkich problemach kadrowych, organizacyjnych i gospodarczych występujących w szkole.
4.15 Wykonywanie innych czynności dotyczących funkcjonowania szkoły zleconych przez Dyrektora Zespołu.

 

5. Zadania Rady Pedagogicznej

5.1 Rada Pedagogiczna w Zespole jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu, a jej posiedzenia są protokołowane.
5.2 Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ? członków Rady, którzy zobowiązani są do nie ujawniania spraw, będących przedmiotem posiedzeń Rady. Uchwały mają charakter aktu prawnego.
5.3 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
a. zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
b. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
c. podejmowanie uchwał o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania,
d. podejmowanie uchwał o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów),
e. postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia,
f. podejmowanie uchwał o promowaniu jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego, do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej,
g. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
h. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły,
i. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
j. podejmowanie uchwał, w porozumieniu z Radą Rodziców, dotyczących programu wychowawczego i programu profilaktyki,
k. wyrażanie zgody i cofanie zgody na uruchomienie w szkole oddziału międzynarodowego.

5.4 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a. organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b. projekt planu finansowego placówki,
c. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
d. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
e. przedstawione przez Dyrektora propozycje realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w klasach IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum.

5.5 Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia Radzie Szkoły.

5.6 Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole. W przypadku określonym w p. 4 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wynikach Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

5.7 Deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora.

5.8 Wykonuje kompetencje przewidziane dla Rady Szkoły zgodnie z art.52.2. ustawy o systemie oświaty.
6. Zadania Rady Rodziców:

6.1 Tryb wyboru i zasady działania Rady Rodziców :

a. Dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wybiera się wspólną Radę Rodziców.
b. Szkoła Filialna ma odrębną Radę Rodziców.
c. Rada Rodziców zwana dalej Radą jest społecznym organem szkoły. Wybory do nowych Rad Rodziców powinny być przeprowadzone do dnia 30 września danego roku szkolnego.
d. Rada liczy tylu członków ile jest oddziałów w Zespole. Ten sam rodzic nie może być przewodniczącym dwóch lub więcej rad klasowych.
e. Radę stanowią delegaci rad klasowych rodziców wybieranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej klasy.
f. Osobowy skład Rady zatwierdzany jest przez ogół rodziców w głosowaniu tajnym na zebraniu plenarnym wszystkich rodziców.
g. Nowowybrane Rady Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności.
h. Kadencja Rady trwa 1 rok, do czasu wyboru nowych Rad rodziców, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września.
i. Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza i skarbnika oraz dwóch członków, którzy stanowią Prezydium Rady. Wybory te odbywają się w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Prezydium jest zarazem przewodniczącym Rady.
j. Na tym samym posiedzeniu Rada wybiera w głosowaniu jawnym 2-osobową Komisję Rewizyjną. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być członek Prezydium.
k. Rada opracowuje Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.
l. Rada Rodziców posiada pieczątki następującej treści:

1)
RADA RODZICÓW
przy Zespole Szkół
w Nowym Żmigrodzie

2)
Przewodnicząca
Rady Rodziców

Jolanta Wietecha


6.2 Kompetencje Rady Rodziców:

a. Występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
b. Uchwalenie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska (jeżeli Rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie wymienionych wyżej programów, program ten ustala Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny).
c. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły.
d. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora.
e. Udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu.
f. Pozyskanie środków finansowych i wspieranie działalności szkoły na rzecz stałej poprawy bazy, a także innej działalności.
g. Współdecydowanie o formach pomocy dzieciom.
h. Współuczestniczenie w opracowywaniu statutu Zespołu.
i. Delegowanie jednego przedstawiciela do składu komisji konkursowej na Dyrektora Zespołu.

6.3 W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6.4 Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Rodziców określa jej Regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu, a jej posiedzenia są protokołowane. Regulamin opracowuje Rada rodziców. Jest on zatwierdzany przez zebranie ogólne.

 

7. Samorząd Uczniowski:

7.1 W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

7.2 Tryb wyboru Samorządu Uczniowskiego i zasady jego działania. Wybór Szkolnej Komisji Wyborczej (5 osób)

a. Szkolna Komisja Wyborcza składa się z 5 osób. Jej członkowie losowani są spośród kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy (1 kandydat z każdej klasy).
b. Losowanie odbywa się w obecności Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora przy udziale zgłoszonych kandydatów. W trakcie tego zebrania członkowie Szkolnej Komisji Wyborczej wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
c. Szkolna Komisja Wyborcza:
c.1 opracowuje i ogłasza kalendarz wyborczy,
c.2 przyjmuje zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego i członków samorządu,
c.3 prezentuje kandydatów,
c.4 przeprowadza głosowanie,
c.5 ogłasza wyniki wyborów,
c.6 rozpatruje protesty, a w razie konieczności przeprowadza wybory uzupełniające lub powtórne.
d. W przypadku, gdy członek komisji byłby kandydatem w wyborach, wycofuje się z pracy w komisji, a jego miejsce zajmuje członek rezerwowy (proponuje się 3 członków rezerwowych).

7.3 Wybór przewodniczącego Samorządu (1 osoba) :
a. Prawo zgłaszania kandydatów do samorządu mają wszystkie działające w szkole organizacje uczniowskie, samorządy klasowe oraz każda co najmniej 5 osobowa grupa uczniów.
b. Zgłoszenie winno być pisemne z krótką charakterystyką kandydata.
c. W dniu wyborów członkowie Szkolnej Komisji wyborczej przeprowadzają dwukrotnie głosowanie dla I i II zmiany uczniów. Głosowanie jest tajne.
d. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Komisja w obecności Dyrektora lub jego zastępcy oblicza wyniki głosowania i ogłasza je.

7.4 Wybór Zarządu Samorządu Uczniowskiego i Komisji Rewizyjnej (5 osób).
a. Zgłoszenie kandydatów na członków, przebieg głosowania ustala się tak samo, jak w przypadku wyboru przewodniczącego.

7.5 Ukonstytuowanie się Samorządu.
a. Za wybranego na Przewodniczącego uważa się kandydata, który otrzymał 50% + 1 głos spośród głosów ważnych.
b. Za wybranego na członka Zarządu uważa się 6 uczniów z najwyższą uzyskaną ilością głosów.
c. Za wybranego do Komisji Rewizyjnej uważa się 5 osób, które po wyłonieniu członków zarządu uzyskały najwyższą ilość głosów.


8. Zadania Samorządu Uczniowskiego:
8.1 Opiniuje pracę ocenianych nauczycieli.
8.2 Opiniuje program wychowawczy i program profilaktyki.
8.3 Reprezentuje interesy uczniów w zakresie:
a. oceniania, klasyfikowania i promowania,
b. form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności przy zachowaniu następujących zasad:
b.1 trzy sprawdziany w ciągu tygodniu, przy czym nie więcej niż jeden dziennie,
b.2 dwutygodniowe uprzedzenie o zamiarze sprawdzianu.
8.4 Przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie praw uczniów:
a. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
b. prawo do organizacji życia szkoły,
c. prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
d. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
e. prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcje opiekuna Samorządu uczniowskiego.

8.5 Samorząd Uczniowski opracowuje Regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu i przedstawia go do zatwierdzenia społeczności uczniowskiej.


§ 25
Zasady współdziałania organów szkoły oraz rozwiązywania konfliktów.

1. Dyrektor – Rada Pedagogiczna
1.1 Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały o ile jest to zgodne z prawem oświatowym. Wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z prawem. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
1.2 Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków Rady kierując się zasadą partnerstwa i obiektywizmu.
1.3 Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i innych pracowników szkoły. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom szkoły, jeżeli działalność tych organów narusza interesy Zespołu i nie służy rozwojowi jego wychowanków.
1.4 Dyrektor reprezentuje interesy Rady Pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet.

2. Dyrektor – Rada Rodziców
2.1 Dyrektor bezpośrednio współpracuje z Radą Rodziców.
2.2 Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, Dyrektor zawiesza jej wykonanie i w terminie określonym w regulaminie Rady uzgadnia z nią sposób postępowania w sprawie będącej przedmiotem uchwały. W wypadku braku uzgodnienia, o którym mowa, Dyrektor przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.
2.3 Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.

3. W sprawach spornych dotyczących uczniów ustala się co następuje:
3.1 Uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za pośrednictwem przewodniczącego klasy.

3.2 Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem opiekunem przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem samorządu rozstrzyga sporne kwestie.

3.3 W przypadku braku rozstrzygnięcia na tym poziomie zespół zwiększa się odpowiednio o:
a. wychowawcę klasy,
b. Dyrektora lub/i Zastępcę Szkoły
c. przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
d. przedstawiciela organu prowadzącego lub sprawę omawia się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

3.4 Decyzje Rady Pedagogicznej są ostateczne.

 
ROZDZIAŁ V
ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ

 

§26
Podstawowe informacje

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez Dyrektora Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania – do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu, Dyrektor Zespołu, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

4. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział.


§27

1. Uczniowie w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, przewidzianych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.

2. Przy podziale na oddziały decyduje liczba uczniów z obwodu ustalonego dla Zespołu, o ile nie zostały przyjęte odrębne porozumienia w tej sprawie.

3. Nie tworzy się nowego oddziału tej samej klasy, jeżeli liczba uczniów w każdym z tych oddziałów byłaby niższa niż 15.

4 Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których wymagane są specjalne warunki nauki i bezpieczeństwa: języki obce, technika, wychowanie fizyczne, elementy informatyki. Podział uczniów na grupy uzależniony jest od liczebności klas, poziomu zaawansowania (j. obce), możliwości materialnych szkoły – patrz §29 statutu.

5. Niektóre zajęcia nadobowiązkowe, zespoły wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna itp. Mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyklasowych lub międzyszkolnych. Czas trwania wymienionych zajęć wynosi 45 minut.

6. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej powinno uczestniczyć od 6 do 12 uczniów przebadanych i skierowanych na zajęcia przez lekarza.

7. Udział ucznia w zajęciach nadobowiązkowych jest dobrowolny i odbywa się za zgodą rodziców.

§28

1. Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§29

1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę, w której ustali inny czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłuższy niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy, obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

§30

1. Podziału oddziału na grupy dokonuje się na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

2. Oddział należy dzielić na grupy w nauczaniu:
2.1 języków obcych (według stopnia zaawansowania uczniów na grupy podstawowe i zaawansowane w klasach liczących powyżej 24 uczniów, zgodnie z prawem oświatowym),
2.2 elementów informatyki (od września 2010r. jeden uczeń przy jednym komputerze),
2.3 wychowania fizycznego (podział na grupy następuje powyżej 26 uczniów).


§31

1. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala zasady prowadzenia niektórych zajęć np.: nauczanie indywidualne, zajęcia wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, koła zainteresowań, które mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych lub międzyoddziałowych.


§32

1. Dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 roku życia nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie, mogą być tworzone oddziały przysposabiające do pracy.
2. Odział tworzy Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego.
3. Dyrektor Zespołu po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami ucznia, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców, przyjmuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy, uwzględniając opinię wydaną przez lekarza oraz opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
4. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów.
5. Program przysposobienia do pracy opracowuje nauczyciel, z uwzględnieniem wybranych treści kształcenia zawartych w podstawie programowej kształcenia w określonym zawodzie.


§33
Baza szkoły

1. Dla realizacji celów statutowych szkoła posiada następującą bazę w Nowym Żmigrodzie:

a. 11 sal dydaktycznych,
b. 1 salę gimnastyczną z szatnią i magazynem,
c. 2 pracownie komputerowe,
d. pomieszczenia biblioteczne,
e. świetlicę,
f. jadalnię i zaplecze kuchenne,
g. sekretariat,
h. gabinet Dyrektora,
i. 2 pokoje nauczycielskie,
j. 1 gabinet higieny szkolnej,
k. boisko do koszykówki i siatkówki

2. W Starym Żmigrodzie szkoła posiada:
a. 5 sal dydaktycznych,
b. 1 salę gimnastyczną,
c. 1 pracownię komputerową,
d. pomieszczenie biblioteczne,
e. zaplecze kuchenne,
f. pokój nauczycielski,
g. boisko do siatkówki.

 

§34
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.
3. W szkole istnieją następujące stanowiska obsługi:
3.1 sprzątaczki,
3.2 woźny,
3.3 kucharz i pomoce kuchenne,
3.4 intendent.

4. Szczegółowy zakres czynności dla zatrudnionych pracowników sporządza Dyrektor. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę.

5. Obsługę finansowo-księgową zapewnia organ prowadzący szkołę. Dla sprawnego zarządzania placówką tworzy się stanowisko sekretarza szkoły, dla którego zakres czynności opracowuje Dyrektor.

 
§35
Świetlica szkolna

1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na warunki związane z dojazdem do domu lub ze względu na czas pracy ich rodziców, organizuje się świetlicę szkolną.
2. Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Dodatkowo świetlica posiada inne dokumenty dla rodziców.
3. Świetlica jest czynna od godz. 700 do godz. 1600. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. Ponadto opieką objęci są uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym lub kursowym, którzy samodzielnie dochodzą do autobusu na podstawie pisemnej zgody rodziców/opiekunów. W przypadku braku zgody rodzica/opiekuna, uczniów odprowadza wychowawca świetlicy. Dojeżdżający uczniowie Gimnazjum są wpisani do odrębnego dziennika dojeżdżających.
4. Ucznia ze świetlicy wybiera rodzić lub osoba przez niego upoważniona (karta zgłoszenia).
5. Świetlica szkolna pracuje na podstawie szczegółowego planu pracy opracowanego na dany rok szkolny, zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną.
6. Podstawowym zadaniem świetlicy jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej, stosownie do potrzeb, zorganizowanej opieki i wychowania pozalekcyjnego, rozwoju ich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.
7. Do zadań świetlicy należy:
7.1 objęcie opieką uczniów klas 1-3, mających zajęcia na drugą zmianę i odprowadzenie ich do budynku przedszkola (osobny harmonogram dyżurów),
7.2 organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
7.3 organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej, w pomieszczeniach i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny,
7.4 ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowania i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie,
7.5 stwarzanie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
7.6 upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
7.7 rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności,
7.8 współdziałanie z rodzicami i nauczycielami, a w miarę potrzeby z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku.

