Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. bł. ks. Władysława Findysza - Męczennika w Nowym Żmigrodzie

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej im.bł.ks. Władysława Findysza-Męczennika

w Nowym Żmigrodzie

w latach 2015- 2020

 

„Nie wystarczy się zmieniać

- trzeba jeszcze chcieć zmian”

 

R.Schulz

wrzesień - 2015r.

Charakterystyka szkoły.

   Charakterystyka szkoły.

 

 

Szkoła Podstawowa w Nowym Żmigrodzie funkcjonuje w dwóch budynkach:

w budynku przy ulicy Mickiewicza 4, gdzie uczy się 2 oddziały – klasy II-III,

 6 oddziałów – klasy IV-VI oraz 6 oddziałów – klasy I-III gimnazjum i w budynku Przedszkola Gminnego w Nowym Żmigrodzie przy ulicy Mickiewicza 6, gdzie uczy się             2 oddziały – klasy I – II.

         W Szkole Podstawowej funkcjonuje świetlica szkolna, kuchnia, biblioteka, dwie pracownie komputerowe. Przy szkole znajdują się dwa boiska sportowe ( piłka siatkowa, piłka koszykowa). W pobliżu szkoły znajduje się stadion sportowy wykorzystywany na zajęciach  wychowania fizycznego.

 

Do Szkoły Podstawowej uczęszczają uczniowie z Nowego Żmigrodu, Toków, Mytarzy, Mytarki, Sadek, Grabaniny, Starego Żmigrodu, Łysej Góry i Siedlisk Żmigrodzkich. Ponadto uczęszcza młodzież spoza obwodu: ze Skalnika i Brzezowej.

Uczniowie są dowożeni do szkoły autobusem szkolnym oraz autobusem PKS.

Organem prowadzącym jest Gmina Nowy Żmigród. Gmina jest typowo rolnicza. Mieszkańcy gminy, którzy kiedyś pracowali w Jaśle , Krośnie i innych miejscowościach  dzisiaj są bezrobotni. Wielu z nich utrzymuje się z pomocy społecznej. Rodzice oczekują  od szkoły pomocy materialnej na zakup podręczników i przyborów szkolnych. Sytuacja życiowa rodziców wpływa na postawy uczniów, którzy nie znajdują w domu motywacji do nauki. Wielu z nich pochodzi z rodzin wychowawczo niewydolnych, rodzin rozbitych lub niepełnych.

Posiłek w szkole jest często ich jedynym ciepłym posiłkiem.

Miejscowy GOPS niesie pomoc tym uczniom płacąc za obiady.

Na terenie gminy znajduje się przedszkole gminne oraz liceum ogólnokształcące.

Działa też GOK, który poza szkołą jest jedynym źródłem kultury i rozrywki dla dzieci i młodzieży.

 

I. Kierunek działań

 1. Wizja szkoły
 2. Misja szkoły
 3. Model absolwenta
 4. Atuty szkoły
 5. Nasza oferta

II. Plan rozwoju szkoły w wybranych obszarach

 1. Strategiczne obszary pracy szkoły
 2. Priorytety pracy szkoły
 3. Planowane zmiany w wybranych obszarach

 

WIZJA SZKOŁY

 

„Nasza szkoła jest przyjazna. W naszej szkole kształtujemy zdrową, twórczą i niepowtarzalną osobowość ucznia, przygotowując go do życia w zmieniającej się rzeczywistości, dbając o wysoką jakość naszej pracy, współpracując z rodzicami i środowiskiem. Wysokie kwalifikacje i autorytet naszych nauczycieli gwarantują każdemu uczniowi jego wszechstronny rozwój."

 

MISJA SZKOŁY

 1. Umożliwiamy wszechstronny i prawidłowy rozwój każdego ucznia.
 2. W pracy kierujemy się wyłącznie dobrem ucznia.
 3. Kierujemy systemem wartości:
 • prawda
 • honor
 • miłość
 • współpraca
 • szczerość
 • przyjaźń
 • słowność
 • uczciwość
 • szacunek
 • sprawiedliwość
 • zaufanie
 • odpowiedzialność

 

4. W procesie kształcenia i wychowania wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie nauczycieli, rodziców i uczniów.
5. Dążymy do ciągłego doskonalenia się, dążymy do doskonałości.

 

MODEL ABSOLWENTA

Zmierzamy do tego, aby nasz absolwent:

 • akceptował siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron;
 • pracował nad własnym rozwojem, budując swój system wartości;
 • miał szerokie zainteresowania i pasje poznawcze;
 • znał i szanował historię, kulturę oraz tradycję naszego regionu i narodu;
 • szanował pracę innych;
 • umiał rzetelnie pracować;
 • umiał dbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • umiał komunikować się z innymi ludźmi;
 • potrafił wiadomości teoretyczne zastosować w praktyce;
 • potrafił przeciwdziałać zagrożeniom środowiska.
 • był wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych ;
 • był wrażliwy na otaczającą przyrodę i piękno natury;
 • był aktywny i twórczy;
 • był obowiązkowy;
 • był zaradny;
 • był odpowiedzialny;
 • był wolny od uzależnień

 

ATUTY SZKOŁY

Szansę rozwoju naszej szkoły wiążemy:

 • z profesjonalnie przygotowaną, zaangażowaną i kompetentną kadrą nauczycielską;
 • z naszymi tradycjami, które tworzą specyficzny i przyjazny klimat szkoły;
 • z nauką języków obcych;
 • z nauką informatyki w nowoczesnej pracowni komputerowej;
 • z pozytywnym wizerunkiem szkoły, do którego przyczyniają się liczne sukcesy uczniów w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych;
 • z bazą dydaktyczną szkoły zapewniającą dostęp do nowoczesnych mediów;
 • z szeroką ofertą zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania uczniów.

NASZA OFERTA

Oferujemy naszym uczniom:

 • optymalne warunki rozwoju;
 • wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki;
 • klimat życzliwości, atmosferę akceptacji, szacunku, wsparcia, dobrego przykładu;
 • bogatą ofertę zajęć edukacyjnych;
 • bezpieczeństwo.

Deklarujemy rodzicom uczniów:

 • profesjonalizm;
 • wysoki poziom edukacji;
 • bezpieczeństwo dzieci;
 • rzetelną informację o postępach dziecka.

Gwarantujemy społeczeństwu lokalnemu:

 • absolwentów kulturalnych gotowych do podjęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych;
 • szkołę cieszącą się uznaniem społeczeństwa.

Zapewniamy pracownikom szkoły:

 • życzliwą atmosferę;
 • dobrą organizację pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • satysfakcję z wykonanej pracy.

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY:

 1. Określenie celów głównych szkoły i wyodrębnienie spośród nich celów priorytetowych ( Dokąd zmierzamy ? Co chcemy osiągnąć?)
 2. Odniesienie się do wyników diagnozy i udzielenie odpowiedzi na pytanie,
 3. na jakim poziomie jest szkoła, jakie są jej mocne i słabe strony.
 4. Określenie celów szczegółowych.
 5. Określenie priorytetów.
 6. Zaplanowanie działań, zadań, umożliwiających osiągnięcie celów.
 7. Zaplanowanie monitorowania stopnia realizacji celów.

 

CELE GŁÓWNE

 1. Szkoła nie rozdziela kształcenia od wychowania, opieki i profilaktyki. Jest miejscem, gdzie funkcjonuje zasada: „Szkoła jest autonomicznym, niepowtarzalnym i prorodzinnym miejscem, gdzie dbamy o wszechstronny rozwój każdego ucznia i jego przygotowanie do życia w społeczeństwie i współczesnym świecie,” wspiera rodziców w wychowaniu swoich dzieci.
 2. Każdy nauczyciel szkoły jest autorytetem, który w sposób obiektywny, ale przyjazny ocenia postępy swoich uczniów w nauce i zachowaniu bez względu na swój humor, samopoczucie, nazwisko ucznia i jego zachowanie się na lekcji.
 3. W szkole funkcjonuje precyzyjny, spójny, jasny i zrozumiały dla wszystkich wewnątrzszkolny i przedmiotowy system oceniania.
 4. Każda klasa stanowi w pełni zintegrowany zespół, który potrafi sam podejmować działania, potrafi przeciwdziałać wszelkim przejawom łamania dyscypliny przez członków tego zespołu.
 5. Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie nie używają wulgaryzmów, nie przejawiają żadnych form agresji, nie niszczą sprzętu szkolnego, ale są koleżeńscy, kulturalni, przyjaźni i pozytywnie nastawieni do swoich obowiązków.
 6. Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, aktywny udział w realizacji programu wychowawczego szkoły, planu wychowawczego klasy i programu profilaktyki szkoły.
 7. Znaczny i znaczący udział uczniów szkoły w konkursach przedmiotowych,olimpiadach, imprezach sportowych, konkursach artystycznych itp.
 8. Uczniowie zespołu szkół osiągają dobre wyniki z egzaminów zewnętrznych, zbliżone do wyników gminy, powiatu , województwa i kraju.
 9. Wychowanie zdrowotne, ekologiczne, regionalne i patriotyczne realizowane w całym cyklu kształcenia.
 10. W szkole uczeń ma do wyboru bogatą ofertę ciekawych zajęć pozalekcyjnych.
 11. Szkoła jest w pełni demokratyczna, oparta na partnerskich stosunkach: uczeń – nauczyciel, gdzie każdy ma wpływ na jej funkcjonowanie i podnoszenie jakości jej pracy.
 12. Szkoła jest w pełni profesjonalnym zespołem nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy w szkole, ciągle podnoszą swoją wiedzę i umiejętności, są otwarci na potrzeby szkoły, środowiska i świata. Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego z pożytkiem dla rozwoju swojej osobowości i rozwoju intelektualnego swoich wychowanków.
 13. Szkoła jest zakładem pracy, w którym kształcimy i wychowujemy młodzież, a jej działania we wszystkich sferach są szeroko propagowane w środowisku. Szkoła prowadzi szeroko pojętą promocję swojej działalności.

 

II. MOCNE I SŁABE STRONY SZKOŁY:

Biorąc pod uwagę wyniki diagnozy, można stwierdzić na jakim poziomie jest szkoła.Zestawiono mocne i słabe strony pracy szkoły. Wszyscy klienci szkoły będą starali się pielęgnować i umacniać mocne strony pracy szkoły, natomiast jej słabe strony będą w najbliższych latach eliminować.