 

§36
Stołówka szkolna

1. Szkoła prowadzi stołówkę szkolną, zapewniając uczniom możliwość i higieniczne warunki spożycia pełnodaniowego obiadu.

2. Zasady korzystania i bezpieczeństwa na stołówce szkolnej zawarte są w „Zasadach bezpieczeństwa uczniów w szkole”.

 

ROZDZIAŁ VI
BIBLIOTEKA

 

§37

1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

2. Biblioteka zajmuje 3 pomieszczenia:
2.1 jedno przeznaczone jest na wypożyczanie książek,
2.2 drugie na gromadzenie i przechowywanie księgozbioru,
2.3 trzecie jest jednocześnie czytelnią, która umożliwia uczniom i nauczycielom korzystanie z księgozbioru podręcznego oraz prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego i Szkolnym Centrum Multimedialnym, w którym można korzystać z komputerów podłączonych do Internetu.

3. Biblioteka gromadzi:
3.1 lektury obowiązkowe z zakresu szkoły podstawowej i gimnazjum,
3.2 lektury uzupełniające, powieści społeczno-obyczajowe i podróżniczo-przygodowe dla młodzieży,
3.3 bajki i baśnie dla dzieci,
3.4 poezję i utwory dramatyczne,
3.5 literaturę metodyczną z różnych przedmiotów,
3.6 czasopisma dla uczniów i nauczycieli.

§38


1. Do zadań bibliotekarza należy:
1.1 udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
1.2 tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
1.3 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
1.4 opracowanie projektu Regulaminu korzystania z biblioteki, czytelni i Centrum Multimedialnego,
1.5 prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,
1.6 określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu dostępności biblioteki dla ucznia przed i po lekcjach,
1.7 organizowanie konkursów czytelniczych,
1.8 przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas,
1.9 współpraca z nauczycielami szkoły,
1.10 prowadzenie zajęć z przysposobienia czytelniczego w liczbie przewidzianej w planie szkoły (co najmniej 45 minut z każdą klasą w ciągu roku),
1.11 zakup i oprawa książek.

2. Praca pedagogiczna bibliotekarza polega przede wszystkim na:
2.1 Udostępnianiu księgozbioru.
2.2 Kształtowaniu zainteresowań czytelniczych ucznia oraz podnoszeniu ogólnej kultury osobistej:
a. kierowanie lekturą czytelnika,
b. zapewnienie pomocy uczniom w przygotowaniu się do konkursów, uroczystości szkolnych,
c. zachęcanie do lektury uczniów stroniących od książki,
d. praca z czytelnikiem zaawansowanym.
2.3 Rozwijaniu zainteresowań literaturą popularnonaukową:
a. wyrabianie nawyku samodzielnego korzystania z księgozbioru podręcznego,
b. wyszukiwanie książek na określony temat.
2.4 Inspirowaniu czytelnictwa w szkole:
a. informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach,
b. organizowanie wystawek,
c. przeprowadzanie konkursów,
d. redagowanie okolicznościowych gazetek,
e. realizacja ścieżki Edukacja Czytelnicza i Medialna.
2.5 Współpracy z gronem pedagogicznym:
a. przyjmowanie zamówień na zakup książek i czasopism,
b. wyszukiwanie i udostępnianie nauczycielom i uczniom materiałów do przeprowadzenia lekcji; apeli; konkursów i innych imprez na terenie szkoły,
c. informowanie o ofertach wydawniczych.

2.6 Troskę o pozyskanie przyjaciół książek i biblioteki najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat, ponieważ najmłodsze dzieci są szczególnie otwarte na uroki obcowania z książką. Aby przybliżyć dziecku książkę, zachęcić do jej przeczytania, zainteresować uczniów czytaniem, bibliotekarz musi stosować wszelkiego rodzaju formy oddziaływania, pozyskiwania i angażowania młodych czytelników.


§39
Współpraca biblioteki z uczniami, nauczycielami i rodzicami

1. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z uczniami poprzez umożliwianie im korzystania z prawa do:
1.1 korzystania z zasobów biblioteki, zgodnie z regulaminem:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI
a. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
b. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko.
c. Dokonując zwrotu książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z karty ucznia.
d. Maksymalny czas wypożyczeń książki to jeden miesiąc. Za zgodą nauczyciela-bibliotekarza można ją prolongować /z wyjątkiem lektur/ na kolejny okres.
e. Uczeń może posiadać na swoim koncie maksymalnie 5 książek, w tym najwyżej trzy lektury.
f. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
g. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.
h. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza. Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
i. Nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.
j. Na trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego każdy czytelnik ma obowiązek oddać wszystkie wypożyczone książki.
k. Czytelnicy opuszczający szkołę (nauczyciele, uczniowie, pracownicy) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
l. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa osobny regulamin.


1.2 korzystania z komputerów i Internetu, zgodnie z regulaminem SCM,

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO
a) Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz.
b) Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny i nauczyciele.
c) Wykorzystanie centrum multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.
d) Z komputerów można korzystać jedynie za zgodą nauczyciela bibliotekarza. Przed przystąpieniem do pracy uczeń przedkłada legitymację szkolną, podaje rodzaj wykonywanej czynności, w przypadku korzystania z Internetu – określa tematykę poszukiwanych informacji oraz podpisuje się, akceptując tym samym regulamin.
e) Korzystając z komputera w celach prywatnych uczeń nie ma możliwości korzystania ze stacji dyskietek, CD oraz drukarki.
f) Wyszukiwane informacje mogą być zapisane na w/w nośnikach lub wydrukowane jeśli służą one celom dydaktycznym dla całej klasy lub szkoły.
g) Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel-bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, powinien jednak służyć radą i pomocą.
h) Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 minut.
i) Przy stanowisku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby pracujące w ciszy.
j) Po zakończeniu pracy należy usunąć z dysku oraz z pulpitu zapisane przez siebie pliki.
k) Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
l) Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników należy zachować ciszę. Okrycia wierzchnie pozostawiać w szatni, a torby, teczki itp. w przeznaczonym do tego miejscu.
ł) W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika komputera.
m) Nieprzestrzeganie regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza.
n) Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada /finansowo/ użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

ZABRANIA SIĘ:

o) Wykorzystywania komputera do prowadzenia gier i zabaw /w szczególności czatów i gadu-gadu/, a także odwiedzania tych stron.
p) Instalowania innych programów, dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
r) Korzystania z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
s) Wnoszenia i spożywania napojów oraz artykułów spożywczych.


2. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z nauczycielami i wychowawcami, współpraca ta dotyczy w szczególności:
2.1 pomocy w zdobywaniu materiałów potrzebnych nauczycielom:
a. wyszukanie książek,
b. wyszukiwanie artykułów w czasopismach,
c. poszukiwanie wiadomości w Internecie,
2.2 kserowania i drukowania materiałów,
2.3 konsultacji w zakresie zakupu książek i prenumeraty czasopism,
2.4 pomocy w egzekwowaniu terminowego zwrotu książek przez uczniów,
2.5 udostępniania sali bibliotecznych na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne,
2.6 tworzenia gazetek, gablot, strony internetowej i innych prac na rzecz szkoły,
2.7 organizowania seansów filmowych, konkursów, spotkań z ciekawymi ludźmi,
2.8 konsultacji pedagogicznych w wypadku zastępstw.

3. Współpraca z rodzicami uczniów:
3.1 Rodzice uczniów mogą stać się czytelnikami tej biblioteki na warunkach określonych w regulaminie.
3.2 Rodzice mają prawo do zapoznania się z regulaminem biblioteki oraz omawiania z Dyrektorem i bibliotekarzem spraw dotyczących dziecka, a mianowicie:
a. jego możliwości czytelniczych,
b. jego sukcesów i kłopotów związanych z czytaniem,
c. jego oczekiwań co do nowych tytułów zakupionych do biblioteki.
3.3 Rodzice mogą oddać książki do biblioteki za swoje dziecko.
3.4 Rodzice mogą pożyczyć dziecku książkę, gdy jest ono chore i samo nie może dotrzeć do biblioteki.

4. Współpraca z innymi bibliotekami i instytucjami.
4.1 Biblioteka szkolna współpracuje z:
a. Biblioteką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie,
b. Jasielskim Domem Kultury,
c. Gminną Biblioteką Publiczną w Nowym Żmigrodzie,
d. Biblioteką Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika,
e. Gminnym Ośrodkiem Kultury w Nowym Żmigrodzie,
f. Czasopismem „Region Żmigrodzki”,
g. Miejską Biblioteką Publiczną w Gorlicach.

4.2 Współpraca dotyczy:
a. wymiany informacji i doświadczeń, które mają na celu podniesienie rangi instytucji biblioteki,
b. konsultacji w prowadzeniu dokumentacji,
c. zdobywania książek,
d. konsultacji w sprawach poznawania i interpretowania prawa bibliotecznego.


ROZDZIAŁ VII
PRACOWNICY SZKOŁY

 

§40
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczyciela należy:

2.1 rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów,
2.1 realizować podstawy programowe nauczanych przedmiotów,
2.2 stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
2.3 wspomagać rozwój psychofizyczny ucznia poprzez prowadzenie różnorodnych form oddziaływań w ramach zajęć pozalekcyjnych,
2.4 stosować nowatorskie metody pracy i programy nauczania,
2.5 kontrolować systematycznie miejsca prowadzenia zajęć pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy,
2.6 zapewnić bezpieczeństwo uczniom w czasie zajęć obowiązkowych oraz dodatkowych pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, w tym kółek zainteresowań, zajęć sportowych, zabaw okolicznościowych, wycieczek, itp.
2.7 zapewnić bezpieczeństwo uczniom, którzy nie uczęszczają na przedmiot przygotowanie do życia w rodzinie; uczniowie ci, w czasie trwania zajęć znajdują pod opieką pedagoga szkolnego,
2.8 zapewnić bezpieczeństwo uczniom zwolnionym (zwolnienie lekarskie, zwolnienie od rodziców, opiekunów) z lekcji wychowania fizycznego;

a. jeśli lekcja wychowania fizycznego odbywa się na pierwszej lub ostatniej lekcji, uczeń może ją opuścić przedkładając nauczycielowi pisemną prośbę rodzica lub opiekuna; jeśli lekcja wychowania fizycznego odbywa się w środku dnia, to opiekę nad uczniem nie ćwiczącym sprawuje wychowawca świetlicy szkolnej,

2.9 zapewnić bezpieczeństwo uczniom chorym (np. przewlekle) w nagłych wypadkach złego samopoczucia; uczniowie ci wysyłani są do domu pod opieką osoby dorosłej (nauczyciela, pedagoga szkolnego, bibliotekarza, higienistki, rodzica lub opiekuna dziecka),
2.10 zapewnić bezpieczeństwo uczniom w przypadku ich złego samopoczucia; w takim przypadku do szkoły zostają wezwani rodzice ucznia,
2.11 uczestniczyć w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy,
2.12 przestrzegać przepisów statutowych,
2.13 zapoznawać się z aktualnym stanem prawnym w oświacie,
2.14 zgłaszać Dyrektorowi występowanie usterek,
2.15 w pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadkowości egzekwować przestrzeganie regulaminów,
2.16 w salach gimnastycznych i na boiskach sportowych używać tylko sprawnego sprzętu,
2.17 na każdej lekcji kontrolować obecność uczniów,
2.18 pełnić dyżury zgodnie z opracowanym harmonogramem (pedagog szkolny i bibliotekarz nie pełnią dyżurów w czasie przerw),
2.19 przygotowywać się do zajęć dydaktycznych i wychowawczych,
2.20 dbać o poprawność językową uczniów,
2.21 stosować zasady oceniania zgodnie z przyjętymi przez szkołę kryteriami,
2.22 podnosić i aktualizować wiedzę i umiejętności pedagogiczne,
2.23 służyć pomocą nauczycielom rozpoczynającym pracę pedagogiczną,
2.24 wzbogacać warsztat pracy i dbać o powierzone pomoce i sprzęt,
2.25 aktywnie uczestniczyć w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych,
2.26 realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

3. Prawa nauczyciela.
3.1 Nauczyciel rozpoczynający pracę w zawodzie ma prawo do szczególnej opieki ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej, ponadto każdy nauczyciel ma prawo do wykonywania swojej pracy w warunkach poszanowania godności osobistej i godności zawodu. W przypadku naruszenia tego prawa nauczyciel może odwołać się do Rady Pedagogicznej i innych właściwych przewidzianych prawem instytucji.

3.2 Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych (Karta Nauczyciela – art. 63), na zasadach określonych w ustawie z 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny (art. 222, 223, 224, 226 ). ( Dz. U. nr 88, poz. 553)

3.3 Kodeks karny przewiduje kary za:
a) naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego (art. 222),
b) czynną napaść na funkcjonariusza publicznego (art. 223),
c) stosowanie groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej (art. 224),
d) znieważenie funkcjonariusza publicznego (art. 226).