1. Mocne strony pracy szkoły:

 • wysoko wykwalifikowana kadra nauczycieli
 • dobra opinia szkoły w środowisku lokalnym
 • zintegrowane zespoły klasowe
 • właściwe relacje w gronie nauczycieli
 • brak agresji i przemocy wśród uczniów
 • brak przejawów narkomanii wśród uczniów
 • dobra opieka socjalna ucznia
 • stosunkowo duży udział młodzieży w organizowaniu imprez szkolnych
 • stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Jaśle
 • wyjazdy młodzieży do kina i teatru
 • szeroka gama wycieczek szkolnych ( pieszych po własnym regionie, rekreacyjnych, przedmiotowych, turystycznych)
 • dobra frekwencja uczniów
 • stosunkowo dobre wyposażenie szkoły
 • estetyczny wygląd sal lekcyjnych i korytarzy
 • świetlica i stołówka szkolna
 • dobra oferta zajęć pozalekcyjnych
 • prowadzenie konsultacji dla uczniów i rodziców
 • duży procent uczniów promowanych do następnej klasy
 • duży procent ocen celujących, bardzo dobrych i dobrych
 • udział szkoły w licznych konkursach
 • wywiązywanie się nauczycieli z realizacji treści ścieżek edukacyjnych
 • plan nauczania zespołu szkół spełnia oczekiwania klientów
 • zadowolenie uczniów i rodziców z pracy nauczycieli
 • uczniowie i rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole
 • mała ilość uczniów szkoły bierze korepetycje
 • rodzice na bieżąco są informowani o funkcjonowaniu szkoły i postępach uczniów
 • nauczyciele popierają działania podejmowane w szkole
 • nauczyciele czują się w pracy doceniani
 • nauczyciele cieszą się dużym zaufaniem wśród uczniów
 • nauczyciele pomagają uczniom i rodzicom rozwiązywać ich problemy
 • większość nauczycieli podejmuje działania integrujące zespoły klasowe oraz aklimatyzujące nowych uczniów w szkole
 • dobre stosunki w gronie pedagogicznym
 • dyrekcja szkoły otwarta na potrzeby środowiska szkolnego
 • w szkole organizowane są spotkania służące rozwojowi szkoły
 • dobry przepływ informacji w szkole
 • rodzice uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę
 • rodzice zadowoleni z poziomu dydaktycznego szkoły
 • uczniowie są zadowoleni ze swoich wychowawców
 • większość nauczycieli brała udział w tworzeniu programu wychowawczego szkoły,
 • program wychowawczy szkoły jest dostosowany do danego etapu kształcenia,
 • wszyscy wychowawcy zapoznali rodziców z programem wychowawczym szkoły,
 • przy tworzeniu planów wychowawczych klas brali udział rodzice,
 • rodzice chętnie angażują się w realizację programu wychowawczego szkoły,
 • mała ilość uczniów sprawia trudności wychowawcze,
 • szkoła organizuje spotkania profilaktyczne dla młodzieży,
 • pozytywna opinia rodziców na temat zebrań wywiadowczych,
 • rodzice są w większości zadowoleni z pomocy socjalnej organizowanej przez szkołę dla ich dzieci,

 

 

2. Słabe strony szkoły:

 • brak pełnowymiarowej sali gimnastycznej
 • brak szatni z prawdziwego zdarzenia
 • niewielki procent rodziców biorących udział w życiu szkoły
 • nieznajomość przez uczniów praw i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły i wartości zawartych misji i wizji szkoły
 • nieznajomość Statutu Szkoły przez rodziców
 • średnie wyniki z próbnych egzaminów i sprawdzianów
 • słabe wyniki konkursów przedmiotowych
 • nie wszyscy rodzice znają Program Wychowawczy Szkoły
 • niewłaściwe zachowanie grupy uczniów podczas uroczystości szkolnych,
 • nieprzywiązywanie przez niektórych uczniów uwagi do symboli narodowych i religijnych,
 • złe zachowanie niektórych uczniów na przerwach – brak taktu i kultury osobistej,
 • niszczenie przez uczniów mienia szkolnego ( sprzęt szkolny, gazetki, kwiaty),
 • zły stan zdrowotny uczniów (duży procent uczniów z grupami dyspanseryjnymi, duża ilość uczniów korzysta z usług higienistki i stomatologa ),
 • brak spotkań z lekarzem szkolnym,
 • zbyt mała ilość rodziców uczestniczy w imprezach szkolnych.

 

I. STAN AKTUALNY, CELE SZCZEGÓŁOWE, STANDARDY

Cel główny

Stan aktualny

Zadania – cele szczegółowe

Standardy

 

1. Szkoła nie rozdziela kształcenia od wychowania, opieki i profilaktyki.

Jest miejscem, gdzie funkcjonuje zasada: „Szkoła jest autonomicznym,

niepowtarzalnym

i prorodzinnym

miejscem, gdzie dbamy

o wszechstronny

rozwój każdego ucznia

i jego przygotowanie do życia w społeczeństwie

i współczesnym świecie,”

wspiera rodziców

w wychowaniu swoich dzieci.

 

- niskie wyniki

z egzaminów

i sprawdzianów

- nauczyciele wszystkich przedmiotów

przygotowują uczniów do egzaminów

i sprawdzianów końcowych,

- aktywizowanie wszystkich uczniów na lekcji,

- organizowanie dodatkowej pomocy po lekcji dla uczniów, którzy nie zrozumieli zadania domowego,

- organizowanie pomocy koleżeńskiej,

- uczniowie osiągają

wysokie wyniki

z egzaminów

i sprawdzianów

- uczniowie

samodzielnie odrabiają

zadanie domowe,

2. Każdy nauczyciel szkoły jest autorytetem, który

w sposób obiektywny, ale

przyjazny ocenia postępy swoich uczniów w nauce

i zachowaniu bez względu na swój humor, samopoczucie, nazwisko ucznia i jego zachowanie się na lekcji.

 

 

- nauczyciele nisko oceniają swój autorytet

wśród uczniów,

 

- nauczyciele są konsekwentni w procesie wychowawczym szkoła –dom,

- prowadzą pedagogizację rodziców,

- nauczyciele swoim postępowaniem

budują autorytet wśród uczniów,

 

- nauczyciele są otwarci wobec propozycji uczniów, wspierają ich

twórczą aktywność,

- nauczyciel ma nienaganną kulturę osobistą,

3. W szkole funkcjonuje precyzyjny, spójny, jasny i zrozumiały dla wszystkich wewnątrzszkolny

i przedmiotowy system oceniania.

Nie wszyscy uczniowie znają WSO,

 

- dokładne zapoznanie uczniów

z kryteriami ocen z przedmiotów

i z zachowania,

- ewaluacja szkolnego systemu oceniania,

-wszyscy uczniowie i ich rodzice znają zasady wewnątrz-szkolnego systemu oceniania,

4.Każda klasa stanowi

w pełni zintegrowany zespół, który potrafi sam podejmować działania, potrafi przeciwdziałać wszelkim przejawom łamania dyscypliny przez członków tego zespołu.

 

- nieznajomość przez uczniów praw

i obowiązków wynikających

ze Statutu Szkoły,

- wychowawcy klas prowadzą działania mające na celu integrację zespołów klasowych,

- okresowe diagnozowanie potrzeb poszczególnych uczniów,

- rozpoznawanie istniejących w klasie problemów,

- zapoznanie uczniów ze statutem szkoły i innymi ważnymi dokumentami,

- opracowanie wspólnie z klasą rocznego planu pracy wychowawczej,

- dokonywanie ewaluacji swojej pracy

i ewentualna korekta,

 

- uczniowie dbają

o swoją klasę,

o czystość i estetykę,

- każdy wychowawca

zna potrzeby poszczególnych uczniów,

- wszystkie problemy zespołu klasowego są natychmiast rozwiązywane,

5. Szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie nie używają wulgaryzmów, nie przejawiają żadnych form agresji, nie niszczą sprzętu szkolnego, ale są

koleżeńscy, kulturalni, przyjaźni i pozytywnie nastawieni do swoich

obowiązków.

- starsi uczniowie dokuczają młodszym,

- niewłaściwe zachowanie uczniów podczas uroczystości szkolnych,

- złe zachowanie uczniów na przerwach – brak taktu i kultury osobistej,

- niszczenie przez uczniów mienia szkolnego ( sprzęt szkolny, gazetki, kwiaty),

 

- promowanie uczniów wyróżniających się pozytywną postawą wobec innych,

- rozeznanie środowiska pod względem

patologii,

- realizowanie programu profilaktyki,

- dbałość o kulturę języka,

- ukierunkowanie rozwoju ucznia na poszanowanie godności człowieka

i mienia szkolnego,

- uczniowie potrafią wartościować zachowanie swoje

i innych,

- uczniowie pracują nad rozwojem pozytywnych cech swojego

charakteru,

- uczniowie potrafią ocenić własne reakcje,

dokonać prawidłowego wyboru,

 

6.Większe zaangażowanie rodziców w życie szkoły, aktywny udział

w realizacji programu wychowawczego szkoły, planu wychowawczego klasy i programu profilaktyki szkoły.

- niewielki procent rodziców biorących udział w życiu szkoły,

- nieznajomość Statutu Szkoły przez rodziców,

- nie wszyscy rodzice znają Program Wychowawczy Szkoły,

- zbyt mała ilość rodziców uczestniczy

w imprezach szkolnych

- rodzice nie widzą potrzeby organizowania konsultacji przedmiotowych,

- niska ocena rodziców na temat ich wpływu na życie szkoły,

 

- współuczestniczenie Rady Rodziców w pracy szkoły,

- systematyczny kontakt wychowawczy z rodzicami,

- pedagogizacja rodziców,

- udział rodziców w realizacji zadań wynikających z potrzeb szkoły

i klasy,

- rodzice wspomagają szkołę w procesie wychowawczym,

- pozytywne opinie uczniów i ich rodziców o zmianach jakie zaszły w pracy szkoły w ostatnim roku szkolnym,

 

 

 

 

7.Znaczny i znaczący udział uczniów szkoły

w konkursach

przedmiotowych,

olimpiadach, imprezach sportowych, konkursach artystycznych itp.

 

- słabe wyniki konkursów przedmiotowych,

- wszyscy nauczyciele pracują

z uczniem zdolnym, przygotowując go do konkursów przedmiotowych,

- czołowe miejsca

uczniów

w konkursach na etapie wojewódzkim,

8. Dobre wyniki uczniów

ze sprawdzianów

i egzaminów zewnętrznych.

 

 

- słabe wyniki

ze sprawdzianu 2008

- wszyscy nauczyciele pracują

z uczniami, przygotowując ich do sprawdzianów zewnętrznych,

Dobre wyniki ze sprawdzianów, porównywalne do wyników gminy, powiatu i województwa

9.Wychowanie zdrowotne, ekologiczne, regionalne

i patriotyczne realizowane

w całym cyklu kształcenia.

-

-brak spotkań z lekarzem szkolnym,

- nie przywiązywanie przez uczniów uwagi do symboli narodowych

i religijnych,

 

- promowanie zdrowego stylu życia,

- organizowanie spotkań

z pracownikami służby zdrowia,

- ukierunkowanie rozwoju ucznia na poszukiwanie prawdy, rozumienie drugiego człowieka, poszanowanie symboli narodowych i religijnych,

-prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w kształceniu zintegrowanym, oraz zajęć ruchowych-ogolnorozwijowych.