4. Ponadto każdy nauczyciel ma prawo do:
4.1 poszanowania własnej prywatności w relacjach z pracodawcą i w kontaktach z Rodzicami,
4.2 warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno – wychowawczych,
4.3 właściwie zorganizowanej pracy, rzetelnej oceny i godnego wynagrodzenia,
4.4 dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dodatkowych,
4.5 uznawania swoich kompetencji w zakresie nauczanego przedmiotu i podejmowanych działań wychowawczych,
4.6 decydowania o doborze metod, programu nauczania, podręczników i pomocy dydaktycznych,
4.7 prowadzenia nauczania według opracowanej przez siebie koncepcji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o systemie oświaty i po uzyskaniu akceptacji Dyrektora,
4.8 pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, starszych kolegów, doradców metodycznych i instytucji oświatowych,
4.9 wybrać podręcznik nauczanego przedmiotu, spośród dopuszczonych do użytku szkolnego,
4.10 zaproponowania programu nauczania do nauczanego przedmiotu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
4.11 wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe,
4.12 wyboru tematyki nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych,
4.13 suwerenności w ocenie pracy uczniów, zgodnie z Szkolnym Systemem Oceniania,
4.14 wyboru organizacji pracy na lekcji,
4.15 oceniania zachowania uczniów, zgodnie z punktowym systemem oceniania,
4.16 wymagania od ucznia odpowiedniego zachowania,
4.17 wymagania od ucznia odpowiedniego stroju i wyglądu,
4.18 odwoływania się w trudnych sytuacjach szkolnych do pedagoga i Dyrektora,
4.19 współpracy z rodzicami, zarówno w obszarze edukacyjnym jak i wychowawczym,
4.20 organizowania wspólnie z wychowankami, w porozumieniu z Dyrektorem konkursów, wycieczek, spotkań, zabaw itp.
4.21 zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4.22 doskonalenia zawodowego,
4.23 ubiegania się o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,
4.24 zgłaszania do Dyrektora i Rady Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Zespołu,
4.25 wpływania na życie szkoły poprzez członkostwo w Radzie Pedagogicznej,
4.26 głosu (za, przeciw) i wstrzymania się od głosu, podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej,
4.27 proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich wdrażania, po akceptacji przez właściwe organy Zespołu,
4.28 w uzasadnionych przypadkach losowych oczekiwać pomocy socjalnej zgodnie z zasadami przyznawania świadczeń socjalnych,
4.29 otrzymywania nagród za wyróżniającą pracę dydaktyczno-wychowawczą lub inne szczególne osiągnięcia,
4.30 w wyjątkowych wypadkach ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących bezpieczeństwa uczniów lub ochrony mienia szkoły.


§41

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności stosuje się zasadę, że jeden wychowawca prowadzi klasy przez cały okres nauczania w cyklu edukacyjnym.
3. Obowiązki wychowawcy danej klasy powierza Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
Wychowawca pełni swoją funkcję w stosunku do powierzonej mu klasy (oddziału) do chwili ukończenia etapu nauki przez uczniów tej klasy, chyba że Rada Rodziców złoży uzasadniony wniosek do Dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy lub sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę o zmianę.

§42
Zadania wychowawcy

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, sprawowanie działalności integracyjnej zespołu klasowego, a w szczególności:
1.1 tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
1.2 przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie,
1.3 rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez wychowanka,
1.4 na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,
1.5 wychowawca klas I i II szkoły podstawowej, w porozumieniu z rodzicami, może wnioskować do Rady Pedagogicznej o promowaniu ucznia do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego,
1.6 wychowawca klas I – III szkoły podstawowej, po zasięgnięciu opinii rodziców, może wnioskować do rady pedagogicznej o powtarzanie klasy przez ucznia tych klas.

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1 winien:
2.1 zdiagnozować warunki życia i nauki swoich wychowanków,
2.2 opracować wspólnie z rodzicami i uczniami program wychowawczy uwzględniający wychowanie prorodzinne,
2.3 utrzymywać systematyczny i częsty kontakt z innymi nauczycielami w celu koordynacji oddziaływań wychowawczych,
2.4 współpracować z rodzicami, włączając ich do rozwiązywania problemów wychowawczych,
2.5 współpracować z pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
2.6 brać czynny udział w tworzeniu dokumentacji dotyczącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej swojego wychowanka, a w szczególności w przygotowaniu i ewaluacji karty indywidualnych potrzeb ucznia, ponadto zobowiązany jest do monitorowania udzielania pomocy wychowankowi,
2.7 śledzić postępy w nauce swoich wychowanków,
2.8 dbać o systematyczne uczęszczanie uczniów na zajęcia,
2.9 udzielać porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się, wyboru zawodu itd.,
2.10 kształtować właściwe stosunki pomiędzy uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby ludzkiej,
2.11 utrzymywać stały kontakt z rodzicami i opiekunami w sprawach postępu w nauce i zachowaniu się ucznia,
2.12 powiadamiać o przewidywanym dla ucznia okresowym / rocznym stopniu niedostatecznym na miesiąc przed zakończeniem semestru,
2.13 na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym powiadomić ucznia o przewidywanych dla niego stopniach okresowych / rocznych poprzez wpis do dzienniczka ucznia,
2.14 uczestniczyć w zebraniach wywiadowczych.

3. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne).

4. Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i pedagoga szkolnego

§43
Zadania zespołów nauczycielskich

1. Dyrektor Zespołu spośród nauczycieli przedmiotów, bloków przedmiotowych lub nauczycieli grup przedmiotów pokrewnych oraz wychowawców klas tworzy zespoły przedmiotowe.
2. Pracą zespołu kieruje powołany przez Dyrektora szkoły kierownik zespołu.
3. Do zadań zespołu między innymi należy:
3.1 opiniowanie programów nauczania przed dopuszczeniem do użytku w szkole,
3.2 ustalenie zestawu programów dla danego oddziału,
3.3 opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć,
3.4 stymulowanie rozwoju uczniów,
3.5 opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania,
3.6 organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli.


§44
Pedagog szkolny

1. Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

2. Nadrzędnym zadaniem pedagoga szkolnego jest udzielanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, dbanie o właściwy rozwój dzieci i młodzieży i w tym celu podejmowanie działań wychowawczych, opiekuńczych, profilaktycznych, zaradczych.

3. Można wyróżnić 5 głównych zakresów zadań pedagoga szkolnego:

3.1

Zadania ogólnowychowawcze:
(kontrola obowiązku szkolnego uczniów, współpraca z nauczycielami, rodzicami, uczniami, innymi instytucjami wspierającymi wychowanie dzieci i młodzieży, poznanie środowiska szkolnego i rodzinnego uczniów, rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych dzieci i młodzieży, organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom)

3.2
Profilaktyka wychowawcza
(diagnoza zagrożeń, hamujących prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży, podejmowanie działań zaradczych, prowadzenie zajęć z młodzieżą - realizacja wybranych programów profilaktycznych, organizowanie imprez dotyczących profilaktyki uzależnień, agresji, innych zagadnień wychowawczych)

3.3
Indywidualna opieka pedagogiczna.
(pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy przyczyn trudności szkolnych, przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży, terapia w stosunku do uczniów niedostosowanych społecznie, agresywnych, a także dla ofiar przemocy, obserwacje, konsultacje ze specjalistami w szczególnie trudnych przypadkach (psycholog, neurolog, terapeuta, psychiatra).

3.4
Pomoc materialna.
(współpraca z GOPS, dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej(dożywianie w szkole, pomoc uczniom w zaopatrzeniu się w podręczniki szkolne, stypendia szkolne), wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu -Wydział Rodzinny i Nieletnich).

3.5
Orientacja zawodowa.
(m. in. pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły i zawodu, gromadzenie materiałów z zakresu profesjonalnego poradnictwa zawodowego, udostępnianie materiałów osobom zainteresowanym, zajęcia z młodzieżą, współpraca z instytucjami, zajmującymi się poradnictwem zawodowym).

4. Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:
4.1 gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
4.2 gdy ktoś naruszy ich prawa;
4.3 gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
4.4 gdy potrzebują pomocy i rady;
4.5 gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
4.6 gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę ponadgimnazjalną.
5. Rodzice uczniów mogą oczekiwać:
5.1 pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:
5.2 trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka - możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci; problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
5.3 uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno - zawodowej dla swojego dziecka.

6. Nauczyciele mogą oczekiwać:
6.1 pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
6.2 analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
6.3 współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
6.4 wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
6.5 wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarmi przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym)

 

ROZDZIAŁ VIII
UCZNIOWIE I RODZICE

 

§45
Obowiązek szkolny. Zasady rekrutacji uczniów.

1. Dotyczy szkoły podstawowej i filialnej szkoły podstawowej:
1.1 Nauka w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa.
1.2 Szkoła podstawowa przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły z rocznym wyprzedzeniem w terminie do 15 czerwca każdego roku na podstawie wykazu sporządzonego przez biuro meldunkowe Urzędu Gminy.
1.3 Do szkoły podstawowej z wyznaczonym obwodem, z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie. Przyjęcie dziecka do szkoły dokonuje się na podstawie zgłoszenia rodzica.
1.4 Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców.
1.5 Do szkoły podstawowej i filialnej szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie w wieku od 6 do 13 lat, podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.
1.6 Dyrektor szkoły na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego
1.7 Do 15 kwietnia szkoła przyjmuje wnioski rodziców dzieci z obwodu, jak również dzieci spoza obwodu. W pierwszym tygodniu maja zostają ogłoszone wyniki. Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do 1 klasy zostają powiadomieni o tym fakcie telefonicznie. Lista uczniów przyjętych do 1 klasy jest wywieszona w czerwcu.

2. Dotyczy Gimnazjum:
2.1 Nauka w zakresie gimnazjum jest obowiązkowa.
2.2 Gimnazjum przyjmuje uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły z rocznym wyprzedzeniem w terminie do 15 czerwca każdego roku na podstawie wykazu sporządzonego przez biuro meldunkowe Urzędu Gminy.
2.3 Do gimnazjum z wyznaczonym obwodem, z urzędu przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie. Przyjęcie dziecka do szkoły dokonuje się na podstawie podania, z podpisem rodzica (do klasy sportowej – obojga rodziców)..
2.4 Dzieci zamieszkałe poza obwodem danego gimnazjum przyjmuje się na wolne miejsca w danej szkole na wniosek rodziców.
2.5 Warunkiem przyjęcia ucznia jest świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o przystąpieniu do sprawdzianu końcowego lub jego zwolnieniu oraz potwierdzenie zameldowania ucznia na danym terenie.
2.6 Dyrektor podaje kryteria kandydatom do wiadomości nie później niż do końca lutego danego roku.
2.7 Terminy przeprowadzenia rekrutacji oraz terminy składania dokumentów określa Podkarpacki Kurator Oświaty. W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania uzupełniającego, jego termin wyznacza dyrektor w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Nowy Żmigród.
2.8 W pierwszej kolejności na wniosek rodziców do gimnazjum przyjmowani są laureaci konkursów przedmiotowych.
2.9 Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku od 12 do 16 lat, podlegają oni obowiązkowi szkolnemu do 18 roku życia.
2.10 Dyrektor na wniosek rodziców i po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić na pozaszkolną formę realizacji obowiązku szkolnego.
2.11 Warunki przyjmowania uczniów oraz przechodzenia z jednej szkoły do drugiej regulują odrębne przepisy.
2.12 Szkoła przyjmuje podania do końca kwietnia, w czerwcu są one uzupełniane o świadectwa i zaświadczenia z CKE. Po skompletowaniu dokumentów szkoła weryfikuje listę osób przyjętych do klasy 1. Rodzice uczniów, którzy nie zostali przyjęci, otrzymują informację telefoniczną. Lista osób przyjętych do 1 klasy gimnazjum jest wywieszona w czerwcu.

3. Kryteria szczegółowe dla kandydatów do gimnazjum, sposób przeliczania na punkty ocen i innych osiągnięć ucznia.

3.1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza Kapłana – Męczennika w Nowym Żmigrodzie może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 118 punktów.
a) za wyniki ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki szkoły podstawowej – 40 punktów.
b) za oceny z trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – 75 punktów.

3.2. Ze sprawdzianu.
Wyniki procentowe uzyskane ze sprawdzianu przeliczone są na punkty w następujący sposób: 1% - 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia z całego sprawdzianu wynosi 40 punktów.

3.3. Za oceny z trzech przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski) kandydat otrzymuje odpowiednio:
za ocenę celującą – 20 punktów,
za ocenę bardzo dobrą – 16 punktów,
za ocenę dobrą – 12 punktów,
za ocenę dostateczną – 8 punktów.

Za oceny uczeń maksymalnie może otrzymać 60 punktów.

3.4. Za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
a) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (6 punktów),
b) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (5 punktów), za uzyskanie więcej niż jednego tytułu laureata lub finalisty (8 punktów),

Wykaz konkursów, o których mowa:
Rodzaj konkursu
Nazwa konkursu
Konkursy przedmiotowe – obejmujące i poszerzające treści podstawy programowej jednego przedmiotu o zasięgu wojewódzkim
polonistyczny,
matematyczny,
języka angielskiego.

c) uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu gminnym (zawody sportowe), powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów):
* I miejsce – 3 punkty,
* II miejsce – 2 punkty,
* III miejsce – 1 punkt.
d) stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego (do 3 punktów)

Za dodatkowe osiągnięcia, odnotowane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalnie można otrzymać 18 punktów.


3.5. Zasady rekrutacji do klasy 1-sportowej gimnazjum obejmują wszystkie powyższe kryteria i ponadto:
a) bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony zaświadczeniem lekarskim wydanym przez Przychodnię Sportowo-Lekarską lub lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
b) zaliczenie próby sprawności fizycznej, ustalonej przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną, w skład której wchodzą:


* SZYBKOŚĆ – bieg na -60 metrów
- start na sygnał trenera z pozycji wysokiej,
- liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób,
- czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy,
- próba wykonana na boisku ze sztuczną nawierzchnią;

Punktacja:
chłopcy
- poniżej 9.0s. – 3pkt.
- od 9.1s. do 10.5s. – 2pkt.
- od 10.6s. do 11.5s. – 1pkt.
- powyżej 11.5s. – 0pkt.

dziewczęta
- poniżej 9.3s. – 3pkt.
- od 9.4s. do 10.8s. – 2pkt.
- od 10.9s. do 12.5s. – 1pkt.
- powyżej 12.5s. – 0pkt.

 

* WYTRZYMAŁOŚĆ – bieg na 1000 metrów chłopcy i 600 metrów dziewczęta
- start na sygnał trenera z pozycji wysokiej,
- czas mierzony z dokładnością do 1 sekundy,
- próba wykonana na boisku z naturalną nawierzchnią;

Punktacja:
chłopcy
poniżej 3.30min. – 3pkt.
- od 3.31min. do 4.50min. – 2pkt.
- od 4.51min. do 5.50. – 1pkt.
- powyżej 5.50min. – 0pkt.

dziewczęta
- poniżej 2.30min. – 3pkt.
- od 2.31min. do 3.50min. – 2pkt.
- od 3.51min. do 4.50. – 1pkt.
- powyżej 4.50min. – 0pkt.