- mały % uczniów

wpadających w nałogi,

- uczniowie potrafią ocenić własne reakcje, dokonać prawidłowego wyboru,

- szkoła ma swojego bohatera,

10.W szkole uczeń ma do wyboru bogatą ofertę ciekawych zajęć

pozalekcyjnych.

 

-brak zajęć

pozalekcyjnych płatnych,

- zajęcia pozalekcyjne

prowadzone

są społecznie,

 

- rozeznanie na jakie zajęcia pozalekcyjne jest zapotrzebowanie,

- udostępnianie młodzieży sali gimnastycznej i sali komputerowej,

- w szkole są prowadzone zajęcia pozalekcyjne na miarę potrzeb i możliwości finansowych,

- uczniowie mogą przebywać po lekcjach

w szkole,

 

11.Szkoła jest w pełni demokratyczna, oparta na partnerskich stosunkach:

uczeń – nauczyciel, gdzie każdy ma wpływ na jej funkcjonowanie

i podnoszenie jakości jej pracy.

-zwiększyć aktywność Samorządu Uczniowskiego,

- demokratyczne przeprowadzenie wyborów do samorządu szkolnego,

- wybór opiekuna samorządu przez całą społeczność uczniowską,

- organizowanie przez samorząd różnych uroczystości szkolnych,

- wyrażanie przez samorząd głosu społeczności uczniowskiej w trudnych sprawach,

 

-zespołowo decydujemy

o zamierzonych

działaniach edukacyjnych

i wychowawczych,

12.Szkoła jest w pełni profesjonalnym zespołem nauczycieli, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do pracy

w szkole, ciągle podnoszą swoją wiedzę

i umiejętności, są otwarci na potrzeby szkoły, środowiska i świata.

Zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

z pożytkiem dla rozwoju

swojej osobowości

i rozwoju intelektualnego swoich wychowanków.

 

-mała ilość

eksperymentów

i innowacji,

- tradycyjne metody nauczania,

 

-nauczyciele opracowują programy autorskie,

- wprowadzenie metod aktywizujących do pracy z uczniami oraz do współpracy nauczycieli,

- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli,

- nowe programy nauczania zgłoszone do MEN,

-nauczyciele ukończyli

różne formy

doskonalenia,

- powstaje zbiór

scenariuszy lekcji

wprowadzających umiejętności kluczowe oraz metody aktywne,

13.Szkoła jest zakładem pracy, w którym kształcimy i wychowujemy młodzież

a jej działania we wszystkich sferach są szeroko propagowane

w środowisku.

Szkoła prowadzi szeroko pojętą promocję swojej działalności.

-nie wszyscy

absolwenci szkoły

dostają się do

wybranych szkół

ponadgimnazjalnych,

-niewielki udział szkoły w życiu gminy,

- rejestrowanie ważnych wydarzeń

z życia szkoły w kronice,

- promowanie szkoły w prasie lokalnej,

- większy udział szkoły w konkursach gminnych,

- organizowanie jednego z konkursów gminnych na terenie szkoły,

 

- dobre wyniki szkoły

z badań kompetencji,

- szkoła ma swojego rzecznika prasowego,

- szkoła uczestniczy

w gminnych

uroczystościach,

- szkoła jest

organizatorem jednego

konkursu gminnego,

 

I. Nasze priorytety:

1. Podnoszenie efektywności uczenia:

 • doskonalenie procesu lekcyjnego przez stosowanie metod aktywizujących,
 • realizacja ścieżek przedmiotowych w ramach korelacji międzyprzedmiotowej, w klasach IV do VI szkoły podstawowe
 • popularyzacja czytelnictwa jako jednej z metod samokształcenia na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.Stworzenie programu działań wychowawczych i profilaktycznych aby szkoła była przyjazna i bezpieczna dla ucznia.

3. Promowanie w działaniach szkoły zdrowego stylu życia.

 

Obszar pracy szkoły: BAZA SZKOŁY

Podobszar: Warunki działalności szkoły

 

Standard:

Szkoła dysponuje obiektami estetycznie i funkcjonalnie wyposażonymi.

 

Wskaźniki:

Poprawie ulega estetyka pomieszczeń szkolnych.

Modernizuje się pomieszczenia szkolne.

Aktualizuje się stan bazy dydaktycznej.

Tworzy się dogodne warunki rekreacji uczniów w czasie przerw.

 

Kryteria sukcesu:

Wyposażenie pomieszczeń odpowiada potrzebom uczniów i nauczycieli.

Warunki uczenia się i wypoczynku są atrakcyjne dla uczniów.

Uczniowie, ich rodzice i nauczyciele wyrażają pozytywne opinie o działalności szkoły.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Modernizacja

pomieszczeń

szkolnych

Dokonanie niezbędnych

napraw i remontów

Dyrektor

Na bieżąco

Poprawa estetyki

korytarzy

szkolnych

Dbałość o gazetki i wystrój

korytarzy

Opiekun samorządu szkolnego, odpowiedzialni nauczyciele

 

Na bieżąco

Wyposażenie

pracowni

przedmiotowych

Zakup nowoczesnych

pomocy dydaktycznych,

w tym audiowizualnych

 

Dyrektor

Według potrzeb

Poszukiwanie

sprzymierzeńców

i sponsorów szkoły

Organizowanie imprez

i podejmowanie działań

o charakterze dochodowym

 

Dyrektor

Rada Oddziałowa

 

Na bieżąco

 

Obszar pracy szkoły: POZYTYWNY WIZERUNEK SZKOŁY

 

Podobszar: Promocja szkoły

 

Standard:

Osiągnięcia szkoły przyczyniają się do tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły.

 

Wskaźniki:

Szkoła dokumentuje wszystkie swoje osiągnięcia.

Szkoła informuje środowisko lokalne o swoich sukcesach.

Sukcesy uczniów są znane w środowisku pozaszkolnym.

Sukcesy nauczycieli prezentowane są w środowisku lokalnym.

 

Kryteria sukcesu:

Rodzice uczniów wyrażają pozytywne opinie o działalności szkoły.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Prezentacje osiągnięć

uczniów i nauczycieli

Podawanie informacji do

prasy lokalnej

Prowadzenie zajęć

otwartych

Organizowanie imprez

i uroczystości z udziałem

rodziców

Wystawa prac uczniów

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

 

 

Na bieżąco

Strona internetowa

szkoły na bieżąco

aktualizowana

Zaktualizowanie

istniejącej strony szkoły

Nauczyciele informatyki

Na bieżąco

 

Obszar pracy szkoły: ROZWÓJ ZAWODOWY KADRY

Podobszar: Doskonalenie nauczycieli

 

Standard:

Umiejętności i kwalifikacje nauczycieli są doskonalone zgodnie

z programem szkoły i potrzebami nauczycieli.

 

Wskaźniki:

Szkoła rozpoznaje potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia.

Rozwój zawodowy nauczycieli jest zgodny z potrzebami szkoły

Szkoła udziela pomocy organizacyjnej i finansowej nauczycielom.

 

Kryteria sukcesu:

Nauczyciele podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe.

Nauczyciele uczestniczą przynajmniej raz w roku w różnych formach

doskonalenia.

Nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoznanie potrzeb

nauczycieli

 

 

 

Opracowanie propozycji

wewnątrzszkolnego

doskonalenia nauczycieli,

organizacja szkoleń

zgodnie z potrzebami

Dyrektor szkoły

Wrzesień każdego roku

Upowszechnianie

nabywanej wiedzy

i umiejętności

Wymiana doświadczeń

z odbytych szkoleń

między nauczycielami

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

Na bieżąco

Poszerzanie

nabywanej wiedzy

i umiejętności

Prenumerowanie

czasopism i broszur

specjalistycznych dla

nauczycieli

Dyrektor

Bibliotekarz

Nauczyciele

 

Na bieżąco

 

Obszar pracy szkoły: WYCHOWANIE

Podobszar:

Współpraca ze szkołą węgierską

 

Standard:

Działania szkoły uwzględniają proces integracji europejskiej i przekazują uniwersalne wartości takie jak tolerancja, przyjaźń międzynarodowa.

 

Wskaźniki:

Organizowane są wspólne imprezy z udziałem uczniów z Węgier. Uczniowie prezentują swoje umiejętności gościom z Węgier.

 

Kryteria sukcesu:

Uczniowie szkoły mają bezpośredni kontakt z młodzieżą węgierską. Nauczyciele obu krajów wymieniają się doświadczeniami dydaktycznymi.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Wystawa prac

plastycznych

w węgierskiej szkole

 

 

 

Prezentacja prac

uczniów

Nauczyciel sztuki

Według harmonogramu współpracy

Wycieczki

turystyczne

Wzbogacanie wiedzy

uczniów o szkole

partnerskiej, kraju,

obyczajach i tradycjach

Dyrektor

Nauczyciele

Według harmonogramu współpracy

Wymiana

doświadczeń

dydaktycznych

nauczycieli polskich

i węgierskich

Wywiad, obserwacja

 

Dyrektor

Według potrzeb

Szkolny Klub

Europejski

Prowadzenie zajęć dla

uczniów w ramach

uczestnictwa w klubie

E. Kochanik

Na bieżąco

 

Obszar pracy szkoły: WYCHOWANIE

 

Podobszar: Tradycje szkoły

 

Standard:

Szkoła dostarcza uczniom pozytywnego wzorca osobowego reprezentowanego

przez patrona szkoły.

 

Wskaźniki:

Szkoła powinna wdrażać, zasady niesione przez patrona szkoły.

 

Kryteria sukcesu:

Uczniowie przestrzegają i zachowują odpowiednie zasady.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Obchody Dnia

Patrona Szkoły

 

 

 

Udział we mszy świętej

i uroczystej akademii

Dyrektor

Katecheci

Ksiądz

Poloniści

19 czerwca

Przybliżanie postaci

patrona szkoły

 

Lekcje wychowawcze,

konkursy

Wychowawcy

Katecheci

Na bieżąco

Rocznica urodzin bł.

ks. Wł. Findysza

 

Udział we mszy świętej

i uroczystej akademii

Ksiądz

Katecheci

13 grudnia

 

 

Obszar pracy szkoły:

OPIEKA I WYCHOWANIE

 

Podobszar:

Bezpieczeństwo uczniów szkole

 

Standard:

Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów

 

Wskaźniki:

Szkoła zapewnia własną opiekę podczas lekcji, przerw i innych zajęć realizowanych przez szkolę.

Szkoła podejmuje działania zapobiegające zjawiskom przemocy i agresji.

Pomieszczenia szkolne oraz sprzęt odpowiadają wymogom bezpieczeństwa.

 

Kryteria sukcesu:

Stan techniczny obiektu i wyposażenie gwarantują pełne bezpieczeństwo uczniów.