* MOC – skok w dal z miejsca
- na linii z jednoczesnego odbicia obunóż,
- skok mierzony w centymetrach,
- liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób;

Punktacja:
chłopcy
- powyżej 200cm. – 3pkt.
- od 140cm. do 199cm. – 2pkt
- od 120cm. do 139cm. – 1pkt.
- poniżej 120cm. – 0pkt.

dziewczęta
- powyżej 180cm. – 3pkt.
- od 130cm. do 179cm. – 2pkt.
- od 100cm. do 129cm. – 1pkt.
- poniżej 100cm. – 0pkt.

* ZWINNOŚĆ – bieg 4 x 10 metrów z dotknięciem linii,
- start na sygnał trenera z pozycji wysokiej,
- liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób,
- czas mierzony z dokładnością do 1/10 sekundy.

Punktacja:
chłopcy
- poniżej 10s. – 3pkt.
- od 10.1s. do 13s. – 2pkt.
- 13.1s. do 15s. – 1pkt.
- powyżej 15s. – 0pkt.

dziewczęta
- poniżej 12s. – 3pkt.
- od 12.1s. do 14s. – 2pkt.
- 14.1s. do 16s. – 1pkt.
- powyżej 16s. – 0pkt.

* SIŁA – rzut piłką lekarską 3kg. w tył za głowy
liczy się odległość w metrach
liczy się wynik lepszy z dwóch wykonanych prób

Punktacja:
chłopcy
- powyżej 8m. – 3pkt.
- od 5.50m. do 7.99m. – 2pkt.
- od 4.00m. do 5.49m. – 1pkt.
- poniżej 4.00m. – 0pkt.

dziewczęta
- powyżej 7m. – 3pkt.
- od 5.50m. do 6.99m. – 2pkt.
- od 4.00m. do 5.49m. – 1pkt.
- poniżej 4.00m. – 0pkt.

Końcowa klasyfikacja punktowa:

* Testy sprawności ogólnej
a) szybkość od 0pkt. do 3pkt.
b) wytrzymałość od 0pkt. do 3pkt.
c) moc od 0pkt. do 3pkt.
d) zwinność od 0pkt. do 3pkt.
e) siła od 0pkt. do 3pkt.


Maksymalna ilość punktów do zdobycia z testu sprawności ogólnej to 15pkt.

 

§46
Prawa i obowiązki ucznia

 

1. Uczeń Zespołu ma prawo do:
1.1 znajomości statutu szkoły i innych aktów prawnych dotyczących szkoły, a w szczególności regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania, szkolnego systemu oceniania, programu wychowawczego szkoły, programu profilaktyki, planu rozwoju szkoły,
1.2 opieki na terenie szkoły od godziny 7:30 do zakończenia zajęć; w przypadku rozpoczynania zajęć w późniejszych godzinach – na przerwie przed rozpoczęciem tych zajęć,
1.3 sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny swoich wiadomości i umiejętności,
1.4 informacji o ocenie okresowej i końcoworocznej przynajmniej na 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym,
1.5 począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, ma prawo zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć,
1.6 właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
1.7 znajomości wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów w swojej klasie,
1.8 dodatkowej pomocy w postaci wyjaśnień, lektury, pomocy naukowych jeśli jest szczególnie zainteresowany przedmiotem,
1.9 korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej na zasadach określonych w regulaminie biblioteki,
1.10 powiadamiania go z tygodniowym wyprzedzeniem o terminie i zakresie planowanych zadań klasowych i sprawdzianów wiadomości,
1.11 takiego rozłożenia sprawdzianów w czasie, by w ciągu dnia był przeprowadzony nie więcej niż jeden, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
1.12 uczestnictwa w organizowanych przez szkołę kołach przedmiotowych i zainteresowań oraz udziału w imprezach kulturalnych, rozrywkowych, sportowych i innych,
1.13 udziału w konkursach, przeglądach, zawodach i imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami,
1.14 swobody wyrażania myśli i przekonań, a w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych –jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
1.15 traktowania go z poszanowaniem godności własnej oraz dyskrecji w sprawach osobistych,
1.16 należenia do wybranej przez siebie organizacji działającej w szkole,
1.17 zwracania się do wychowawcy, nauczycieli oraz dyrekcji ze swoimi problemami i uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
1.18 otrzymywania pomocy medyczno-sanitarnej i porad higienistki szkolnej,
1.19 korzystania z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami,

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie, a zwłaszcza:
2.1 systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły, właściwie zachowywać się w ich trakcie,
2.2 uczniowie nieobjęci opieką świetlicy mają obowiązek przychodzić na zajęcia w czasie przerwy poprzedzającej dane zajęcia i opuszczać szkołę po zajęciach; w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, szkoła nie odpowiada za bezpieczeństwo ucznia,
2.3 przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu się do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
2.4 szanować szkolne pomoce naukowe, sprzęt i pomieszczenia,
a. Za wszelkie świadome i celowe zniszczenia na terenie szkoły uczeń (jego rodzic lub opiekun) ponosi odpowiedzialność materialną.
2.5 systematycznie przygotowywać się do lekcji, wykonywać zadane prace domowe (na okres świąt lub ferii zadań domowych nie zadaje się),
2.6 posiadać wymagane podręczniki, zeszyty i przybory szkolne,
2.7 uczniowie gimnazjum mają obowiązek brać udział w realizacji projektu edukacyjnego,
2.8 usprawiedliwiać swoje nieobecności na zajęciach edukacyjnych w terminie do dwóch tygodni, w formie pisemnego usprawiedliwienia napisanego przez rodziców lub opiekunów lub ustnego przez rodziców lub opiekunów,
2.9 nosić na terenie szkoły ujednolicony strój codzienny ustalony przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i zaakceptowany przez uczniów
2.10 nosić strój odświętny (a nie ujednolicony strój codzienny) w następujących dniach: dzień rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, dzień patrona szkoły, oraz strój sportowy w dniu sportu,
2.11 na dyskotekach, zabawach, imprezach rozrywkowych nosić schludny, przyzwoity, skromny strój dowolny,
a. W przypadku niedostosowania się uczeń może zostać wykluczony z imprezy rozrywkowej, dyskoteki itp.
2.12 respektować zakaz używania na terenie szkoły telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki i wideo, aparatów fotograficznych,
a. Z telefonów komórkowych mogą korzystać jedynie uczniowie, którzy ze względów zdrowotnych muszą mieć stały kontakt z rodzicami bądź opiekunami;
b. W przypadku zabrania uczniowi telefonu komórkowego, odtwarzacza muzyki lub wideo przez nauczyciela, sprzęt pozostaje w depozycie u Dyrektora szkoły i może być odebrany przez rodzica,
2.13 przeciwdziałać złemu zachowaniu się kolegów,
2.14 znać swój rozkład zajęć, wypełniać obowiązki dyżurnego, spełniać polecenia nauczycieli,
2.15 zapoznać się i przestrzegać zasad dotyczących bezpieczeństwa przebywania na terenie szkoły i dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne, kolegów i nauczycieli,
2.16 dbać o honor i tradycję szkoły,
2.17 podporządkować się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom samorządu uczniowskiego,
2.18 okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy,
2.19 w sprawach spornych zachować tryb postępowania określony w § 12 p. b,
2.20 uczniom zabrania się palenia papierosów (także e-papierosów), picia alkoholu, używania środków odurzających, psychoaktywnych i narkotyków,
2.21 uczniom zabrania się przynoszenia do szkoły środków wybuchowych, materiałów toksycznych lub trucizn, świec dymnych, gazów obezwładniających i innych niebezpiecznych rzeczy.

 


§47
Nagrody i kary

 

1. Nagrody:

1.1 Za rzetelną naukę, wzorowe zachowanie i aktywność społeczną uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony:
a. pochwałą wychowawcy wobec klasy,
b. pochwałą Dyrektora wobec uczniów szkoły,
c. listem gratulacyjnym do rodziców (opiekunów),
d. dyplomem uznania,
e. nagrodą rzeczową,
f. świadectwem z wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki określone innymi przepisami, tj. uzyskał średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
g. wpisem do „Złotej Księgi”.

1.2 W indywidualnych przypadkach stosuje się dodatkowo System Nagród i Kar, który stanowi odrębny dokument.
1.3 Kandydatów do nagród i wyróżnień zgłaszają do Dyrektora szkoły: wychowawcy klas, nauczyciele, samorząd szkolny.
1.4 Nagrody i wyróżnienia przyznaje Dyrektor szkoły; po konsultacji z Radą Pedagogiczną.
1.5 Przyjmuje się zasadę łącznego nagradzania za osiągnięcia w rożnych dziedzinach.
1.6 Nagrody finansowane są z budżetu szkoły oraz przez Radę Rodziców.

2. Kary:

2.1 Za nieprzestrzeganie postanowień statutu określających obowiązki ucznia może on być ukarany:
a. upomnieniem wychowawcy wobec klasy,
b. upomnieniem lub naganą Dyrektora wobec klasy,
c. upomnieniem lub naganą Dyrektora wobec społeczności uczniowskiej Zespołu,
d. ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców (opiekunów) przez Dyrektora o nagannym zachowaniu ich dziecka,
e. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych i do reprezentowania Zespołu na zewnątrz,
f. przeniesieniem ucznia do równoległego oddziału bądź klasy,
g. przeniesienie ucznia przez kuratora do innej szkoły.

2.2 W indywidualnych przypadkach stosuje się dodatkowo System Nagród i Kar, który stanowi odrębny dokument.
2.3 Od każdej wymierzonej kary uczeń może się odwołać za pośrednictwem Samorządu uczniowskiego, wychowawcy lub rodziców do Dyrektora Zespołu w terminie 2 dni.
2.4 Kara wymieniona w punkcie g) może być zastosowana w przypadku: rażącego łamania zasad kultury współżycia, rażących przypadków łamania postanowień statutu Zespołu, kolizji z prawem, demoralizacji innych uczniów, umyślnym spowodowaniu uszczerbku na zdrowiu kolegi.
2.5 Dyrektor Zespołu może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
2.6 Uczeń Zespołu może być skreślony z listy uczniów w dwóch przypadkach:
a. przeniesienie ucznia do innej szkoły, po wcześniejszym uzyskaniu zgody jej Dyrektora,
b. ukończenie przez ucznia 18 roku życia.

2.7 Decyzję o skreśleniu ucznia z listy podejmuje Dyrektor Zespołu za zgodą Rady Pedagogicznej.
2.8 O przyznanej uczniowi nagrodzie oraz zastosowaniu wobec niego kary, wychowawca informuje rodziców ucznia lub jego prawnych opiekunów.
2.9 Statut ustanawia, że:
a. nie mogą być stosowane inne kary, a zwłaszcza kary naruszające nietykalność i godność osobistą ucznia,
b. Dyrektor Zespołu może wstrzymać wykonanie kary wobec ucznia na okres pół roku jeżeli uzyska on poręczenie wychowawcy, samorządu szkolnego lub klasowego.
2.10 Uczeń ma prawo odwoływania się od kary.
2.11 Odwołania od kar udzielonych przez wychowawców rozpatruje Dyrektor szkoły. Odwołania od pozostałych kar rozpatruje Rada Pedagogiczna wraz z Samorządem Uczniowskim.


§48
Zasady i formy współpracy z rodzicami

 

1. Obecne warunki sprzyjają zmianom w orientacjach pedagogicznych rodziców i rozwojowi ich współuczestnictwa w procesie nauczania dzieci. Oznacza to większe ich zaangażowanie w sprawy wychowania w szkole, wzięcie współodpowiedzialności za ten proces. Rodzice powinni mieć rzeczywisty wpływ na to, w jaki sposób i z jakimi efektami odbywa się kształcenie ich dzieci.
2. W ramach współpracy z rodzicami realizowane są następujące zadania:
2.1 Organizowanie spotkań i wywiadówek z rodzicami.
2.2 Zorganizowanie klasowej Rady Rodziców.
2.3 Czynne włączenie rodziców do pracy wychowawczej i dydaktycznej w szkole:
a. omówienie z rodzicami planu pracy wychowawczej i dydaktycznej,
b. organizowanie spotkań rodziców z zespołem uczniowskim,
c. organizowanie otwartych lekcji dla rodziców,
d. włączenie rodziców do prac społecznych i inwestycji w klasie.
2.4 Organizowanie indywidualnych kontaktów z rodzicami.
2.5 Pedagogizacja rodziców.
3. Z zadań tych wychowawca może się wywiązywać stosując różne formy współpracy z rodzicami oraz przez umożliwienie im rzeczywistego współudziału w życiu klasy. Aby zadanie to zostało wypełnione należycie, obie strony muszą mieć świadomość celowości swoich działań.
4. Cele i zasady współdziałania nauczycieli i rodziców.
4.1 Nadrzędnym celem współdziałania nauczycieli i rodziców jest dążenie do usprawniania pracy wychowawczej z uczniami. Udoskonalenie działań wychowawczych dotyczy spraw związanych z wychowaniem i uczeniem się wszystkich uczniów bez wyjątku. Oczywiście szczególne znaczenie ma tu współpraca, obejmująca uczniów, którzy zaniedbują się w obowiązkach szkolnych, nie uważają na lekcjach, są nadmiernie agresywni lub wyciszeni.
4.2 Inny cel współpracy szkoły i rodziców to lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów tak w środowisku szkolnym jak i domowym. Bez tego typu rozeznania nie może być mowy o sprawnej działalności wychowawczej. Sprzyjają temu w szczególności takie formy kontaktów nauczycieli i rodziców, w trakcie których istnieje możliwość wymiany wzajemnych spostrzeżeń co do zachowania się podopiecznych w domu i szkole. Niezbyt dokładne poznanie uczniów może prowadzić do błędów wychowawczych, przede wszystkim do lekceważenia oczywistych powiązań między postępowaniem dorosłych a niewłaściwymi sposobami zachowania się dzieci i młodzieży. Warto w tym miejscu podkreślić, że im częstsze kontakty nauczycieli i rodziców, tym lepsze zrozumienie tych stron.
4.3 Innym istotnym elementem usprawnienia pracy wychowawczej w szkole jest zjednywanie rodziców dla ogółu uczniów. Chodzi tutaj o tych opiekunów, którzy mają odpowiednie predyspozycje psychiczne oraz dysponują wolnym czasem.
4.4 Oprócz zasygnalizowanych wyżej celów współpracy nauczycieli i rodziców, istnieją jeszcze inne, np.:
a. przekonanie obu stron o tym, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych działań przez szkołę i dom;
b. wytworzenie i wzmocnienie więzi emocjonalnej między nauczycielami i rodzicami;
c. wymiana spostrzeżeń dotyczących rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego uczniów.