W szkole opracowane są i przestrzegane regulaminy bezpieczeństwa.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Zapewnienie

bezpieczeństwa

i higieny pracy

 

Dbałość o

przestrzeganie

przepisów BHP

i przeciwpożarowych

 

 

 

 

 

 

Planowanie pracy

zgodne z przepisami

BHP.

Funkcjonalny podział

godzin, dostosowanie

wyposażenia klas do

norm BHP, przegląd

sprzętu i pomocy

dydaktycznych pod

względem ich

bezpieczeństwa.

 

 

Opracowanie i realizacja

harmonogramu

dyżurów

nauczycielskich.

Zapoznanie uczniów

z zasadami

bezpieczeństwa na

terenie szkoły(boisko,

sala gimnastyczna,

pracownie ,korytarze

szkolne.

Zapoznanie uczniów

i nauczycieli

z postępowaniem

w przypadku pożaru lub

ataku terrorystycznego.

 

 

Dyrektor

Nauczyciele

Wychowawcy

 

 

 

 

Według zapotrzebowania

Zapewnienie uczniom

pierwszej pomocy

przedmedycznej

w nagłych

wypadkach.

 

Udzielenie pierwszej

pomocy.

Zakup koniecznych

środków medycznych

niezbędnych w czasie

udzielania pierwszej

pomocy.

Wzbogacenie gabinetu

pielęgniarki szkolnej.

Szkolenia w zakresie

udzielania pierwszej

pomocy.

 

 

Nauczyciele

Higienistka szkolna

Dyrektor

 

 

 

Według zapotrzebowania

Zorganizowanie

pomocy

psychologicznej dla

uczniów i rodzin

potrzebujących

 

Powołanie Rzecznika

Praw Ucznia.

Współpraca z PPP.

Organizowanie

warsztatów uzależnień

spotkań z psychologiem

uzależnień pedagogiem.

Gromadzenie

i upowszechnianie

materiałów, tworzenie

informatorów

zawierających dane

organizacji

zwalczających agresje,

przemoc w rodzinie,

broniących praw

dziecka, kobiet,

niosących pomoc

uzależnionym

 

 

 

Opiekun ORU

Pedagog

Wychowawcy

 

 

 

Według zapotrzebowania

Profilaktyka

uzależnień

 

Konkursy ,filmy,

spektakle o w/w

tematyce

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy

 

Cały rok

Wskazywanie

wzorców osobowych

 

Działania związane

z nadaniem szkole

imienia bł. Władysława

Findysza

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy

 

 

Cały rok

Poznanie przyczyn

nieporozumień.

 

Obserwacja,

wywiad, rozmowy.

Całe grono

Według potrzeb

Opracowanie

programu

przeciwdziałania

agresji.

 

Lekcje wychowawcze

,spotkania

z pracownikami policji

i poradni

Dyrektor

Pedagog

Wychowawcy

 

Cały rok

Współpraca

z rodzicami.

Rozmowa

pedagogizująca

Pedagog

Wychowawcy

Według potrzeb

 

Obszar pracy szkoły:

OPIEKA I WYCHOWANIE

 

Podobszar: Potrzeby opiekuńcze i zdrowotne uczniów

 

Standard:

Szkoła zapewnia opiekę uczniom

Szkoła dba o zdrowie uczniów.

 

Wskaźniki:

Dla dzieci potrzebujących dodatkowej opieki, szkoła organizuje

zajęcia w świetlicy szkolnej.

Szkoła propaguje zdrowy styl życia i kulturę fizyczną.

 

Kryteria sukcesu:

Uczniowie mają zapewnioną piekę w czasie dowozu, oraz w czasie

wolnym od zajęć w świetlicy szkolnej.

Uczniowie mają możliwość dbania o zdrowy styl życia poprzez udział w

zajęciach sportowych

 

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Zapewnienie miejsca

w świetlicy

potrzebującym

dzieciom

 

 

 

Współpraca z

wychowawcami świetlicy

 

 

Kierownik

świetlicy

Wychowawcy

 

 

Według potrzeb

Zapewnienie opieki

uczniom

dojeżdżającym

 

Sprawowanie opieki nad

uczniami dojeżdżającymi

autobusem szkolnym

i odprowadzanymi na

autobus kursowy.

Wyznaczeni

nauczyciele

wychowawcy

świetlicy

 

Cały rok

Propagowanie

zdrowego stylu życia

i kultury fizycznej

 

Udział w pozalekcyjnych

zajęciach sportowych

i imprezach sportowo –

rekreacyjnych.

Nauczyciele

wychowania

fizycznego

 

Cały rok

 

Obszar pracy szkoły: PRACA OPIEKUŃCZA

 

Podobszar:

Formy pomocy uczniom

 

Standard:

Szkoła podejmuje skuteczne działania opiekuńcze

 

Wskaźniki:

Szkoła diagnozuje potrzeby uczniów w zakresie opieki.

Szkoła poszukuje możliwości zaspokojenia potrzeb uczniów.

Szkoła współpracuje z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną.