5. Prawa i obowiązki rodziców
5.1 Współpracę umożliwia jasne określenie obszaru kompetencji rodziców i nauczycieli. Rodzice posiadają prawa rodzicielskie, a więc to oni decydują, jakiej szkole i jakiemu nauczycielowi powierzą swoje dzieci. To rodzice w szczególności ponoszą odpowiedzialność za dziecko, jego zdrowie, rozwój, wychowanie i przygotowanie do samodzielnego życia. Oni też zaspakajają potrzeby materialne i emocjonalne dziecka oraz ponoszą odpowiedzialność za własną relację z wychowankiem, natomiast nie odpowiadają bezpośrednio za relację dziecka z nauczycielem.

5.2 Nauczyciele uczą i wychowują powierzonych podopiecznych, odpowiadając za przebieg procesu edukacji, jego efekty, oraz za rozwiązywanie problemów z zachowaniem dziecka. Nauczyciele zajmują się dzieckiem w ramach swojej pracy zawodowej, jednak, z czego muszą sobie zdawać sprawę rodzice, mają istotny wpływ na rozwój i wychowanie dziecka.

5.3 Dla dobra rozwoju współpracy rodziców i szkoły należy jasno wytyczyć obszary współpracy. Ważniejsze z nich to planowanie i stymulowanie rozwoju dziecka oraz zapobieganie zagrożeniom.
5.4 Rodzice mają prawo do:
a. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji ekonomicznej,
b. uznania ich prymatu jako "pierwszych nauczycieli" swoich dzieci,
c. pełnego dostępu do formalnego systemu edukacji dla swoich dzieci z uwzględnieniem ich potrzeb, możliwości i osiągnięć,
d. rodzice mają prawo dostępu do wszelkich informacji o instytucjach oświatowych, które mogą dotyczyć ich dzieci,
e. wyboru takiej drogi edukacji dla swoich dzieci, która jest najbliższa ich przekonaniom i wartościom uznawanym za najważniejsze dla rozwoju ich dzieci,
f. domagania się od formalnego systemu edukacji tego, aby ich dzieci osiągnęły wiedzę duchową i kulturową,
g. rodzice mają prawo wpływać na politykę oświatową realizowaną w szkołach ich dzieci,
h. wydawania opinii i przeprowadzania konsultacji z władzami odpowiedzialnymi za edukację na wszystkich poziomach ich struktur,
i. pomocy materialnej ze strony władz publicznych, eliminującej wszelkie bariery finansowe, które mogłyby utrudnić dostęp ich dzieci do edukacji,
j. rodzice mają prawo żądać od odpowiedzialnych władz publicznych wysokiej jakości usługi edukacyjnej,
k. rodzice uczniów klas I i II szkoły podstawowej mają prawo do złożenia wniosku do Rady Pedagogicznej o promowanie ucznia do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego,
l. wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej, również w ciągu roku szkolnego,
m. wyrażenia opinii o wniosku wychowawcy klas I – III o pozostawieniu ucznia w tej samej klasie.

5.5 Rodzice mają obowiązek:
a. wychowywać swoje dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i za cały ludzki świat,
b. wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny i nie zaniedbywać ich,
c. zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu ich dzieci w szkole,
d. przekazywania wszelkich informacji szkołom, do których uczęszczają ich dzieci, informacji dotyczących możliwości osiągnięcia wspólnych (tj. domu i szkoły) celów edukacyjnych,
e. dokonania świadomego wyboru  drogi edukacyjnej, jaką ich dzieci powinny zmierzać,
f. wychowywać swoje dzieci w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi i ich przekonań,
h. osobiście włączać się w życie szkół ich dzieci i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
i. tworzyć demokratyczne, reprezentatywne organizacje na wszystkich poziomach, organizacje te będą reprezentowały rodziców i ich interesy,
j. poświęcać swój czas i uwagę swoim dzieciom i ich szkołom, tak aby wzmocnić ich wysiłki skierowane na osiągnięcie określonych celów nauczania,
k. poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności "pierwszych nauczycieli" i partnerów w kontakcie: szkoła - dom.

5.6 W przypadku gdy rodzice nie wypełniają swoich zadań opiekuńczo-wychowawczych, Dyrektor ma prawo zwrócić się do odpowiednich instytucji z wnioskiem o udzielenie pomocy dziecku lub jego rodzicom.


6. Formy współpracy rodziców ze szkołą

6.1 Największą popularnością wśród rodziców cieszą się następujące formy współuczestniczenia rodziców w edukacji szkolnej dzieci:
a. utrzymywanie kontaktu z nauczycielem (np.: udział w zebraniach klasowych, rozmowy indywidualne, itp.),
b. uczestnictwo i współorganizowanie wycieczek, imprez klasowych i szkolnych,
c. świadczenie pracy i usług na rzecz klasy, szkoły (np. dekorowanie klasy, wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.).


6.2 Zebrania z rodzicami
Do najczęściej realizowanych form współdziałania szkoły i domu należą spotkania zbiorowe. Omawia się na nich najczęściej sprawy dotyczące ogółu uczniów danej klasy czy też szkoły jako instytucji kształcącej i wychowującej. W takich spotkaniach uczestniczy jednocześnie co najmniej kilka osób , zazwyczaj rodziców uczniów chodzących do tej samej klasy lub klas równoległych.
Spotkania organizowane są przeważnie dla matek i ojców uczniów jednej klasy i odbywają się nie częściej niż sześć - siedem razy w ciągu roku szkolnego, w razie potrzeby - częściej. Omawiane są na nich sprawy organizacyjne klasy, osiągnięcia edukacyjne uczniów, ich udział w konkursach, oraz napotykane przez nauczycieli trudności w trakcie nauczania i wychowania, plan pracy wychowawczej, wewnątrzszkolny system oceniania z zachowania i przedmiotów.  


6.3 Uczestnictwo, współorganizacja imprez klasowych, szkolnych
Tego typu spotkania są uzupełnieniem zebrań z rodzicami, umożliwiają one rodzicom przekonanie się, że życie w szkole wcale nie jest monotonne i nie sprowadza się wyłącznie do nauki. Są także okazją do lepszego poznania swych dzieci i panującej w szkole atmosfery. Dostarczają one rodzicom wiele przeżyć emocjonalnych. Zapraszani są na nie wszyscy lub tylko niektórzy rodzice, w zależności od celu spotkania.
Do tego typu zebrań należą spotkania z okazji uroczystości i imprez klasowych i ogólnoszkolnych. Inicjatorem i organizatorem tych pierwszych przeważnie jest wychowawca. Współorganizatorami są rodzice. Dogodną sposobność do ich przygotowania stwarzają różnego rodzaju święta (np.: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Dziecka, które można wprowadzić na stałe do kalendarza pracy placówki), rocznice wydarzeń w kraju lub mieście, rozpoczęcie lub zakończenie roku szkolnego.


6.4 Spotkania dotyczące trudności wychowawczych
Zarówno nauczyciele, jak i rodzice mają bardzo często do czynienia z dziećmi sprawiającymi kłopoty wychowawcze. Jest wiele spraw, które wykraczają poza kompetencje zawodowe i możliwości nauczyciela. Wtedy może on zwrócić się o pomoc do różnych specjalistów, np. psychologów, pedagogów szkolnych, przedstawicieli nauki, kultury, resortów zdrowia i sprawiedliwości, członków stowarzyszeń. Udzielają oni informacji na interesujące rodziców tematy, mogą też podjąć się bezpośredniej pracy z rodzicami, m.in. rozstrzygnięcia niektórych kwestii spornych, a także inicjowania wśród nich dyskusji w zakresie różnych problemów wychowawczych.


6.5 Szkolenia dla rodziców
Spotkania tego typu dotyczą szerokiej rzeszy rodziców dzieci z różnych klas. Mogą nimi być prelekcje, w czasie których wygłaszane są wykłady, a słuchacze często zadają prelegentowi pytania, niekiedy może dojść do ożywionej wymiany opinii i stanowisk. Inną formą tego typu spotkań są konferencje, czyli spotkania seminaryjne lub dyskusyjne, podczas których zaproszony gość wprowadza rodziców w interesującą ich problematykę, zadaje pytania zachęcające do czynnego udziału w dyskusji oraz kieruje jej przebiegiem. Takie seminaria mają wyraźną przewagę nad prelekcjami, gdyż pobudzają rodziców do aktywności werbalnej.
Tematy referowane i omawiane podczas szkoleń mogą wykraczać poza problematykę ściśle pedagogiczno - psychologiczną i dotyczyć m.in. zagadnień odżywiania, ubierania się dzieci, ich ochrony przed wypadkami drogowymi.
Prelegentem może być pracownik szkoły np.: nauczyciel prowadzący zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, który naświetli rodzicom np. problem wad postawy u dzieci.


6.6 Zbieranie opinii rodziców o szkole
Nowoczesna i przyjazna dziecku szkoła nie może obejść się bez głosu doradczego rodziców. Mają oni prawo ocenić pracę szkoły i wypowiedzieć się na temat wzajemnych oczekiwań i dążeń. Sposoby zbierania opinii mogą być różne, jednym z nich jest ankieta. Po jej opracowaniu zainteresowani powinni być powiadomieni o jej wynikach i sposobie ich wykorzystania.


6.7 Rozmowy telefoniczne
Istotnym i wcale nierzadkim uzupełnieniem indywidualnych form współdziałania nauczycieli i rodziców są rozmowy telefoniczne. Nie ograniczają się one tylko do usprawiedliwień ze strony rodziców dotyczących niemożności uczestniczenia w zebraniu czy też do informacji o wypadkach losowych. Często mają one na celu wymianę informacji o uczniu. I tutaj nauczyciel musi znowu pamiętać o tym, aby nie mówić o wychowanku samych złych słów.
Rozmowy telefoniczne wychowawcy z przedstawicielem np. „trójki klasowej” mogą też dotyczyć spraw organizacyjnych, pewnych ostatecznych ustaleń czy nowych okoliczności (wyjścia, imprezy, itp.).


6.8 Działalność w Radzie Rodziców i Radzie Szkoły
Rada Rodziców to organ doradczy nauczycieli, który stawia sobie za cel m.in. włączenie ogółu rodziców do współudziału w spełnianiu trzech podstawowych funkcji szkoły: opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej. Cel ten wyznacza więc różnorakie zadania komitetu rodzicielskiego, które nie ograniczają się tylko do zaspakajania potrzeb materialno - bytowych (np.: przeprowadzenie remontu czy pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej).


6.9 Współudział w pracy dydaktycznej szkoły
Odpowiedzialność za poziom szkolnych osiągnięć uczniów ponoszą przede wszystkim nauczyciele, ale rodzice mogą im pomóc w podwyższaniu wyników nauczania poprzez np.: właściwe motywowanie dzieci do uczenia się, co pozostaje w ścisłym związku ze stosunkiem młodzieży do szkoły. Im korzystniejszy jest ten stosunek,  tym  uczniowie chętniej podejmują się wykonania powierzonych im zadań. Dlatego też rodzice w środowisku domowym powinni łagodzić wszelkie uprzedzenia dzieci do szkoły czy nauczycieli. Rodzice też muszą pamiętać o tym, że rygorystyczne nakłanianie dzieci do wykonywania zadań przynosi odwrotny skutek. Należy więc pociechy umiejętnie nakłaniać do działań.

6.10 Zapewnienie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i odrabiania lekcji ma także bardzo duże znaczenie dla ich postępów w nauce. Oprócz tego opiekunowie muszą pamiętać o okazywaniu ciągłego zainteresowania jego postępami w nauce. Jeśli zdarzy się, że dziecko przyniesie do domu ocenę niedostateczną, rodzic powinien na tę sytuację odpowiednio zareagować i okazać zrozumienie dla problemów syna czy córki oraz wspólnie szukać dróg ich rozwiązania. Mogą inicjować powstanie zespołów wyrównawczych lub, jeśli posiadają odpowiednie kwalifikacje, sami organizować zespoły wspierające uczniów z problemami dydaktycznymi.
 

6.11 Organizowanie czasu wolnego uczniów
Rodzice mogą i powinni dopomóc dzieciom w organizowaniu wolnego czasu. Od sposobu jego wykorzystania zależą nie tylko ich osiągnięcia w szkole, ale także ich prawidłowy rozwój społeczny. Dobrymi sposobami wypoczynku i rozrywki są: gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacery, wspólne wyjścia do kina czy teatru, na koncert, rozmowa, wspólne kultywowanie tradycji rodzinnych, wykonywanie drobnych prac domowych, itp.
 

6.12 Pomoc uczniom w wyborze przyszłej szkoły, zawodu
Wybór zawodu jest w życiu uczniów wydarzeniem przełomowym, rozstrzygającym o dalszych losach. Dlatego trudno sobie wyobrazić, żeby nauczyciele i rodzice nie ułatwili dzieciom podjęcia przemyślanej decyzji. Pomogą im poprzez długofalowe i systematyczne oddziaływanie wychowawcze. W ramach preorientacji zawodowej rodzice mogą dopomóc w organizowaniu spotkań uczniów z przedstawicielami różnych zawodów. Przy wyborze dalszego kształcenia a tym samym kolejnej szkoły pomocne będą wyjścia do różnych placówek np.: szkolnictwa ponadgimnazjalnego, rozmowa z ich uczniami, nauczycielami.

 

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA

§49

1. W Zespole Szkół funkcjonuje wewnątrzszkolny system oceniania.
1.1. Zadaniem „Szkolnego systemu oceniania” jest:
a) diagnozowanie,
b) ocenianie,
c) informowanie,
d) upowszechnianie osiągnięć uczniów,
e) ewaluowanie programów nauczania.
1.2. „Szkolny system oceniania” zapewnia uczniom:
a) jasne i upublicznione kryteria oceny,
b) takie same zasady oceniania na wszystkich przedmiotach,
c) możliwość samooceny,
d) rzetelną informację zwrotną,
e) indywidualność oceniania,
f) obiektywizm,
g) wspieranie kreatywności i oryginalności w procesie uczenia się.
1.3. „Szkolny system oceniania” zapewnia rodzicom:
a) prostotę i jasność systemu,
b) jawność kryteriów oceniania,
c) możliwość częstej informacji zwrotnej o postępach ucznia,
d) możliwość odwoływania się od ocen uczniów,
1.4. „Szkolny system oceniania” zapewnia nauczycielom:
a) różnorodność źródeł informacji o uczniu,
b) łatwość stosowanych metod, form i technik oceniania.


§50

2. Nauczycielski dekalog
Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest:
2.1. zapoznać uczniów swojej klasy ze szkolnym systemem oceniania,
2.2. przedstawić kryteria oceny w sposób zrozumiały i jasny, aby uczeń wiedział czego się od niego oczekuje,
2.3. zapoznać uczniów z systemem odwoławczym,
2.4. stosować różnorodne formy oceniania zapewniając uczniom otrzymanie informacji zwrotnej na temat osiąganych wyników i tak aby uczeń mógł jak najlepiej zaprezentować wyniki swojego uczenia się,
2.5. gromadzić informacje o uczniu na kartach obserwacji ucznia zbieranych w skoroszytach osiągnięć uczniów,
2.6. umożliwić uczniom samoocenę,
2.7. uwzględniać różnicę pomiędzy poszczególnymi uczniami,
2.8. stosować takie formy oceniania aby ocena była niezależna od osoby egzaminatora i była ona obiektywna,
2.9. ujawniać oceny uczniom i rodzicom (opiekunom ) oraz wskazywać kierunki poprawy.

§51

3. Sposoby zbierania informacji o uczniu
3.1. Zbieranie informacji o uczniu odbywa się poprzez obserwację, która jest:
a) dokonywana przez nauczycieli, wychowawców i uczniów,
b) jest obserwacją ciągłą,
c) odbywa się na różnych płaszczyznach życia szkolnego.
3.2. Obserwacji dokonuje się przy pomocy:
a) kart obserwacji ucznia przygotowanych i wypełnianych przez nauczycieli przedmiotowych,
b) kart obserwacji ucznia przygotowanych przez wychowawców i samorząd szkolny i wypełnianych przez wychowawców i uczniów,
c) kart samooceny ucznia, przygotowanych przez nauczycieli i uczniów.

§52

4. Szkolny system motywacyjny
Na szkolny system motywacyjny składają się:
4.1. Rankingi
a. wewnątrzklasowy
b. międzyklasowy na tym samym etapie kształcenia
c. szkolny
4.2. Konkursy wewnątrzszkolne
a. przedmiotowe
b. artystyczne
c. sportowe
d. związane z działalnością na rzecz środowiska
4.3. System nagradzania
a. nagrody rzeczowe
b. sponsorowanie wycieczek
c. dyplomy
d. pochwały wychowawcy, Dyrektora
e. listy gratulacyjne dla rodziców
f. medale
g. tytuły nadawane uczniom, np. najlepszy matematyk roku szkolnego, mistrz organizacji itp.

§53

5. Ogólne zasady i kryteria oceny przedmiotowej i zachowania
5.1. Ocenianiu podlegają:
a) osiągnięcia edukacyjne ucznia,
b) zachowanie ucznia.
5.2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
5.3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
5.4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
5.5. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
d) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
e) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
5.6. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych(semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
b) ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
c) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole,
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
e) ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w ust. 5.34. i ust. 5.43.
f) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
g) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce,
5.7. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o:
a) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
b) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
c) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
5.8. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
5.9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).
10.1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
5.11. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniona uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
5.12. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 5.7. pkt a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom.
5.13. Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 5.7. pkt. a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostowanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust.3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” z zastrzeżeniem ust. 5.14.
5.14. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust. 5.7.pkt.a) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5.15. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

5.16. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

5.17. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.


5.18. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.
Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szkoły.
5.19. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5.20. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
5.21. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry.
Semestr I kończy się w ostatnim dniu nauki przed rozpoczęciem ferii zimowych.
Semestr II jak również rok szkolny kończy się w dniu określonym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
5.22. Klasyfikacja śródroczna w klasach I–III polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania zgodnie z ust. 5.32. i ust. 5.49., z zastrzeżeniem ust. 5.24. i ust. 5.35.
5.23. Klasyfikacja śródroczna w II i III etapie edukacyjnym polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu według skali o której mowa odpowiednio w ust. 5.34. i ust. 5.43. śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.5.24.
5.24. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, z zastrzeżeniem ust.5.36. i ust. 5.45.
5.25. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego przed zakończeniem I semestru w terminie 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną.
5.26. Klasyfikacja roczna w I etapie edukacyjnym (klasy I–III) polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny zachowania, zgodnie z ust. 5.32. i ust. 5.49., z zastrzeżeniem ust. 5.28. i ust. 5.35.
5.27. Klasyfikacja roczna w II i III etapie edukacyjnym polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa odpowiednio w ust. 5.34. i ust. 5.43., z zastrzeżeniem ust.5.28.
5.28. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, zgodnie z ust.5.36. i ust. 5.44.
5.29. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych (semestralnych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
5.30. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Opinii nauczycieli zasięga wychowawca na zebraniu Rady Pedagogicznej, o którym to fakcie zostaje zapis w księdze protokołów Rady Pedagogicznej. Opinii uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia na lekcji do dyspozycji wychowawcy o którym to fakcie zostaje zapis w dzienniku lekcyjnym.
5.31. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
5.32. W I etapie edukacyjnym (klasy I–III) uczniowie oceniani są na koniec każdego z semestrów oceną opisową, z zastrzeżeniem ust. 5.35.
a. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w pkt.5.32, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

5.33. Ustala się i wprowadza oceny bieżące w I etapie edukacyjnym (klasy I – III) w stopniach według następującej skali:
a. stopień wspaniale – skrót 6,
b. stopień bardzo dobrze – skrót 5,
c. stopień dobrze – skrót 4,
d. stopień dostatecznie – skrót 3,
e. stopień słabo – skrót 2,
f. stopień bardzo słabo – skrót 1.

5.34. Począwszy od klasy czwartej, oceny bieżące, śródroczne oceny klasyfikacyjne oraz roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się w stopniach według następującej skali:
a. stopień celujący – 6 skrót cel,
b. stopień bardzo dobry – 5 skrót bdb,
c. stopień dobry – 4 skrót db,
d. stopień dostateczny – 3 skrót dst,
e. stopień dopuszczający – 2 skrót dop,
f. stopień niedostateczny – 1 skrót ndst.

z zastrzeżeniem ust. 5.36.
5.35. W I etapie edukacyjnym (klasy I–III) oceny bieżące, śródroczną ocenę klasyfikacyjną oraz roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z religii i języka obcego ustala się w stopniach według skali określonej w ust. 5.34.
5.36. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.37. Przy ocenianiu bieżącym w II i III etapie edukacyjnym stosuje się skalę określoną w ust. 5.34. i dopuszcza się przy ocenach stosowanie znaków „+” i „-”.
a. Dopuszcza się ocenianie uczniów za pomocą znaków „+” i „- ” wpisywanych w odpowiednio oznakowanych rubrykach (nauczyciele wyjaśniają stosowane oznakowanie w formie legendy). Przekształcanie znaków „+” i „- ” na oceny określają przedmiotowe systemy oceniania.
b. Dopuszcza się stosowanie znaku „0” w przypadku nieobecności ucznia podczas sprawdzianu lub usprawiedliwionego niewywiązania się z określonego zadania.
5.38. Ustala się obowiązującą minimalną ilość ocen cząstkowych z poszczególnych przedmiotów w wymiarze – ilość godzin tygodniowo
danego przedmiotu + 2.

5.39. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
5.39.1 I etap edukacyjny (klasy I–III):

1. Stopień wspaniale otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
c) osiąga sukcesy w różnych konkursach, zawodach sportowych i innych.


3. Stopień bardzo dobrze otrzymuje uczeń, który:

a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.


4. Stopień dobrze otrzymuje uczeń, który:

a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

5. Stopień dostatecznie otrzymuje uczeń, który:

a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

6. Stopień słabo otrzymuje uczeń, który:

a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

7. Stopień bardzo słabo otrzymuje uczeń, który:

a) bardzo słabo opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

5.39.2 II etap edukacyjny (klasy IV–VI) oraz III etap edukacyjny (klasy I – III):

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwijaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy, lub
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikuje się do finałów na szczeblu wojewódzkim (regionalnym) albo krajowym lub posiada inne porównywalne osiągnięcia,

2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie oraz
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej oraz
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności,

5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale te braki nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
b) rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o nie- wielkim stopniu trudności,

6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
oraz
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.

5.40 Punktacja obowiązująca na sprawdzianach i klasówkach w zestawieniu procentowym:
100% - 90% bardzo dobry
89% - 75% dobry
74% - 50% dostateczny
49% - 30% dopuszczający
29% - 0% niedostateczny
Na sprawdzianach i kartkówkach z materiału wykraczającego poza podstawę programową obowiązują kryteria określone przez przedmiotowe systemy oceniania.
5.41.Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
5.42. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej (semestralnej) stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.
5.43. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbałość o honor i tradycje szkoły,
4) dbałość o piękno mowy ojczystej,
5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,

5.44. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w klasach IV – VI szkoły podstawowej oraz I – III gimnazjum, ustala się według
następującej skali:
a. wzorowe skrót wz,
b. bardzo dobre skrót bdb
c. dobre skrót db,
d. poprawne skrót pop,
e. nieodpowiednie skrót ndp,
f. naganne skrót ng
z zastrzeżeniem ust. 5.44, 5.45.
5.45. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.46. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
5.47. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:
oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,
z zastrzeżeniem ust. 5.47.
5.48. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.


5.49. W klasach I – III szkoły podstawowej ocena z zachowania jest oceną opisową.
I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia.
1. Systematycznie i punktualne uczęszczanie na zajęcia.
2. Systematyczne przygotowywanie się do lekcji.
3. Estetyka zeszytów przedmiotowych.
4. Systematyczne odrabianie prac domowych.
5. Każdorazowe usprawiedliwianie nieobecności i spóźnień.
6. Czynny udział w zajęciach edukacyjnych.
7. Rozwijanie własnych zainteresowań.

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.
1. Wywiązywanie się z podjętych zadań.
2. Czynny udział w pracach społeczno – użytecznych.
3. Poszanowanie mienia osobistego i społecznego.
4. Realizowanie zarządzeń szkoły.
5. Umiejętność łączenia zadań społecznych z pracą w szkole i poza szkołą.

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły.
1. Czynny udział w uroczystościach szkolnych.
2. Godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
3. Prowadzenie kroniki klasowej.
4. Poszerzanie wiedzy na temat historii szkoły.

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej.
1. Posługiwanie się językiem literackim.
2. Używanie zwrotów grzecznościowych.
3. Udział w zajęciach teatralnych.
4. Udział w konkursach literackich.

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.
1. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły, w szkole i poza nią.
2. Stosowanie poznanych zasad zdrowego odżywiania się.
3. Dbałość o higienę osobistą.
4. Znajomość szkodliwego wpływu środków odurzających.

 
VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
1. Kulturalne reagowanie na uwagi nauczycieli.
2. Kulturalny sposób bycia i wyrażania się.
3. Uczciwość w kontaktach z innymi.
4. Przyznawanie się do popełnionych czynów.
5. Zgodna współpraca w grupie rówieśniczej.

VII. Okazywanie szacunku innym osobom.
1. Kulturalne zachowanie się przy powitaniu i pożegnaniu z dorosłymi i rówieśnikami.
2. Poszanowanie pracy innych ludzi.
3. Udzielanie pomocy młodszym kolegom, rówieśnikom i starszym osobom.
4. Przyjmowanie postawy tolerancji.

5.50. Ustala się następujący punktowy system oceniania zachowania w klasach IV – VI szkoły podstawowej ( II etap edukacyjny) oraz I – III gimnazjum (III etap edukacyjny):
1) Każdy uczeń z chwilą rozpoczęcia I oraz II okresu nauki uzyskuje wyjściowo 100 punktów.
2) W zależności od stopnia spełnienia lub niespełnienia kryteriów oceniania ilość punktów otrzymanych na wejściu może wzrastać lub maleć.
3) Punkty przyznaje się:

Punkty dodatnie

Dziedzina aktywności ucznia
Zachowanie ucznia
Ilość i częstotliwość

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dbałość o honor i tradycję szkoły.

1.Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem
na szczeble:
I etap – bez wcześniejszych eliminacji:
a) udział
b) miejsca 1 – 3
c) przejście do następnego etapu
Uwaga!
- uczeń otrzymuje 5p za udział w konkursie przedmiotowym na I etapie, jeżeli w tym konkursie uzyskał minimum wszystkich punktów możliwych do zdobycia
- jeżeli uczeń uzyskał mniej niż wszystkich punktów możliwych do zdobycia to otrzymuje 2p.
5p
10p
15p

2. Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem
na szczeble:
II etap –w drodze eliminacji (np. w etapie szkolnym, gminnym):
a) udział
b) miejsca 1 –3, wyróżnienia (ew. laureat)
c) przejście do następnego etapu (ew. laureat)

10p
15p
20p


Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Dbałość o honor i tradycję szkoły.