 

Kryteria sukcesu:

Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są odpowiednimi formami opieki.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Rozpoznawanie

potrzeb w zakresie

opieki nad uczniami

 

 

 

Zbieranie informacji,

wywiad, obserwacja

Każdy nauczyciel

Wrzesień

Każdego roku

Opracowanie i realizowanie planu

pracy opiekuńczej

Dostosowanie form

opieki do potrzeb

uczniów

Pedagog

Wychowawcy

świetlicy

Październik

Na bieżąco

Zapewnienie pomocy

socjalnej,

terapeutycznej i psychologicznej

Współpraca

z Ośrodkiem Pomocy,

Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną

 

Wychowawcy klas

Wg potrzeb

Organizowanie zajęć

kształcenia

specjalnego w szkole

ogólnodostępnej

Zajęcia rewalidacyjne

Dostosowanie wymagań

z poszczególnych

przedmiotów dla

uczniów posiadających

orzeczenia o kształceniu

specjalnym.

 

Dyrektor

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

Cały rok

Organizowanie zajęć

dydaktyczno-

wyrównawczych dla

uczniów mających

trudności w nauce

Zajęcia dydaktyczno-

wyrównawcze z języka

polskiego i matematyki

dla uczniów mających

trudności w nauce.

 

 

 

Dyrektor

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

 

Cały rok

Organizowanie

pomocy koleżeńskiej

w klasach

Pomoc koleżeńska

warunków klasach

 

Dyrektor

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów

 

Cały rok

Dostosowanie

warunków egzaminu

dla uczniów

z dysfunkcjami

Zamówienie

odpowiedniego arkusza

egzaminacyjnego,

wydłużenie czasu pracy,

zaznaczenie dysleksji.

 

Dyrektor

Zespół nadzorujący egzamin

 

Cały rok

 

Obszar pracy szkoły: EFEKTY KSZTAŁCENIA

 

Podobszar:

Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

Standard:

Szkoła bada osiągnięcia edukacyjne uczniów i wykorzystuje wyniki do podnoszenia efektywności kształcenia.

Uczniowie szkoły osiągają najwyższe wyniki ze sprawdzianów i egzaminów końcowych .

 

Wskaźniki:

Szkoła systematycznie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy i umiejętności uczniów. Wnioski wynikające z badania osiągnięć edukacyjnych uczniów są wykorzystywane w doskonaleniu pracy szkoły.

 

Kryteria sukcesu:

Wskaźniki klasyfikacji są zbliżone z wynikami sprawdzianu klas szóstych i z wynikami egzaminów klas trzecich gimnazjalnych, wskazują na postęp efektów kształcenia w szkole.

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Dokładne zapoznanie

nauczycieli

z przepisami prawa

dotyczącymi

sprawdzianu

i egzaminu

Konferencja

szkoleniowa

Dyrektor

październik

Zapoznanie się

dyrektora

z wynikami

sprawdzianu

i egzaminu

Udział w konferencji

OKE Kraków

 

OKE Kraków

 

październik

Dokładne zapoznanie

się nauczycieli

wynikami

sprawdzianu

i egzaminu

z ostatnich trzech

lat.

 

 

Konferencja szkoleniowa

„Treściowe znaczenie

wyniku egzaminu ucznia

i szkoły –analiza

wyników sprawdzianu

i egzaminu”

 

Dyrektor

Zespół nauczycieli

 

październik

listopad

Doskonalenie pracy

szkoły w zakresie

treści nauczania,

metod, form pracy

Opracowanie wniosków

Każdy nauczyciel

Na bieżąco

Klasyfikowanie

i promowanie

uczniów

Analiza wyników testów

kompetencji, zestawienia

porównawcze,

prezentacja

 

Dyrektor

Styczeń ,czerwiec

Każdego roku

Badanie efektów

kształcenia

Analiza wskaźników

klasyfikacji promocji,

zestawienia

porównawcze, prezentacja,

przeprowadzanie testów

kompetencji

 

Nauczyciele przedmiotów

Na bieżąco

Uczniowie szkoły

osiągają najwyższe

wyniki ze

sprawdzianu

i egzaminu

końcowego

Przygotowanie uczniów

do sprawdzianów

i egzaminów.

 

 

Nauczyciele wszystkich przedmiotów

Na bieżąco

 

 

Obszar pracy szkoły: ORGANIZACJA I PRZEBIEG KSZTAŁCENIA

 

Podobszar:

Oferta kształcenia

 

Standard:

Organizacja kształcenia w szkole uwzględnia potrzeby i zainteresowania uczniów i oczekiwania rodziców.

 

Wskaźniki:

Szkoła rozpoznaje potrzeby uczniów i rodziców w zakresie kształcenia. Szkoła dostosowuje swoją ofertę programową i organizację zajęć do potrzeb uczniów.

 

Kryteria sukcesu:

Szkoła posiada ofertę zajęć odpowiadającą potrzebom środowiska. Nauczyciele opracowują i realizują programy

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

 

Zadania szczegółowe

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Termin

Pozyskanie środków finansowych na

poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły

Współpraca z urzędem, ze

sponsorami, radą rodziców.

Dyrektor

Na bieżąco

Wdrażanie programów autorskich

i innowacyjnych

Opracowanie autorskich

programów zajęć

pozalekcyjnych

Nauczyciele

Dyrektor

Praca ciągła

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,

w myśl art. 42 KN. zgodnie

z zapotrzebowaniami uczniów

Organizowanie konkursów, festiwali,

przeglądów wewnątrzszkolnych

i międzyszkolnych.

Opracowanie

harmonogramu

przygotowań i realizacji

Wyznaczony

nauczyciel

 

Cały rok

 

VI Zaplanowanie monitorowania stopnia realizacji celów.

 1. Po każdym roku szkolnym przeprowadza się monitorowanie stopnia realizacji celów.
 2. Realizacja celów ma za zadanie wyeliminowanie słabych stron pracy szkoły.