3. Udział w konkursach przedmiotowych, ekologicznych i innych z podziałem na szczeble:
III etap –w drodze eliminacji
a) udział
b) wyróżnienie (ew. finalista)
c) miejsca 1-3 (ew. laureat)


15p
20p
30p

4. Aktywny udział w zawodach sportowych z podziałem na szczeble:
I etap – bez wcześniejszych eliminacji:
d) udział
e) miejsca 1 – 3
f) przejście do następnego etapu

 

3p
5p
10p

5. Aktywny udział w zawodach sportowych z podziałem na szczeble:
II etap –w drodze eliminacji (np. w etapie szkolnym, gminnym):
d) udział
e) miejsca 1 –3, wyróżnienia
a) przejście do następnego etapu

 
5p
10p
15p

6. Aktywny udział w zawodach sportowych z podziałem na szczeble:
III etap –w drodze eliminacji
a) udział
Wyróżnienie (finalista)
a) miejsca 1-3 (laureat)

 

10p
20p
30p

7. Konkursy artystyczne:
I etap:
a) udział
b) miejsca 1 - 3, wyróżnienia
c) przejście do następnego etapu
II etap:
a) udział
b) miejsca 1 – 3, wyróżnienia
c) przejście do następnego etapu
III etap:
a) udział
b) miejsca 1 – 3, wyróżnienia
c) przejście do następnego etapu


0 - 5p
5 - 10p
15p

10p
15p
20p

15p
20p
30p

8. Uczeń uzyskuje maksymalne wyniki w nauce w stosunku do swoich możliwości (przygotowywanie się do zajęć, odrabianie zadań domowych, pracowitość, obowiązkowość)
0–5p ( raz w semestrze)

9. Aktywny udział w szkolnych kołach zainteresowań
po 0 - 5p za udział w każdym kole zainteresowań (raz w semestrze)

10. Rozwijanie zainteresowań (np. udział w zajęciach teatralnych, tanecznych, religijnych, sportowych, itp.) poza szkołą
po 0 - 3p za udział w każdych zajęciach (raz w semestrze)

11. Punktualność (brak spóźnień)
3p (raz w semestrze)

12. Na bieżąco usprawiedliwia wszystkie nieobecności
2p (raz w semestrze)

13. 100% frekwencja (brak nieobecności)
10p (raz w semestrze)

14. Zmienia obuwie
1p (raz w semestrze)

15. Nosi stonowany strój uczniowski
1p (raz w semestrze)

16. Przestrzega naturalnego wyglądu (brak makijażu, niefarbowanie włosów, niemalowanie paznokci, itp.)
1p (raz w semestrze)

 

17. Aktywna promocja klasy i/lub szkoły poprzez publikacje w prasie i internecie, współtworzenie strony internetowej szkoły
0 – 5p (każdy raz)

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
18. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych, akademiach, apelach, w chórze szkolnym
0 – 3p (każdy raz)

19. Aktywny udział w pracy samorządu:
a) klasowego
b) szkolnego
( raz w semestrze)
0 - 5p
0 - 10p

20. Aktywny udział w pracy na rzecz klasy /np. gazetki klasowe, pomoc w organizacji uroczystości, imprez klasowych/
0 – 10p ( raz w semestrze)

21. Aktywny udział w pracy na rzecz szkoły ( gazetki, praca na rzecz organizacji działających w szkole, np. PCK, itp.)

0 – 10p ( raz w semestrze)


22. Aktywny udział podczas zajęć świetlicowych.
Wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego w stołówce szkolnej.
0 – 5p (raz w semestrze)

0 – 5p (raz w semestrze)

23. Bierze udział w działaniach na rzecz innych, np. działalność charytatywna
5 – 10p (raz w semestrze)

24. Udział w Poczcie Sztandarowym w imprezach szkolnych
2p (każdy raz)

25. Udział w Poczcie Sztandarowym w imprezach pozaszkolnych
5 - 15p (każdy raz)

26. Pomoc koleżeńska w nauce na terenie szkoły lub poza nią:
a) doraźna pomoc
b) systematyczna pomoc
(raz w semestrze)

0 - 5p
5 – 10p
Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Okazywanie szacunku innym osobom.
Dbałość o piękno mowy ojczystej.
27. Okazuje szacunek nauczycielom, innym pracownikom szkoły oraz kolegom ( nie ma uwag negatywnych)
2p( raz w semestrze)

28. Kulturalnie zachowuje się na zajęciach.
2p (raz w semestrze)

29. Szanuje symbole narodowe, religijne i szkolne
2p (raz w semestrze)

30. Dba o kulturę języka, używa zwrotów grzecznościowych, zwraca uwagę innym na poprawne używanie języka polskiego.
2p (raz w semestrze)

31. Dba o estetykę i porządek w klasie i na terenie szkoły.
0 – 2p (raz w semestrze)

32. W relacjach z innymi kieruje się przede wszystkim uczciwością i życzliwością.
2p (raz w semestrze)

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób
33. Dba o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów ( brak uwag negatywnych)
1p (raz w semestrze)


34. Przeciwstawia się przejawom agresji i innym negatywnym zachowaniom.
0 –10p (raz w semestrze)


35. Brak negatywnych uwag przez cały semestr.
3p (raz w semestrze)

36. Przestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej, w tym wywiązywanie się z obowiązku terminowego zwrotu książek.
0-3p. (raz w semestrze)

37. Inne działania nieobjęte PSO (do dyspozycji wychowawcy)
0-7p (raz w semestrze)
Realizacja projektu edukacyjnego
Stopień zaangażowania w realizację projektu edukacyjnego – dotyczy uczniów realizujących NPP
0-5p. (raz w semestrze)
ustala nauczyciel sprawujący opiekę nad projektem


Punkty ujemne

Dziedzina aktywności ucznia
Zachowanie ucznia
Ilość i częstotliwość

Niewywiązywanie się z obowiązków ucznia. Brak dbałości o honor i tradycję szkoły.

 

1.Wagary, jednorazowa ucieczka z lekcji.

Wagary, druga ucieczka z lekcji
Wagary, trzecia ucieczka z lekcji
itd.
1 godz. – 5p

1 godz. – 6p
1 godz. – 7p.
itd.

2.Spóźnianie się na zajęcia szkolne. Karą dodatkową (decyduje nauczyciel przedmiotu) może być nadprogramowe zadanie z przedmiotu, na który uczeń się spóźnił.
2p (każdy raz)

3.Godziny nieusprawiedliwione
1 godz. – 2p


4.Opuszcza salę lekcyjną podczas zajęć lub teren szkoły przed zakończeniem zajęć lekcyjnych i świetlicowych.
Opuszcza teren szkoły podczas przerw.
5 - 10p ( za każdy wpis)

5. Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego klasy
1p ( każdy raz)


6. Nie zmienia obuwia
1p (każdy raz)

7. Nie nosi stonowanego stroju uczniowskiego
1p (każdy raz)

8. Brak odpowiedniego, odświętnego stroju na uroczystościach szkolnych (np. na rozpoczęcie roku szkolnego, Dzień Patrona Szkoły, itp.)
10p (każdy raz)

9. Nie przestrzega naturalnego wyglądu:
a) fryzura: (malowanie, trwała)
b) żel
c) kolczyki, biżuteria (stwarzająca niebezpieczeństwo)
d) makijaż, malowane paznokcie

10p (każdy raz)
2p (każdy raz)
3p (każdy raz)

3p (każdy raz)

10. Przeszkadza w prowadzeniu lekcji
3 - 10p (każdy raz)

11. Niewłaściwie zachowuje się w świetlicy, stołówce, podczas apeli, uroczystości szkolnych, wycieczek, imprez sportowych
0 - 5p (każdy raz)

12. Nieprzestrzeganie zakazu gier w piłkę w czasie przerw (oraz lekcji bez obecności nauczyciela), a także przed i po zajęciach szkolnych na boisku szkolnym.
5p (każdy raz)

13. Przebywanie przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych poza świetlicą szkolną.
(Nie dotyczy uczniów rozpoczynających zajęcia od 800).
5p (każdy raz)

14. Używa telefonów komórkowych lub innego sprzętu elektronicznego podczas lekcji i innych zajęć
Używa telefonu komórkowego w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego (głośne słuchanie muzyki, fotografowanie lub nagrywanie bez wiedzy i/lub zgody innych osób itp.)
5p (każdy raz)


5 – 10 p (każdy raz)

15. Niewłaściwie wywiązuje się ze swoich dodatkowych obowiązków
2p (każdy raz)

16. Niewykonanie polecenia nauczyciela
3p (każdy raz)

17. Ściąganie na sprawdzianach, odpisywanie zadań domowych w czasie lekcji lub przerw
2p (każdy raz)


Postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej
18. Kradzież, wymuszanie, wyłudzanie
15p (każdy raz)

19. Niszczenie mienia szkolnego
5 - 10p (każdy raz)

20. Malowanie ławek
5 - 10p (każdy raz)

21. Niszczenie rzeczy innych osób ( + zwrot kosztów przedmiotu lub naprawy)
10p (każdy raz)


22. Niestosowne, rażące zachowanie na przerwie
10p (każdy raz)

23.Udowodnione namawianie do „występków” innych uczniów (do palenia papierosów, e-papierosów, narkotyków i innych środków psychoaktywnych, picia alkoholu, bójek, kradzieży, itp.)
5 – 10p (każdy raz)

24. Zaśmiecanie otoczenia
2p (każdy raz)

25. Podrobienie podpisu, zwolnienia, oceny, dopisywanie ocen
10p (każdy raz)

26. Publikowanie lub rozpowszechnianie w internecie (innych mediach) treści ośmieszających i/lub obrażających inne osoby
0 – 20p (każdy raz)

Niegodne i niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią.
Nieokazywanie szacunku innym osobom.
Brak dbałości o piękno mowy ojczystej.
27. Aroganckie odzywanie się do nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób
10 - 20p (każdy raz)

28. Aroganckie zachowanie się w stosunku do nauczyciela, pracownika szkoły i innych osób.
10 - 20p (każdy raz)

29. Okłamywanie nauczycieli (kłamstwa „drobne” – kłamstwa „grube”)
5 – 10p (każdy raz)

30. Wyśmiewanie się, ubliżanie koledze (koleżance)
5 - 10p (każdy raz)

31. Plucie
5 - 10p (każdy raz)

32. Używanie wulgarnego słownictwa lub gestów
3 - 10p (każdy raz)

33. Zaczepianie słowne lub fizyczne innych (dokuczanie, skarżenie, przezywanie, popychanie, przepychanki)
2 -5p (każdy raz)

34. Zaczepianie dziewczyn przez chłopców, które może być odebrane jako molestowanie seksualne.
15p. (każdy raz)

35. Nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników szkoły lub innych osób
5 – 10p (każdy raz)

36. Brak poszanowania symboli narodowych, religijnych i szkolnych
5 - 20p (każdy raz)

37. Niekulturalne zachowanie w miejscach publicznych
2– 10p (każdy raz)

 

Narażanie zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych osób.
38. Palenie papierosów (również e-papierosów) w szkole i poza szkołą, także towarzyszenie palaczom,
wnoszenie papierosów (również e-papierosów) na teren szkoły
15p (każdy raz)
10p (każdy raz)

10p (każdy raz)

39. Picie alkoholu w szkole i poza szkołą, także towarzyszenie osobom spożywającym alkohol,
wnoszenie alkoholu na teren szkoły
15 - 25p (każdy raz)
10p (każdy raz)

20p (każdy raz)

40. Używanie i posiadanie narkotyków (lub innych substancji odurzających i psychoaktywnych) w szkole i poza szkołą.
30p (każdy raz)


41. Bójki w szkole i poza szkołą (także prowokowanie do bójek)
15 – 20p (każdy raz)


42.Czynny udział w zbiorowym akcie przemocy.
Bierne uczestniczenie w zbiorowym akcie przemocy, brak reakcji.
40p (każdy raz)

20p (każdy raz)

43. Tworzenie i uczestniczenie w nieformalnych grupach (gangach)
nastawionych na działania niezgodne z prawem – np. kradzieże, deprawację
10-40p.

44. Zastraszanie
10 - 15p (każdy raz)

45. Podstawianie nóg
5p (każdy raz)

46. Zorganizowana przemoc
20 – 30p (każdy raz)

47. Konflikt z prawem rejestrowany przez policję
20 – 30p (każdy raz)

48. Nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej, w tym niewywiązywanie się z obowiązku terminowego zwrotu książek (najpóźniej na tydzień przed końcem klasyfikacji rocznej).
0-3p. (raz w semestrze)

49. Inne działania nie objęte PSO (do dyspozycji wychowawcy)
0-7p (raz w semestrze)
Realizacja projektu edukacyjnego
50. Brak zaangażowania w realizację projektu edukacyjnego lub świadome utrudnianie pracy nad projektem
0-5p. (raz w semestrze)
ustala nauczyciel sprawujący opiekę nad projektem

Postępowanie ucznia w wyjątkowych sytuacjach nieobjętych PSO może zostać nagrodzone lub ukarane dodatkowymi punktami oraz zmianą oceny z zachowania (w zależności od rangi czynu) tylko przez radę pedagogiczną (w porozumieniu z wychowawcą).

4) Skala ocen i punktacja.

Liczba punktów uzyskanych w semestrze
Ocena z zachowania
151 – wzwyż
Wzorowe
131 – 150
Bardzo dobre
100 – 130
Dobre
70 – 99
Poprawne
20 – 69
nieodpowiednie
mniej niż 20
Naganne

5) Uczeń, który:
a) posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 15 pkt. ujemnych w I semestrze i 22 punkty ujemne w ciągu całego roku szkolnego, nie może uzyskać oceny wzorowej,
b) posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 25 pkt. ujemnych w I semestrze i 37 punktów ujemnych w ciągu całego roku szkolnego, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej,
c) posiada na swym koncie (poza dodatnimi) 40 pkt. ujemnych w I semestrze i 60 punktów ujemnych w ciągu całego roku szkolnego, nie może uzyskać oceny dobrej.
6) Jeżeli uczeń otrzymał:
a) naganę Dyrektora,
b) miał konflikt z prawem,
to bez względu na liczbę uzyskanych punktów może uzyskać najwyżej ocenę poprawną.
7) Spostrzeżenia o postawie uczniów odnotowują nauczyciele w zeszycie uwag, wpisując rodzaj zachowania ucznia, datę oraz ilość punktów(dodatnich lub ujemnych).
8) Ocenę roczną ustala się jako średnią arytmetyczną punktów z I i II semestru.
9) Uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek realizacji projektu edukacyjnego.
Stopień zaangażowania w realizację projektu wpłynie na końcową ocenę z zachowania.

a) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny wzorowej, a ponadto: podczas realizacji projektu gimnazjalnego czynnie uczestniczył w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczył w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji.
b) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania oceny bardzo dobrej, a ponadto: pełnił aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu.
c) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który sumiennie wypełnia obowiązki szkolne oraz prawidłowo wypełniał swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu.
d) Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który nie zawsze wywiązuje się z obowiązków ucznia. Wypełniał swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarzało mu się nie wywiązać z przyjętych zadań, co było przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole.
e) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który narusza obowiązujące w szkole regulaminy, a także często zaniedbywał swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawiał współpracy, co miało wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiązało się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego.
f) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który poważnie narusza obowiązujące w szkole regulaminy oraz nie przystąpił do realizacji projektu lub nie wywiązywał się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa była lekceważąca zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

§54

6. Egzamin klasyfikacyjny
6.1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
6.2. Uczeń nie klasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
6.3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) złożony w terminie do 5 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej do Dyrektora szkoły, może ona wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
6.4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1) realizujący, na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
6.5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
6.6. Uczniowi, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.1 zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
6.7. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej
z zastrzeżeniem ust. 6.8.
6.8 Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

6.9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej do zakończenia I semestru lub do zakończenia roku szkolnego.
Uczeń może dziennie przystąpić do egzaminu klasyfikacyjnego z 2 przedmiotów.
6.10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.2., 6.3. i 6.4. pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
6.11. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.2. przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
6.12. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust.6.4.pkt.2. oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
6.13. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
6.14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6.10.,a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 6.4. pkt.2. – skład komisji,
2) termin egzaminu klasyfikacyjnego,
3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6.14.1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

6.15. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

6.16. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.6.17.i rozdz.8 ust.8.2.
6.17. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem rozdz. 10 ust. 10.1. i rozdz.8. ust.8.2.
6.18. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem rozdz.8.ust.8.2.

§55

7. Terminy i formy informowania uczniów i rodziców o ocenach uczniów.

7.1. Z odpowiedzi ustnej uczeń informowany jest o ocenie na bieżąco, a jego ocena wpisywana jest do zeszytu przedmiotowego, dzienniczka lub indeksu do wiadomości rodziców.
7.2. Z prac pisemnych ocena winna być podana do wiadomości ucznia w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
7.3. Praca ucznia jest do wglądu dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w szkole u nauczyciela danego przedmiotu.
7.4. Prace ucznia przechowuje się w szkole do zakończenia roku szkolnego.
7.5. O ustalonych śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) zostają poinformowani ustnie w terminie nie dłuższym niż 7 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej.
7.6. O ustalonych śródrocznych i rocznych ocenach niedostatecznych uczeń informowany jest ustnie na 30 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, a jego rodzice (prawni opiekunowie) dodatkowo w sposób pisemny w tym samym terminie.

§56

8. System odwoławczy
8.1. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej oceny niż przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1) O systemie odwoławczym uczniowie i ich rodzice (prawni opiekunowie) informowani są na początku roku szkolnego.
O warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych informuje nauczyciel, a o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania informuje wychowawca klasy.

2) Dyrektor szkoły - na uzasadnione odwołanie się rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia od przewidywanej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, złożone na 5 dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej na ręce nauczyciela lub Dyrektora szkoły – w terminie na trzy dni przed tym zebraniem powołuje komisję, w skład której wchodzi:
a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu,
d) przewodniczący samorządu klasowego do zbadania i ewentualnego zweryfikowania oceny.
3) Komisja sprawdza powód odwołania i przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
4)Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 oraz wysokość oceny klasyfikacyjnej uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Przeprowadza się go w terminie do posiedzenia klasyfikacyjnego.
5) Ocena ustalona przez tę komisję jest ostateczna.
6) Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, powody odwołania się ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) od przewidywanej oceny, zadania (pytania) sprawdzające, ustaloną ostatecznie ocenę i jej uzasadnienie.
7) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8.1. pkt.2 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych , szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
8) Dyrektor szkoły - na uzasadnione odwołanie się rodziców (prawnych opiekunów) lub ucznia od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, złożone na 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej na ręce wychowawcy klasy lub Dyrektora szkoły – w terminie na trzy dni przed tym zebraniem powołuje komisję, w skład której wchodzi:
a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców,
9) Komisja sprawdza powód odwołania i w drodze głosowania zwykłą większością głosów ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
10)Ocena ustalona przez tę komisję jest ostateczna.
11) Komisja sporządza protokół zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, powody odwołania się ucznia lub rodzica (prawnego opiekuna) od przewidywanej oceny, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania i jej uzasadnienie.
12) Do protokołu, o którym mowa w pkt.6 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
13) Protokoły są przechowywane w dokumentacji szkolnej.
14) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.3, wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.
15) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej wcześniej oceny.
IV
8.2. Zgłoszenie przez ucznia lub jego rodziców zastrzeżeń do ustalonych wg nich niezgodnie z przepisami prawa: rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1) Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2) W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) Termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2 lit.a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), przeprowadza się go najpóźniej 7 dni od daty odwołania.
4) W skład komisji, powołanej do ustalenia rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych wchodzą:
a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
V c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu,
prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
5) W skład komisji, powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wchodzą:
a) Dyrektor szkoły jako przewodniczący,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez Dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia
VI edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog szkolny,
VII e) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f) przedstawiciel Rady Rodziców.
6) Nauczyciel, o którym mowa w ust. 8.2. pkt.4 lit. b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
7) Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od przewidywanej wcześniej oceny.
Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego z zastrzeżeniem rozdz. 10 ust. 10.1.
8) Z prac komisji, powołanej do ustalenia rocznej (semestralnej ) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
9) Z prac komisji, powołanej do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania sporządza się protokół, zawierający: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania oraz ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10) Do protokołu, o którym mowa w pkt.9 dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
11) Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt.2 lit.a, wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora.
12) Przepisy ust. 8.2. stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
VIII
IX
X §57
XI
XII 9. Promowanie

9.1. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z zastrzeżeniem ust. 9.5.

9.1.1 Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

9.2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
z zastrzeżeniem ust.9.4. i ust. 9.7. oraz rozdz.5 ust. 5.47.
9.3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
9.4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

9.5. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I—III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

9.6. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną..
9.7. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 9.2. , nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej oraz gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne, są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§58

10.Egzamin poprawkowy

10.1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

11.1 Tryb postępowania przy egzaminie poprawkowym :
1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) po otrzymaniu informacji o niedostatecznej ocenie końcoworocznej z jednego (lub dwóch) obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w terminie dwóch dni przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej, mogą pisemnie na ręce wychowawcy klasy lub Dyrektora złożyć prośbę o egzamin poprawkowy,
2) na rocznym klasyfikacyjnym zebraniu plenarnym Rada Pedagogiczna wyraża zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych biorąc pod uwagę:
a) stosunek ucznia do obowiązków szkolnych,
b) ilość godzin nieusprawiedliwionych,
c) przypadki losowe,
3) Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych informuje ucznia oraz jego rodziców (prawnych opiekunów) o terminie egzaminu poprawkowego, który przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich,
4) uczeń otrzymuje od nauczyciela przedmiotu, zakres wiadomości i umiejętności objętych egzaminem,
5) rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują pisemne powiadomienie o terminie egzaminu poprawkowego,
6) Dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

10.3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych
oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę
zadań praktycznych.
10.4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
1) Dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji,
10.5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 10.4. pkt. 2 może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
10.6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.
Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10.7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
10.8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę z zastrzeżeniem ust. 9.7.

§59

1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym
na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.
3. Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
4. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
1) wybranie tematu projektu edukacyjnego;
2) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.
5. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego.
7. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.
8. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.
9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego.
10. W przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§60

11. Ukończenie szkoły podstawowej
11.1. Uczeń kończy szkołę podstawową:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na która składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem rozdz. 9 ust.9.6. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 11.3.
2) jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, z zastrzeżeniem ust. 11.3. i § 35 oraz § 46 ust. 3 rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania.
3) Szczegółowe informacje o przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego zawarte są w odpowiednim rozporządzeniu MEN.
11.2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 11.1. pkt 1), uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
11.3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

§61

12. Ukończenie gimnazjum
12.1. Uczeń kończy gimnazjum:
1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, z uwzględnieniem rozdz. 9 ust.9.6. uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem ust. 12.4. oraz rozdz. 5 ust. 5.47.
2) jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa
w ust.12.2.- 12.4. z zastrzeżeniem ust. 12.6. i § 35 oraz § 46 ust.3 rozp. MENiS w sprawie warunków i sposobu oceniania.
3) Począwszy od roku szkolnego 2010/2011 uczniowie tych klas gimnazjum, w których obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, będą mieli obowiązek realizacji projektu edukacyjnego. Informacja o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu będą zamieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum.
4) Wychowawcy klas gimnazjum, w których uczniów obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego i będą realizować zespołowy projekt edukacyjny, są zobowiązani poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego w terminie do 30 listopada.

12.2.1 W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący wymagania ustalone w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonej w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zwany dalej „egzaminem gimnazjalnym”,

12.2.2 Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:
1) w części pierwszej — humanistycznej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie;
2) w części drugiej — matematyczno-przyrodniczej — wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii;
3) w części trzeciej — wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

12.3 Egzamin gimnazjalny w szkołach dla młodzieży przeprowadza się
w kwietniu.
1) Uczniowie przystępują do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z zakresu tego języka obcego nowożytnego, którego uczą się jako przedmiotu obowiązkowego.
2) W przypadku gdy uczeń uczy się w szkole więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, jego rodzice (prawni opiekunowie) składają Dyrektorowi szkoły pisemną deklarację o przystąpieniu ucznia do egzaminu gimnazjalnego z zakresu jednego z tych języków.
3) Uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym, z zastrzeżeniem ust. 12.8.
4) W deklaracji, o której mowa w pkt.2, podaje się również informację o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku, gdy uczeń gimnazjum rozpoczął naukę danego języka dopiero na III etapie edukacyjnym.
12.5. Uczeń kończy gimnazjum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniki klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 12.1. pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
12.6. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).
12.7. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do egzaminu gimnazjalnego.
12.8. Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego, są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.
12.9. Szczegółowe informacje o przebiegu i organizacji egzaminu gimnazjalnego zawarte są w odpowiednim rozporządzeniu MEN.
12.10. W przypadku uczniów klasy II gimnazjum w roku szkolnym 2009/2010 oraz uczniów klasy III gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011, którzy odpowiednio nie otrzymali promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończyli gimnazjum, szkoła stwarza warunki do wyrównywania różnic programowych wynikających z realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum.

§62

13. Dokumentacja osiągnięć uczniów
13.1 Postępy uczniów będą odnotowywane w:
a. dziennikach lekcyjnych
b. arkuszach ocen
c. dzienniczkach ucznia
d. kronikach
e. dyplomach
f. Złotej Księdze

§63

14. Sposób informowania rodziców (prawnych opiekunów) o osiągnięciach szkolnych uczniów
14.1. Rodzice (prawni opiekunowie) o osiągnięciach szkolnych uczniów są
informowani poprzez:
wpisy do zeszytów przedmiotowych, dzienniczków ucznia,
na spotkaniach z rodzicami co dwa miesiące,
Każdy wychowawca może ustalić dodatkowe terminy spotkań z
rodzicami.
w czasie dyżurów nauczycieli przedmiotowych i wychowawców klas – na godzinach konsultacji,
Nauczyciele przedmiotowi i wychowawcy klas ustalają terminy konsultacji z rodzicami zgodnie z potrzebami a uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) poinformowani są o wyżej wymienionych terminach ogłoszeniem na tablicy informacyjnej.

§64

15. Ważne terminy
15.1 Zakończenie I semestru – podsumowanie osiągnięć uczniów – ostatni dzień przed rozpoczęciem ferii zimowych.
15.2 Konkursy przedmiotowe – według odrębnego harmonogramu.
15.3 Konkursy artystyczne – według odrębnego harmonogramu.
15.4 Konkursy sportowe – według kalendarza imprez sportowych.
15.5 Zakończenie II semestru (roku szkolnego) – w dniu określonym Zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§65

16. Ewaluacja
W ciągu roku szkolnego prowadzone będą ankiety wśród uczniów, rodziców, nauczycieli mające na celu sprawdzenie, czy:
16.1 kryteria są jasno przedstawione, znane uczniom i przestrzegane przez nauczycieli,
16.2 ocenianie uczniów jest systematyczne,
16.3 informuje w jakim kierunku mają iść zmiany, zarówno w procesie nauczania jak i uczenia się,
16.4 w ocenianiu wykorzystywane są różnorodne sposoby zbierania informacji o osiągnięciach uczniów,
16.5 rodzice są regularnie informowani o ocenach swoich dzieci,
16.6 czy program nauczania jest dostosowany do możliwości dzieci i warunków szkolnych, ocena pomaga uczniowi podejmować decyzję dotyczącą jego przyszłości.

 

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§66

1. Opieką medyczną objęci są uczniowie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Szkoła prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie określonym w ustawie.
5. Zasady postępowania w sprawie uchylenia statutu lub niektórych jego postanowień określa ustawa.
6. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej.

Czytany 2833 razy Ostatnio zmieniany poniedziałek, 22 luty 2016 15:51